Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 3:1-19

Si Jesus mas Labaw kang Moises

1Busa mga igsoon ko nga mga katawhan sa Dios, ug sama nakong mga tinawag sa Dios nga mahimong kauban niya sa langit, hinumdomi ninyo si Jesus. Siya ang apostol ug pangulong pari sa patuo nga atong ginakuptan. 2Gisunod niya ang mga gisugo sa Dios kaniya, sama sa pagsunod ni Moises sa mga gisugo sa Dios kaniya sa iyang pagdumala sa pamilya sa Dios. 3Apan giisip sa Dios si Jesus nga mas labaw kang Moises, kay kon sa balay pa, mas pasidunggan ang naghimo sa balay kaysa balay. 4Kay nasayran nato nga kon may balay, may nagpatukod niini, ug ang naghimo sa tanan walay lain kondili ang Dios. 5Si Moises kasaligan isip alagad sa Dios, sa iyang pag-atiman sa pamilya sa Dios. Ug ang iyang gibuhat usa ka hulagway sa mga mahitabo sa umaabot. 6Apan si Cristo kasaligan isip Anak nga tinugyanan sa pamilya sa Dios. Ug kita ang pamilya sa Dios, kon magpadayon kita nga mahugtanon sa atong paglaom nga atong ginapasigarbo.

Ang Kapahulayan alang sa mga Anak sa Dios

7Busa sama sa gi-ingon sa Espiritu Santo:

“Kon madunggan ninyo karon ang tingog sa Dios,

8ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing

sama sa gibuhat sa inyong mga katigulangan kaniadto.

Kay sa dihang didto sila sa kamingawan

gisupak nila ug gisulayan ang Dios.

9Miingon ang Dios:

‘Bisan nakita na nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig,

gisulayan pa gihapon nila ako kon hangtod asa gayod ang akong pagpailob sa ilang gibuhat nga daotan.

10Busa nasuko gayod ako niadto nga henerasyon.

Ug miingon ako: kanunay gayod silang mahisalaag,

ug dili gayod nila sundon ang akong gitudlo kanila. 11Sa akong kasuko nanumpa ako

nga dili gayod nila madawat ang kapahulayan nga gikan kanako.’ ”3:11 Tan-awa usab ang Salmo 95:7-11.

12Mga igsoon ko kang Cristo, pagbantay kamo nga dili kamo magbaton ug daotan sulod sa inyong kasingkasing nga mao ang makaluya sa inyong pagtuo hangtod nga mahilayo kamo sa buhi nga Dios. 13Ang angay ninyong buhaton, magdinasigay kamo matag adlaw samtang may panahon pa, aron dili kamo pahisalaagon sa sala nga makapatig-a sa inyong kasingkasing. 14Kay kita kauban ni Cristo kon lig-on kita nga naghupot sa atong pagsalig kaniya hangtod sa kataposan. 15Dili ba nagaingon man ang Kasulatan:

“Kon madunggan ninyo karon ang tingog sa Dios,

ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing sama sa gibuhat kaniadto sa inyong mga katigulangan sa dihang gisupak nila ang Dios.”3:15 Tan-awa usab ang Salmo 95:7-8.

16Kinsa bang mga tawhana ang nakadungog kaniadto sa tingog sa Dios apan misupak kaniya? Dili ba kadtong tanan nga gipangulohan ni Moises pagawas sa Ehipto? 17Ug kinsa bay nasuk-an sa Dios sulod sa 40 ka tuig? Dili ba kadtong mga tawo nga nagpakasala ug nangamatay didto sa kamingawan? 18Ug kinsa ba ang gitumong sa Dios sa iyang pagpanumpa nga dili gayod sila makadawat sa kapahulayan nga gikan kaniya? Dili ba mao kadtong mga tawo nga wala mosunod kaniya? 19Busa klaro kanato nga wala sila makadawat sa kapahulayan tungod kay wala sila motuo sa Dios.

King James Version

Hebrews 3:1-19

1Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus; 2Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. 3For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house. 4For every house is builded by some man; but he that built all things is God. 5And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after; 6But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. 7Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice, 8Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness: 9When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years. 10Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways. 11So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.) 12Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. 13But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. 14For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end; 15While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. 16For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses. 17But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness? 18And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not? 19So we see that they could not enter in because of unbelief.