Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 13:1-25

Ang Pag-alagad nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Padayon kamo sa paghigugmaay isip mga managsoon diha kang Cristo. 2Ayaw ninyo kalimti ang pag-abiabi sa mga dumuduong. May mga tawo kaniadto nga nagbuhat niana, ug wala sila masayod nga kadtong ilang mga bisita mga anghel diay. 3Hunahunaa ninyo ang inyong mga isigka-tumutuo nga anaa sa prisohan, ug ang mga gipasipad-an, ug batia ninyo ang ilang kahimtang.

4Ang kada usa kinahanglang maghatag ug bili sa kaminyoon. Busa dili gayod kamo manapaw tungod kay silotan sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon.

5Likayi ninyo ang paghigugma sa kuwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsa lay anaa kaninyo, tungod kay nagaingon ang Dios, “Dili ko gayod kamo biyaan, ug dili ko gayod kamo pasagdan.”13:5 Tan-awa usab ang Deu. 31:6-8. 6Busa magmaisog kita sa pag-ingon,

“Ang Ginoo mao ang akong magtatabang,

busa dili ako mahadlok. Unsa may mahimo sa tawo kanako?”13:6 Tan-awa usab ang Salmo 118:6.

7Hunahunaa ninyo ang inyong mga tigdumala nga nagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios. Palandonga ang ilang pagkinabuhi ug pagkamatay nga nagatuo sa Dios. Awata ninyo ang ilang pagtuo. 8Si Jesu-Cristo dili gayod mausab: siya mao gihapon kaniadto, karon, ug sa walay kataposan. 9Ayaw kamo pagpadala sa nagkalain-lain nga mga pagtulon-an nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat. Mas maayo nga lig-onon nato ang atong pagtuo pinaagi sa tabang sa Dios, ug dili sa pagsunod sa mga tulumanon bahin sa mga pagkaon. Wala gayoy kaayohan nga makuha ang nagasunod niana nga mga tulumanon. 10Kita nga mga tumutuo may halaran, ug ang mga Judio nga nagahalad diha sa ilang simbahan dili mahimo nga mokaon diha sa atong halaran. 11Kay ang dugo sa mga mananap nga ihalad alang sa mga sala sa mga tawo gidala sa pangulong pari didto sa Labing Balaang Dapit, apan ang lawas niadto nga mga mananap gidala sa gawas sa lungsod ug didto gisunog. 12Sama usab niini ang nahitabo kang Jesus tungod kay didto usab siya gipatay sa gawas sa lungsod, aron pinaagi sa iyang dugo mahinloan niya ang mga tawo sa ilang mga sala. 13Busa adtoon nato si Jesus didto sa gawas sa lungsod ug makig-ambit kita sa iyang mga giantos nga kaulawan. 14Kay wala kitay permanente nga lungsod dinhi sa kalibotan, kondili nagahulat kita sa permanente nga lungsod nga umaabot. 15Busa maghalad kita kanunay sa mga pagdayeg ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Kini mao ang mga halad nga mga pulong nga maggikan sa atong baba ug magpaila kon kinsa siya. 16Ayaw kamo kalimot pagbuhat ug maayo, ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makahatag ug kalipay sa Dios.

17Tumana ninyo ang mga tumutuo nga nangulo kaninyo ug pagpasakop kamo kanila, tungod kay sila mao ang nagaatiman sa inyong espirituhanon nga kahimtang. Ug nasayod sila nga moabot ang adlaw nga manubag sila sa Dios bahin sa ilang pag-atiman kaninyo. Kon tumanon ninyo sila, mag-alagad sila nga may kalipay, apan kon dili, masubo sila ug dili kini makahatag ug kaayohan kaninyo.

18Iampo ninyo kami kanunay, kay nasiguro namo nga limpyo ang among konsensya tungod kay naningkamot kami kanunay sa pagbuhat ug maayo. 19Labi na gayod nga iampo ninyo nga pabalikon ako sa Dios diha kaninyo sa labing madali.

Pag-ampo

20Ug nagaampo usab ako sa Dios alang kaninyo, sa Dios nga nagahatag ug kalinaw. Siya ang nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, nga mao ang Makagagahom nga Magbalantay kanato ingon nga iyang mga karnero. Kay pinaagi sa iyang dugo gipalig-on niya ang walay kataposan nga kasabotan. 21Hinaut nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon aron mahimo ninyo ang iyang kabubut-on. Ug hinaut nga pinaagi kang Jesu-Cristo buhaton niya kanato ang iyang gusto. Dayegon nato siya sa walay kataposan. Amen.

Kataposan nga mga Tugon

22Mga igsoon, nanghangyo ako nga paminawon ninyo pag-ayo ang akong mga gitambag, kay hamubo ra man kining akong sulat kaninyo. 23Gusto ko nga masayran ninyo nga ang atong igsoon nga si Timoteo gipagawas na sa prisohan. Kon moabot dayon siya, ubanon ko siya sa akong pag-anha diha kaninyo.

24Ipangumusta na lang ako sa inyong mga tigdumala diha ug sa tanang mga katawhan sa Dios. Nangumusta usab kaninyo ang atong mga igsoon nga taga-Italia.

25Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 13:1-25

做上帝喜悅的事

1你們要繼續彼此相愛,情同手足。 2不要忘記款待客旅,因為曾經有人接待客旅時不知不覺接待了天使。 3要設身處地地顧念那些被囚禁的人,要感同身受地顧念那些遭遇苦難的人。

4人人都要尊重婚姻,不可玷污夫妻關係13·4 夫妻關係」希臘文是「婚姻的床」。,因為上帝必審判淫亂和通姦的人。

5不要貪愛錢財,要對自己擁有的知足,因為上帝說過:

「我永不撇下你,也不離棄你。」

6這樣,我們可以放膽地說:

「主是我的幫助,

我必不懼怕,

人能把我怎麼樣?」

7你們要記住從前帶領你們、把上帝的道傳給你們的人,留心觀察他們一生如何行事為人,效法他們的信心。 8耶穌基督昨日、今日、直到永遠都不改變。 9你們不要被五花八門的異端邪說勾引了去,因為心中得到力量是靠上帝的恩典,而不是靠飲食上的禮儀,這些禮儀從未使遵守的人受益。

10我們有一座祭壇,壇上的祭物是那些在聖幕裡工作的人沒有權利吃的。 11大祭司把祭牲的血帶進聖所作為贖罪祭獻上,而祭牲的身體則在營外燒掉。 12同樣,耶穌也在城門外受難,為要用自己的血使祂的子民聖潔。 13因此,讓我們也走出營外到祂那裡,忍受祂所忍受的凌辱吧! 14我們在地上沒有永遠的城,我們尋求的是那將來的城。

15讓我們靠著基督,常常開口以頌讚為祭獻給上帝,這是承認主名的人13·15 承認主名的人」希臘文是「承認主名的嘴唇」。所結的果子。 16不可忘記行善和幫補別人,因為這樣的祭是上帝所喜悅的。

17要順服引導你們的人,因為他們為你們的靈魂時刻警醒,將來要向上帝交帳。你們要聽從他們,使他們滿心喜樂地盡此職責,不致憂愁,否則對你們毫無益處。

18請為我們禱告,因為我們自信良心無愧,凡事都願意遵行正道。 19也請你們特別為我禱告,使我能夠早日回到你們那裡。

祝福與問安

20願賜平安的上帝,就是那位憑著立永恆之約的血使群羊的大牧人——我主耶穌從死裡復活的上帝, 21在各樣善事上成全你們,好使你們遵行祂的旨意,並藉著主耶穌在你們心中動工,使你們做祂喜悅的事!願榮耀歸給上帝,直到永永遠遠。阿們!

22弟兄姊妹,我簡短地寫信給你們,希望你們聽我勸勉的話。 23你們知道,我們的弟兄提摩太已經被釋放了。如果他及時來到,我會與他一起去看你們。

24請代我問候所有帶領你們的人以及眾聖徒。從義大利來的人也問候你們。

25願恩典與你們眾人同在!