Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 8:1-13

Si Jesus mao ang Atong Pangulong Pari

1Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti: kita karon may pangulo na nga pari nga atua didto nagalingkod sa tuo sa trono sa Makagagahom nga Dios sa langit. 2-3Nagaalagad siya isip pangulong pari didto sa Labing Balaan gayod nga Lugar. Dili tawo ang nagbuhat niana nga lugar kondili ang Ginoo gayod. Ang kada pangulong pari ginapili nga maghalad ngadto sa Dios ug mga halad nga mga mananap ug uban pa nga mga halad. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan nga aduna usab siyay ihalad. 4Kon dinhi pa siya sa yuta, dili gayod siya mahimong pari tungod kay sukad pa kaniadto may mga pari na dinhi nga nagahalad pinasikad sa Kasugoan. 5Ang ilang gibuhat nga mga paghalad hulagway lamang sa mga butang nga nagakahitabo didto sa langit. Nasayran nato kini tungod kay niadtong ipatindog na ni Moises ang Tolda nga Simbahan miingon ang Dios kaniya, “Siguroha nga ipahimo mo kining tanan sumala gayod sa plano nga gipakita ko kanimo dinhi sa bukid.”8:5 Tan-awa usab ang Exo. 25:40. 6Apan ang buluhaton ni Jesus isip pangulong pari labi pang maayo kaysa buluhaton niadtong mga pari. Ug ang bag-o nga kasabotan karon nga iyang gipatigayon labi pang maayo kon itandi sa una nga kasabotan. Tungod kay ang bag-o nga kasabotan pinasikad sa labing maayo nga mga saad sa Dios.

7Kon walay kulang ang una nga kasabotan dili na unta kini kinahanglan nga ilisan pa. 8Apan nakita sa Dios ang kakulangon sa mga tawo nga nagsunod niadtong nauna nga kasabotan. Busa miingon siya:

“Moabot ang adlaw nga maghimo ako ug bag-o nga kasabotan sa mga taga-Israel ug sa mga taga-Juda,

9ug kini dili na sama niadtong kasabotan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giagak ko sila pagawas sa Ehipto.

Wala nila tumana ang unang kasabotan nga gihatag ko kanila.

Mao nga gipasagdan ko na lang sila.”

10Miingon usab ang Ginoo:

“Ang bag-o nga kasabotan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini: Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan, ug itisok ko kini sa ilang kasingkasing.

Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan.

11Wala nay mosulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsoon, ‘Ilha ang Ginoo.’

Tungod kay silang tanan makaila kanako, gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon.

12Kay pasayloon ko sila sa ilang mga daotan nga binuhatan, ug dili ko na hinumdoman pa ang ilang mga sala.”8:12 Tan-awa usab ang Jer. 31:31-34.

13Ug tungod kay nagaingon ang Dios nga may bag-o na nga kasabotan, klaro nga ang una nga kasabotan karaan na, ug ang karaan dili na magamit ug mahanaw lang.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 8:1-13

Jesusca mushujta Dios cusha nishcata mañashpa Cujmi

1Cancunaman huillacushca callari yuyaipica, ñucanchijca curacunata Mandaj Curatami charinchij. Paica jahua pachapimi jatun tiyarinapi, tucuita Mandaj Diospaj alli ladopi tiyacun, nishpami huillacurcanchij. 2Paica, Mandaj Diostaj rurashca, Paipajlla Ucupimi, curacuna rurana cashcata ruracun. Chai huasica, mana Diospaj nishpa runacunalla rurashca huasichu.

3Curacunata mandaj curacunaca, tucuicunallatatajmi imallata Diosman cushcatapish, animalcunatapish Diosman cushpa huañuchina can. Chashna cajpica Jesuspish, Diosman cunataca charinmari. 4Mandashcapi nishca shina, Diosman cushcacunata cuj curacuna tiyajpirajca, Paica cai pachapi cashpapish curallapish mana canmanchu carca. 5Diosca, Paipaj Carpa huasita rurachun Moisesta mandashpaca: «Riqui, ima shinalla ruranata chai urcupi ricuchishca shinataj tucuita rurangui» nircami. Chaimantami chai curacunaca, jahua pachapi tiyajta ricuchij llandu shinalla caj huasipi Diospajta rurancuna. 6Ashtahuanpish Jesusca, ñaupa cusha nishcata yalli allicunata cungapaj Dios ari nishcata mañashpa Cuj Curamari. Chaimantami, ñaupa curacunata yalli alli Curapish carca.

7Dios ñaupaman rurana tucushcallataj alli cashca cajpica, mana shujtaj mushujta rurana tucunmanchu carca. 8Diosca, paicunata jarcana tucujpimi, cashna rimashca carca:

«Mandaj Diosca, cashnapishmi nin:

“Shamuj punllacunapica Israelpaj huahuacunahuanpish,

Judapaj huahuacunahuanpish, mushujtami ari ninacushun.

9Paicunapaj ñaupa yayacunata maquimanta aisashpa,

Egiptomanta llujshichi punllapi,

paicunahuan ari ninacushcata shinaca mana rurashachu.

Paicuna ñucahuan ari ninacushcata mana pajtachishcamantami,

shitashcata saquircani.”

10Mandaj Diosca, cashnami nin:

“Shamuj punllacunapica, israelcunahuanca cashna ruranatami ari ninacushun:

‘Ñuca mandashcacunataca, paicunapaj yuyaipimi churasha,

paicunapaj shungupimi chaitaca quillcasha.

Ñucaca paicunapaj Taita Diosmi casha,

paicunapish ñuca agllashcacunami canga’ ” ninmi.

11Rijsishcacunatapish, huauquicunatapish, pi mana:

“Mandaj Diosta rijsi” nishpa yachachina cangachu.

Uchillacunamanta callarishpa, jatuncunacama, tucuicunami ñucataca rijsingacuna.

12Ima mana ruranata paicuna rurashcatapish perdonashami.

Paicunapaj juchacunatapish, ima millaita rurashcacunatapish

ña manataj yuyarishachu» ninmi.

13Diosca, ‘Mushuj ruranatami rurasha’ nishpaca, ñaupa tiyashca ña mauca cajpimi, mushujta rurangapaj ari nishca. Ñaupaman ari ninacushcaca maucayashpa ña chingarigrijpimi, mushujtaca rurasha nishca.