Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 13:1-25

Ang Pag-alagad nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Padayon kamo sa paghigugmaay isip mga managsoon diha kang Cristo. 2Ayaw ninyo kalimti ang pag-abiabi sa mga dumuduong. May mga tawo kaniadto nga nagbuhat niana, ug wala sila masayod nga kadtong ilang mga bisita mga anghel diay. 3Hunahunaa ninyo ang inyong mga isigka-tumutuo nga anaa sa prisohan, ug ang mga gipasipad-an, ug batia ninyo ang ilang kahimtang.

4Ang kada usa kinahanglang maghatag ug bili sa kaminyoon. Busa dili gayod kamo manapaw tungod kay silotan sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon.

5Likayi ninyo ang paghigugma sa kuwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsa lay anaa kaninyo, tungod kay nagaingon ang Dios, “Dili ko gayod kamo biyaan, ug dili ko gayod kamo pasagdan.”13:5 Tan-awa usab ang Deu. 31:6-8. 6Busa magmaisog kita sa pag-ingon,

“Ang Ginoo mao ang akong magtatabang,

busa dili ako mahadlok. Unsa may mahimo sa tawo kanako?”13:6 Tan-awa usab ang Salmo 118:6.

7Hunahunaa ninyo ang inyong mga tigdumala nga nagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios. Palandonga ang ilang pagkinabuhi ug pagkamatay nga nagatuo sa Dios. Awata ninyo ang ilang pagtuo. 8Si Jesu-Cristo dili gayod mausab: siya mao gihapon kaniadto, karon, ug sa walay kataposan. 9Ayaw kamo pagpadala sa nagkalain-lain nga mga pagtulon-an nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat. Mas maayo nga lig-onon nato ang atong pagtuo pinaagi sa tabang sa Dios, ug dili sa pagsunod sa mga tulumanon bahin sa mga pagkaon. Wala gayoy kaayohan nga makuha ang nagasunod niana nga mga tulumanon. 10Kita nga mga tumutuo may halaran, ug ang mga Judio nga nagahalad diha sa ilang simbahan dili mahimo nga mokaon diha sa atong halaran. 11Kay ang dugo sa mga mananap nga ihalad alang sa mga sala sa mga tawo gidala sa pangulong pari didto sa Labing Balaang Dapit, apan ang lawas niadto nga mga mananap gidala sa gawas sa lungsod ug didto gisunog. 12Sama usab niini ang nahitabo kang Jesus tungod kay didto usab siya gipatay sa gawas sa lungsod, aron pinaagi sa iyang dugo mahinloan niya ang mga tawo sa ilang mga sala. 13Busa adtoon nato si Jesus didto sa gawas sa lungsod ug makig-ambit kita sa iyang mga giantos nga kaulawan. 14Kay wala kitay permanente nga lungsod dinhi sa kalibotan, kondili nagahulat kita sa permanente nga lungsod nga umaabot. 15Busa maghalad kita kanunay sa mga pagdayeg ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Kini mao ang mga halad nga mga pulong nga maggikan sa atong baba ug magpaila kon kinsa siya. 16Ayaw kamo kalimot pagbuhat ug maayo, ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makahatag ug kalipay sa Dios.

17Tumana ninyo ang mga tumutuo nga nangulo kaninyo ug pagpasakop kamo kanila, tungod kay sila mao ang nagaatiman sa inyong espirituhanon nga kahimtang. Ug nasayod sila nga moabot ang adlaw nga manubag sila sa Dios bahin sa ilang pag-atiman kaninyo. Kon tumanon ninyo sila, mag-alagad sila nga may kalipay, apan kon dili, masubo sila ug dili kini makahatag ug kaayohan kaninyo.

18Iampo ninyo kami kanunay, kay nasiguro namo nga limpyo ang among konsensya tungod kay naningkamot kami kanunay sa pagbuhat ug maayo. 19Labi na gayod nga iampo ninyo nga pabalikon ako sa Dios diha kaninyo sa labing madali.

Pag-ampo

20Ug nagaampo usab ako sa Dios alang kaninyo, sa Dios nga nagahatag ug kalinaw. Siya ang nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, nga mao ang Makagagahom nga Magbalantay kanato ingon nga iyang mga karnero. Kay pinaagi sa iyang dugo gipalig-on niya ang walay kataposan nga kasabotan. 21Hinaut nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon aron mahimo ninyo ang iyang kabubut-on. Ug hinaut nga pinaagi kang Jesu-Cristo buhaton niya kanato ang iyang gusto. Dayegon nato siya sa walay kataposan. Amen.

Kataposan nga mga Tugon

22Mga igsoon, nanghangyo ako nga paminawon ninyo pag-ayo ang akong mga gitambag, kay hamubo ra man kining akong sulat kaninyo. 23Gusto ko nga masayran ninyo nga ang atong igsoon nga si Timoteo gipagawas na sa prisohan. Kon moabot dayon siya, ubanon ko siya sa akong pag-anha diha kaninyo.

24Ipangumusta na lang ako sa inyong mga tigdumala diha ug sa tanang mga katawhan sa Dios. Nangumusta usab kaninyo ang atong mga igsoon nga taga-Italia.

25Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

New International Reader’s Version

Hebrews 13:1-25

Final Appeals

1Keep on loving one another as brothers and sisters. 2Don’t forget to welcome outsiders. By doing that, some people have welcomed angels without knowing it. 3Keep on remembering those in prison. Do this as if you were together with them in prison. And remember those who are treated badly as if you yourselves were suffering.

4All of you should honor marriage. You should keep the marriage bed pure. God will judge the person who commits adultery. He will judge everyone who commits sexual sins. 5Don’t be controlled by love for money. Be happy with what you have. God has said,

“I will never leave you.

I will never desert you.” (Deuteronomy 31:6)

6So we can say boldly,

“The Lord helps me. I will not be afraid.

What can mere human beings do to me?” (Psalm 118:6,7)

7Remember your leaders. They spoke God’s word to you. Think about the results of their way of life. Copy their faith. 8Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.

9Don’t let all kinds of strange teachings lead you astray. It is good that God’s grace makes our hearts strong. Don’t try to grow strong by eating foods that the law requires. They have no value for the people who eat them. 10The priests, who are Levites, worship at the holy tent. But we have an altar that they have no right to eat from.

11The high priest carries the blood of animals into the Most Holy Room. He brings their blood as a sin offering. But the bodies are burned outside the camp. 12Jesus also suffered outside the city gate. He suffered to make the people holy by spilling his own blood. 13So let us go to him outside the camp. Let us be willing to suffer the shame he suffered. 14Here we do not have a city that lasts. But we are looking for the city that is going to come.

15So let us never stop offering to God our praise through Jesus. Let us talk openly about our faith in him. Then our words will be like an offering to God. 16Don’t forget to do good. Don’t forget to share with others. God is pleased with those kinds of offerings.

17Trust in your leaders. Put yourselves under their authority. Do this, because they keep watch over you. They know they are accountable to God for everything they do. Do this, so that their work will be a joy. If you make their work a heavy load, it won’t do you any good.

18Pray for us. We feel sure we have done what is right. We desire to live as we should in every way. 19I beg you to pray that I may return to you soon.

Final Blessing and Greetings

20Our Lord Jesus is the great Shepherd of the sheep. The God who gives peace brought him back from the dead. He did it because of the blood of the eternal covenant. Now may God 21supply you with everything good. Then you can do what he wants. May he do in us what is pleasing to him. We can do it only with the help of Jesus Christ. Give him glory for ever and ever. Amen.

22Brothers and sisters, I beg you to accept my word. It tells you to be faithful. Accept my word because I have written to you only a short letter.

23I want you to know that our brother Timothy has been set free. If he arrives soon, I will come with him to see you.

24Greet all your leaders. Greet all the Lord’s people.

The believers from Italy send you their greetings.

25May grace be with you all.