Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 3:1-19

Si Jesus mas Labaw kang Moises

1Busa mga igsoon ko nga mga katawhan sa Dios, ug sama nakong mga tinawag sa Dios nga mahimong kauban niya sa langit, hinumdomi ninyo si Jesus. Siya ang apostol ug pangulong pari sa patuo nga atong ginakuptan. 2Gisunod niya ang mga gisugo sa Dios kaniya, sama sa pagsunod ni Moises sa mga gisugo sa Dios kaniya sa iyang pagdumala sa pamilya sa Dios. 3Apan giisip sa Dios si Jesus nga mas labaw kang Moises, kay kon sa balay pa, mas pasidunggan ang naghimo sa balay kaysa balay. 4Kay nasayran nato nga kon may balay, may nagpatukod niini, ug ang naghimo sa tanan walay lain kondili ang Dios. 5Si Moises kasaligan isip alagad sa Dios, sa iyang pag-atiman sa pamilya sa Dios. Ug ang iyang gibuhat usa ka hulagway sa mga mahitabo sa umaabot. 6Apan si Cristo kasaligan isip Anak nga tinugyanan sa pamilya sa Dios. Ug kita ang pamilya sa Dios, kon magpadayon kita nga mahugtanon sa atong paglaom nga atong ginapasigarbo.

Ang Kapahulayan alang sa mga Anak sa Dios

7Busa sama sa gi-ingon sa Espiritu Santo:

“Kon madunggan ninyo karon ang tingog sa Dios,

8ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing

sama sa gibuhat sa inyong mga katigulangan kaniadto.

Kay sa dihang didto sila sa kamingawan

gisupak nila ug gisulayan ang Dios.

9Miingon ang Dios:

‘Bisan nakita na nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig,

gisulayan pa gihapon nila ako kon hangtod asa gayod ang akong pagpailob sa ilang gibuhat nga daotan.

10Busa nasuko gayod ako niadto nga henerasyon.

Ug miingon ako: kanunay gayod silang mahisalaag,

ug dili gayod nila sundon ang akong gitudlo kanila. 11Sa akong kasuko nanumpa ako

nga dili gayod nila madawat ang kapahulayan nga gikan kanako.’ ”3:11 Tan-awa usab ang Salmo 95:7-11.

12Mga igsoon ko kang Cristo, pagbantay kamo nga dili kamo magbaton ug daotan sulod sa inyong kasingkasing nga mao ang makaluya sa inyong pagtuo hangtod nga mahilayo kamo sa buhi nga Dios. 13Ang angay ninyong buhaton, magdinasigay kamo matag adlaw samtang may panahon pa, aron dili kamo pahisalaagon sa sala nga makapatig-a sa inyong kasingkasing. 14Kay kita kauban ni Cristo kon lig-on kita nga naghupot sa atong pagsalig kaniya hangtod sa kataposan. 15Dili ba nagaingon man ang Kasulatan:

“Kon madunggan ninyo karon ang tingog sa Dios,

ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing sama sa gibuhat kaniadto sa inyong mga katigulangan sa dihang gisupak nila ang Dios.”3:15 Tan-awa usab ang Salmo 95:7-8.

16Kinsa bang mga tawhana ang nakadungog kaniadto sa tingog sa Dios apan misupak kaniya? Dili ba kadtong tanan nga gipangulohan ni Moises pagawas sa Ehipto? 17Ug kinsa bay nasuk-an sa Dios sulod sa 40 ka tuig? Dili ba kadtong mga tawo nga nagpakasala ug nangamatay didto sa kamingawan? 18Ug kinsa ba ang gitumong sa Dios sa iyang pagpanumpa nga dili gayod sila makadawat sa kapahulayan nga gikan kaniya? Dili ba mao kadtong mga tawo nga wala mosunod kaniya? 19Busa klaro kanato nga wala sila makadawat sa kapahulayan tungod kay wala sila motuo sa Dios.

Vietnamese Contemporary Bible

Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúa Cứu Thế Cao Trọng Hơn Môi-se

1Thưa anh chị em, là những người dự phần ơn cứu rỗi, hãy tập trung tư tưởng vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Sứ Giả của Đức Chúa Trời và Thầy Thượng Tế mà chúng ta tin cậy. 2Chúa Giê-xu trung thành với Đức Chúa Trời như Môi-se đã trung thành phục dịch trong Nhà Đức Chúa Trời.

3Chúa Giê-xu đáng được vinh dự hơn Môi-se, chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn ngôi nhà. 4Con người xây cất nhà cửa, còn Đấng sáng tạo vạn vật chính là Đức Chúa Trời.

5Môi-se trung thành phục dịch Nhà Chúa, trong cương vị đầy tớ; ông nói trước về những điều Chúa sẽ dạy sau này. 6Còn Chúa Cứu Thế là Con Đức Chúa Trời, lãnh đạo mọi việc trong Nhà Chúa. Ta thuộc về Nhà Chúa—vì Chúa sống trong chúng ta—nếu chúng ta giữ vững lòng can đảm và niềm hy vọng trong Ngài.

7Như Chúa Thánh Linh đã dạy:

“Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa

8Đừng ngoan cố, cứng lòng

như ngày Ít-ra-ên nổi loạn

trong thời kỳ thử nghiệm giữa hoang mạc.

9Nơi ấy, tổ phụ các con thử nghiệm, thách thức Ta,

mặc dù họ đã thấy công việc Ta suốt bốn mươi năm.

10Vì thế, Ta nổi giận với họ, và than rằng:

‘Lòng họ luôn lầm lạc,

không chịu vâng lời.’

11Trong cơn giận, Ta đã thề:

‘Họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ Ta.’”3:11 Thi 95:7-11

12Thưa anh chị em, hãy thận trọng để khỏi có ai sinh lòng gian ác, hoài nghi mà xoay lưng khước từ Đức Chúa Trời Hằng Sống. 13Nhưng hằng ngày, hãy khích lệ nhau—trong thời gian gọi là “ngày nay”—để không ai bị tội lỗi quyến rũ mà ngoan cố, cứng lòng. 14Nếu chúng ta giữ vững niềm tin cậy từ ngày đầu theo Chúa, trung kiên đến cuối cùng, chắc chắn chúng ta sẽ dự phần cơ nghiệp với Chúa Cứu Thế. 15Như Chúa đã kêu gọi:

“Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa,

đừng ngoan cố, cứng lòng

như ngày Ít-ra-ên nổi loạn.”3:15 Thi 95:7-8

16Ai đã nghe tiếng Chúa rồi nổi loạn? Những người đã được Môi-se hướng dẫn thoát ly khỏi ngục tù Ai Cập. 17Ai đã chọc giận Đức Chúa Trời suốt bốn mươi năm? Những người phạm tội nên phải phơi thây trong hoang mạc. 18Chúa đã quả quyết không cho ai được vào nơi an nghỉ với Ngài? Những người không vâng lời Chúa. 19Vì sao họ không được vào nơi an nghỉ? Chỉ vì họ vô tín.