Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 5:1-14

1Ang matag pangulong pari gipili gikan sa mga tawo aron mag-alagad sa Dios alang kanila. Katungdanan niya ang paghalad ngadto sa Dios ug mga mananap ug uban pa nga mga halad alang sa kapasayloan sa mga sala. 2Ang pangulong pari tawo lang usab nga may kaluyahon sama kanato. Busa masinabuton siya sa mga tawong wala masayod nga sila nakasala. 3Ug tungod kay makasala man usab siya, kinahanglan nga maghalad usab siya alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug dili lang alang sa mga sala sa mga tawo. 4May dungog isip pangulong pari. Apan walay makatuboy sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari. Kay ang Dios mao lang ang magapili. Sama sa pagpili niya kang Aaron kaniadto. 5Ug sama usab kang Cristo, dili siya ang nagpasidungog sa iyang kaugalingon nga mahimong pangulong pari, kondili ang Dios. Kay nagaingon ang Dios kaniya,

“Ikaw ang akong Anak, ug karon ipaila ko nga ako ang imong Amahan.”5:5 Tan-awa usab ang Salmo 2:7.

6Ug nagaingon usab siya sa ubang bahin sa Kasulatan,

“Pari ikaw sa walay kataposan, sama sa pagkapari ni Melkizedek.”5:6 Tan-awa usab ang Salmo 110:4.

7Sa dihang dinhi pa si Jesus sa kalibotan, nagaampo siya ug naghilak gayod nga nagpakilooy sa Dios nga makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay siya mapainubsanon ug matinumanon, gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo. 8Ug bisan Anak siya mismo sa Dios, nakat-onan niya ang pagkamatinumanon pinaagi sa mga pag-antos nga iyang nasinati. 9Human niya naagian ang tanan nga kinahanglan niyang masinati, nahimo siyang manluluwas sa tanan nga nagatuman kaniya, aron hangtod sa hangtod, luwas na sila gikan sa silot sa ilang mga sala. 10Ug gihimo siya sa Dios nga pangulong pari sama sa pagkapari ni Melkizedek.

Ang Pahimangno bahin sa Pagbiya sa Pagtuo

11Daghan pa unta ang among isulti kaninyo mahitungod sa pagkapari ni Melkizedek ug ni Jesus, apan lisod kining ipadayag kaninyo tungod kay lisod kamong pasabton. 12Mga magtutudlo na unta kamo karon kay dugay na kamo sa pagtuo. Apan hangtod karon kinahanglan pa gayod kamong tudloan sa unang mga pagtulon-an mahitungod sa pulong sa Dios. Sama gihapon kamo sa mga batang masuso nga nagakinahanglan pa ug gatas tungod kay dili pa kamo makakaon sa gahi nga mga pagkaon. 13Ang mga nabuhi sa gatas mga batang masuso nga wala kahibalo kon unsa ang maayo ug daotan. 14Apan ang gahi nga mga pagkaon alang sa mga hamtong nga nasayod na kon unsa ang maayo ug daotan.

New International Reader’s Version

Hebrews 5:1-14

1Every high priest is chosen from among the people. He is appointed to act for the people. He acts for them in whatever has to do with God. He offers gifts and sacrifices for their sins. 2Some people have gone astray without knowing it. He is able to deal gently with them. He can do that because he himself is weak. 3That’s why he has to offer sacrifices for his own sins. He must also do it for the sins of the people. 4And no one can take this honor for himself. Instead, he receives it when he is appointed by God. That is just how it was for Aaron.

5It was the same for Christ. He did not take for himself the glory of becoming a high priest. But God said to him,

“You are my Son.

Today I have become your Father.” (Psalm 2:7)

6In another place God said,

“You are a priest forever,

just like Melchizedek.” (Psalm 110:4)

7Jesus prayed while he lived on earth. He made his appeal with sincere cries and tears. He prayed to the God who could save him from death. God answered Jesus because he truly honored God. 8Jesus was God’s Son. But by suffering he learned what it means to obey. 9In this way he was made perfect. Eternal salvation comes from him. He saves all those who obey him. 10God appointed him to be the high priest, just like Melchizedek.

A Warning Against Falling Away

11We have a lot to say about this. But it is hard to make it clear to you. That’s because you are no longer trying to understand. 12By this time you should be teachers. But in fact, you need someone to teach you all over again. You need even the simple truths of God’s word. You need milk, not solid food. 13Anyone who lives on milk is still a baby. That person does not want to learn about living a godly life. 14Solid food is for those who are grown up. They have trained themselves to tell the difference between good and evil. That shows they have grown up.