Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 8:1-13

Si Jesus mao ang Atong Pangulong Pari

1Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti: kita karon may pangulo na nga pari nga atua didto nagalingkod sa tuo sa trono sa Makagagahom nga Dios sa langit. 2-3Nagaalagad siya isip pangulong pari didto sa Labing Balaan gayod nga Lugar. Dili tawo ang nagbuhat niana nga lugar kondili ang Ginoo gayod. Ang kada pangulong pari ginapili nga maghalad ngadto sa Dios ug mga halad nga mga mananap ug uban pa nga mga halad. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan nga aduna usab siyay ihalad. 4Kon dinhi pa siya sa yuta, dili gayod siya mahimong pari tungod kay sukad pa kaniadto may mga pari na dinhi nga nagahalad pinasikad sa Kasugoan. 5Ang ilang gibuhat nga mga paghalad hulagway lamang sa mga butang nga nagakahitabo didto sa langit. Nasayran nato kini tungod kay niadtong ipatindog na ni Moises ang Tolda nga Simbahan miingon ang Dios kaniya, “Siguroha nga ipahimo mo kining tanan sumala gayod sa plano nga gipakita ko kanimo dinhi sa bukid.”8:5 Tan-awa usab ang Exo. 25:40. 6Apan ang buluhaton ni Jesus isip pangulong pari labi pang maayo kaysa buluhaton niadtong mga pari. Ug ang bag-o nga kasabotan karon nga iyang gipatigayon labi pang maayo kon itandi sa una nga kasabotan. Tungod kay ang bag-o nga kasabotan pinasikad sa labing maayo nga mga saad sa Dios.

7Kon walay kulang ang una nga kasabotan dili na unta kini kinahanglan nga ilisan pa. 8Apan nakita sa Dios ang kakulangon sa mga tawo nga nagsunod niadtong nauna nga kasabotan. Busa miingon siya:

“Moabot ang adlaw nga maghimo ako ug bag-o nga kasabotan sa mga taga-Israel ug sa mga taga-Juda,

9ug kini dili na sama niadtong kasabotan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giagak ko sila pagawas sa Ehipto.

Wala nila tumana ang unang kasabotan nga gihatag ko kanila.

Mao nga gipasagdan ko na lang sila.”

10Miingon usab ang Ginoo:

“Ang bag-o nga kasabotan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini: Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan, ug itisok ko kini sa ilang kasingkasing.

Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan.

11Wala nay mosulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsoon, ‘Ilha ang Ginoo.’

Tungod kay silang tanan makaila kanako, gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon.

12Kay pasayloon ko sila sa ilang mga daotan nga binuhatan, ug dili ko na hinumdoman pa ang ilang mga sala.”8:12 Tan-awa usab ang Jer. 31:31-34.

13Ug tungod kay nagaingon ang Dios nga may bag-o na nga kasabotan, klaro nga ang una nga kasabotan karaan na, ug ang karaan dili na magamit ug mahanaw lang.

New International Version – UK

Hebrews 8:1-13

The high priest of a new covenant

1Now the main point of what we are saying is this: we do have such a high priest, who sat down at the right hand of the throne of the Majesty in heaven, 2and who serves in the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord, not by a mere human being.

3Every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, and so it was necessary for this one also to have something to offer. 4If he were on earth, he would not be a priest, for there are already priests who offer the gifts prescribed by the law. 5They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle: ‘See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain.’8:5 Exodus 25:40 6But in fact the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which he is mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises.

7For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. 8But God found fault with the people and said8:8 Some manuscripts may be translated fault and said to the people.:

‘The days are coming, declares the Lord,

when I will make a new covenant

with the people of Israel

and with the people of Judah.

9It will not be like the covenant

I made with their ancestors

when I took them by the hand

to lead them out of Egypt,

because they did not remain faithful to my covenant,

and I turned away from them,

declares the Lord.

10This is the covenant I will establish with the people of Israel

after that time, declares the Lord.

I will put my laws in their minds

and write them on their hearts.

I will be their God,

and they will be my people.

11No longer will they teach their neighbours,

or say to one another, “Know the Lord,”

because they will all know me,

from the least of them to the greatest.

12For I will forgive their wickedness

and will remember their sins no more.’8:12 Jer. 31:31-34

13By calling this covenant ‘new’, he has made the first one obsolete; and what is obsolete and outdated will soon disappear.