Ang Pulong Sa Dios

Hosea 7:1-16

1“Gusto ko untang ayohon ang mga taga-Israel. Apan ang akong makita kanila mao ang ilang7:1 ilang: sa Hebreo, Efraim ug Samaria. Kini sila nagarepresentar sa tibuok gingharian sa Israel. pagkadaotan. Nagapanglimbong sila, nagapangawat sa kabalayan, ug nagapanulis didto sa mga kadalanan. 2Wala sila nakahunahuna nga gihinumdoman ko ang tanan nilang daotang buhat. Sa gihapon nagapos sila sa ilang mga sala ug nakita ko kining tanan. 3Gilipay nila ang ilang hari ug mga opisyal sa ilang kadaotan ug pagpamakak. 4Maluibon7:4 Maluibon: o, Nagapanapaw. Posible usab nga ang buot ipasabot, nagasimba sila sa mga dios-dios. silang tanan. Sama sila sa labihan kainit nga pugon nga dili na kinahanglan sugnoran sa panadero—gikan sa pagmasa sa harina hangtod sa pagtubo. 5Sa adlaw7:5 adlaw: o, adlaw sa pagkorona. sa ilang7:5 ilang: sa Hebreo, atong. hari, gihubog nila ang mga opisyal niini. Ug ang hari nakig-inom usab sa mga bugalbugalon. 6Ug samtang nagapaduol sila aron sa pagpatay sa hari ug sa iyang mga opisyal, sama sa pugon ang kainit sa ilang kasuko. Kay sa dihang nagahulat pa lang sila sa takna sa ilang pagsulong, tibuok gabii silang nagpugong sa ilang kasuko, ug pagkabuntag midilaab kini sama sa kalayo. 7Silang tanan daw nagdilaab sa kasuko sama sa mainit nga pugon, busa gipamatay nila ang ilang mga pangulo. Nalaglag ang tanan nilang mga hari, apan wala gayoy bisan usa kanila nga nangayo ug tabang kanako.

8“Ang mga katawhan sa Israel7:8 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. nakig-uban sa ubang mga nasod. Dili sila mapuslan. Sama sila sa nipis nga pan nga wala mabali.7:8 wala mabali: Tingali ang buot ipasabot, napagod o ang pikas nga bahin wala naluto. 9Gikuha sa mga taga-laing nasod ang ilang katakos, apan wala sila makamatngon. Gituboan na silag uban apan wala sila makamatikod niini. 10Ang ilang pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay silang silotan. Apan bisan pa niining tanan nga nahitabo, wala gihapon sila mobalik ug modangop kanako nga ilang Dios. 11Sama sila sa salampati nga dali rang matunto ug walay panabot. Didto hinuon sila sa Ehipto o sa Asiria mangayo ug tabang. 12Apan inig-adto nila niining mga dapita, pugngan7:12 pugngan: o, laglagon; o, ipabihag. ko sila. Mahisama sila sa langgam nga itsahan ko ug pukot ug birahon paubos. Silotan ko sila sumala sa giingon ko na sa ilang panagtigom. 13Alaot sila tungod kay nagpahilayo sila kanako. Laglagon ko sila tungod kay mirebelde sila kanako. Buot ko silang luwason, apan nagsulti sila ug bakak mahitungod kanako. 14Dili kinasingkasing ang ilang pagsangpit kanako. Nagminatay hinuon sila ug hilak diha sa ilang mga katre sa pagpangayo ngadto sa mga dios-dios ug mga lugas ug bino. Gisamaran nila ang ilang mga lawas,7:14 Gisamaran nila ang ilang mga lawas: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, Nagtigom sila. ug nagpalayo sila kanako. 15Gidisiplina ko sila ug gilig-on, apan nagplano sila ug daotan batok kanako. 16Midangop sila sa butang nga walay pulos.7:16 butang nga walay pulos: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac, apan sa Hebreo dili klaro. Ang “butang nga walay pulos” mahimong mao ang mga dios-dios. Sama sila sa hiwi nga pana nga dili kasaligan. Mangamatay sa espada ang ilang mga pangulo tungod kay garboso silang manulti. Tungod niini biay-biayon sila sa mga tawo sa Ehipto.”