Ang Pulong Sa Dios

Hosea 11:1-12

Ang Gugma sa Dios alang sa Israel

1Miingon ang Ginoo, “Sa bata pa ang Israel gihigugma ko siya. Gitawag ko siya gikan sa Ehipto ingon nga akong anak. 2Apan imbis nga kanunay ako11:2 ako: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, sila. nga nagatawag kanila mas nagpahilayo na hinuon sila kanako.11:2 kanako: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, kanila. Naghalad sila ug nagsunog ug insenso sa mga imahen ni Baal. 3Ako ang nagtudlo kanila sa paglakaw. Gigiyahan ko sila,11:3 sila: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 8, 9, 12. Tan-awa usab ang 4:17. apan dili sila moila nga ako ang nagaatiman11:3 nagaatiman: sa literal, nagaayo. kanila. 4Gigiyahan ko sila uban ang kalooy ug paghigugma; sama ra nga gikuha ko ang yugo gikan sa ilang liog ug miduko ako sa pagpakaon kanila. 5Apan tungod kay dili sila gustong mobalik kanako, sigurado nga mahibalik sila sa Ehipto, ug dumalahon sila sa Asiria. 6Sulongon sa mga kaaway ang ilang mga siyudad, ug gub-on ang mga trangka sa mga pultahan niini. Gub-on sa ilang mga kaaway ang ilang mga plano. 7Ang akong mga katawhan desidido nga magpahilayo kanako. Bisan magkahiusa pa silang tanan sa pagtawag kanako dili ko sila luwason.

8“Mga taga-Israel, dili ko kamo mahimong isalikway o laglagon sama sa gihimo ko sa Adma ug Zeboyim. Dili ako makaako sa paghimo niini kaninyo. Nalooy ako pag-ayo kaninyo. 9Dili ko na ipahamtang ang akong labihang kapungot. Dili ko laglagon pag-usab ang Israel, kay Dios ako ug dili tawo. Ako ang Balaang Dios nga kauban ninyo, ug dili ako moanha kaninyo nga masuk-anon.

10“Mongulob ako sama sa liyon, ug kamo nga akong mga anak magkurog sa kahadlok samtang nagasunod kamo kanako gikan sa kasadpan. 11Moabot kamo nga tulin11:11 tulin: o, nagakurog., sama katulin sa mga langgam nga gikan sa Ehipto o sama sa mga salampati nga gikan sa Asiria. Papuy-on ko kamo pag-usab sa inyong mga balay. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Silotan ang Israel ug ang Juda

12Miingon pa ang Ginoo, “Kanunay lang akong gibakakan ug gilimbongan sa mga taga-Israel. Ang mga taga-Juda padayon nga nagpahilayo kanako, ang Dios nga balaan ug matinumanon.11:12 Ang mga taga-Juda… matinumanon: Sa ubang hubad, Apan ang Juda pabilin nga nakig-uban ug matinud-anon sa balaan nga Dios.