Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 5:1-14

1Ang matag pangulong pari gipili gikan sa mga tawo aron mag-alagad sa Dios alang kanila. Katungdanan niya ang paghalad ngadto sa Dios ug mga mananap ug uban pa nga mga halad alang sa kapasayloan sa mga sala. 2Ang pangulong pari tawo lang usab nga may kaluyahon sama kanato. Busa masinabuton siya sa mga tawong wala masayod nga sila nakasala. 3Ug tungod kay makasala man usab siya, kinahanglan nga maghalad usab siya alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug dili lang alang sa mga sala sa mga tawo. 4May dungog isip pangulong pari. Apan walay makatuboy sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari. Kay ang Dios mao lang ang magapili. Sama sa pagpili niya kang Aaron kaniadto. 5Ug sama usab kang Cristo, dili siya ang nagpasidungog sa iyang kaugalingon nga mahimong pangulong pari, kondili ang Dios. Kay nagaingon ang Dios kaniya,

“Ikaw ang akong Anak, ug karon ipaila ko nga ako ang imong Amahan.”5:5 Tan-awa usab ang Salmo 2:7.

6Ug nagaingon usab siya sa ubang bahin sa Kasulatan,

“Pari ikaw sa walay kataposan, sama sa pagkapari ni Melkizedek.”5:6 Tan-awa usab ang Salmo 110:4.

7Sa dihang dinhi pa si Jesus sa kalibotan, nagaampo siya ug naghilak gayod nga nagpakilooy sa Dios nga makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay siya mapainubsanon ug matinumanon, gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo. 8Ug bisan Anak siya mismo sa Dios, nakat-onan niya ang pagkamatinumanon pinaagi sa mga pag-antos nga iyang nasinati. 9Human niya naagian ang tanan nga kinahanglan niyang masinati, nahimo siyang manluluwas sa tanan nga nagatuman kaniya, aron hangtod sa hangtod, luwas na sila gikan sa silot sa ilang mga sala. 10Ug gihimo siya sa Dios nga pangulong pari sama sa pagkapari ni Melkizedek.

Ang Pahimangno bahin sa Pagbiya sa Pagtuo

11Daghan pa unta ang among isulti kaninyo mahitungod sa pagkapari ni Melkizedek ug ni Jesus, apan lisod kining ipadayag kaninyo tungod kay lisod kamong pasabton. 12Mga magtutudlo na unta kamo karon kay dugay na kamo sa pagtuo. Apan hangtod karon kinahanglan pa gayod kamong tudloan sa unang mga pagtulon-an mahitungod sa pulong sa Dios. Sama gihapon kamo sa mga batang masuso nga nagakinahanglan pa ug gatas tungod kay dili pa kamo makakaon sa gahi nga mga pagkaon. 13Ang mga nabuhi sa gatas mga batang masuso nga wala kahibalo kon unsa ang maayo ug daotan. 14Apan ang gahi nga mga pagkaon alang sa mga hamtong nga nasayod na kon unsa ang maayo ug daotan.

Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 5:1-14

1Ang kada pangulo nga pari ginpili halin sa mga tawo agod mag-alagad sa Dios para sa ila. Responsibilidad niya ang paghalad sa Dios sang mga sapat kag sang iban pa nga mga halad para sa kapatawaran sang mga sala. 2Ang pangulo nga pari tawo man lang nga maluya pareho sa aton. Gani may pasunaid siya sa mga tawo nga wala nakahibalo nga nagakasala sila. 3Kag tungod kay siya mismo nagakasala man, kinahanglan nga maghalad man siya para sa iya kaugalingon nga mga sala, kag indi lang para sa mga sala sang mga tawo. 4May dungog bilang pangulo nga pari. Pero wala sing may makapili sang iya kaugalingon para mangin pangulo nga pari. Kay ang Dios amo ang nagapili kon sin-o ang mangin pangulo nga pari. Pareho bala kay Aaron sang una, ang Dios amo ang nagpili sa iya. 5Kag pareho man kay Cristo, indi siya ang nagpadungog sang iya kaugalingon nga mangin pangulo nga pari, kundi ang Dios. Kay nagsiling ang Dios sa iya,

“Ikaw ang akon Anak, kag subong ipakilala ko nga ako ang imo Amay.”5:5 Salmo 2:7.

6Kag may ginsiling man siya sa iban nga bahin sang Kasulatan,

“Pari ikaw sa wala sing katapusan, pareho sang pagkapari ni Melkizedek.”5:6 Salmo 110:4

7Sang diri pa si Jesus sa kalibutan, nagapangamuyo siya kag nagahibi gid nga nagapakitluoy sa Dios nga sarang makaluwas sa iya sa kamatayon. Kag tungod kay matinumanon siya, ginsabat sang Dios ang iya pagpangamuyo. 8Kag bisan Anak siya mismo sang Dios, natun-an niya ang pagkamatinumanon paagi sa mga pag-antos nga iya naagihan. 9Pagkatapos nga naagihan niya ang tanan nga dapat niya agihan, nangin manluluwas siya sang tanan nga nagatuman sa iya, agod hasta san-o, hilway na sila sa silot nga para sa ila mga sala. 10Ini tungod nga ginhimo siya sang Dios nga pangulo nga pari pareho sang pagkapari ni Melkizedek.

Paandam Parte sa Pagbiya sa Pagtuo

11Madamo pa kuntani ang amon inugsugid sa inyo parte sa pagkapari ni Melkizedek kag ni Jesus, ugaling mabudlay ipaathag sa inyo tungod kay mabudlay kamo paintiendihon. 12Dapat kuntani mga manunudlo na kamo kay dugay na kamo nga nagtuo, pero hasta subong kinahanglan pa gid kamo nga tudluan sang mga panguna nga mga pagtulun-an parte sa pulong sang Dios. Pareho gihapon kamo sa mga lapsag nga nagakinahanglan sang gatas tungod kay indi pa kamo makakaon sang matig-a nga mga pagkaon. 13Ang mga nagakabuhi sa gatas mga lapsag nga wala sing kalibutan kon ano ang maayo kag malain. 14Pero ang matig-a nga mga pagkaon para sa mga hamtong nga nakahibalo na kon ano ang maayo kag malain.