Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 13:1-25

Ang Pag-alagad nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Padayon kamo sa paghigugmaay isip mga managsoon diha kang Cristo. 2Ayaw ninyo kalimti ang pag-abiabi sa mga dumuduong. May mga tawo kaniadto nga nagbuhat niana, ug wala sila masayod nga kadtong ilang mga bisita mga anghel diay. 3Hunahunaa ninyo ang inyong mga isigka-tumutuo nga anaa sa prisohan, ug ang mga gipasipad-an, ug batia ninyo ang ilang kahimtang.

4Ang kada usa kinahanglang maghatag ug bili sa kaminyoon. Busa dili gayod kamo manapaw tungod kay silotan sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon.

5Likayi ninyo ang paghigugma sa kuwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsa lay anaa kaninyo, tungod kay nagaingon ang Dios, “Dili ko gayod kamo biyaan, ug dili ko gayod kamo pasagdan.”13:5 Tan-awa usab ang Deu. 31:6-8. 6Busa magmaisog kita sa pag-ingon,

“Ang Ginoo mao ang akong magtatabang,

busa dili ako mahadlok. Unsa may mahimo sa tawo kanako?”13:6 Tan-awa usab ang Salmo 118:6.

7Hunahunaa ninyo ang inyong mga tigdumala nga nagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios. Palandonga ang ilang pagkinabuhi ug pagkamatay nga nagatuo sa Dios. Awata ninyo ang ilang pagtuo. 8Si Jesu-Cristo dili gayod mausab: siya mao gihapon kaniadto, karon, ug sa walay kataposan. 9Ayaw kamo pagpadala sa nagkalain-lain nga mga pagtulon-an nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat. Mas maayo nga lig-onon nato ang atong pagtuo pinaagi sa tabang sa Dios, ug dili sa pagsunod sa mga tulumanon bahin sa mga pagkaon. Wala gayoy kaayohan nga makuha ang nagasunod niana nga mga tulumanon. 10Kita nga mga tumutuo may halaran, ug ang mga Judio nga nagahalad diha sa ilang simbahan dili mahimo nga mokaon diha sa atong halaran. 11Kay ang dugo sa mga mananap nga ihalad alang sa mga sala sa mga tawo gidala sa pangulong pari didto sa Labing Balaang Dapit, apan ang lawas niadto nga mga mananap gidala sa gawas sa lungsod ug didto gisunog. 12Sama usab niini ang nahitabo kang Jesus tungod kay didto usab siya gipatay sa gawas sa lungsod, aron pinaagi sa iyang dugo mahinloan niya ang mga tawo sa ilang mga sala. 13Busa adtoon nato si Jesus didto sa gawas sa lungsod ug makig-ambit kita sa iyang mga giantos nga kaulawan. 14Kay wala kitay permanente nga lungsod dinhi sa kalibotan, kondili nagahulat kita sa permanente nga lungsod nga umaabot. 15Busa maghalad kita kanunay sa mga pagdayeg ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Kini mao ang mga halad nga mga pulong nga maggikan sa atong baba ug magpaila kon kinsa siya. 16Ayaw kamo kalimot pagbuhat ug maayo, ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makahatag ug kalipay sa Dios.

17Tumana ninyo ang mga tumutuo nga nangulo kaninyo ug pagpasakop kamo kanila, tungod kay sila mao ang nagaatiman sa inyong espirituhanon nga kahimtang. Ug nasayod sila nga moabot ang adlaw nga manubag sila sa Dios bahin sa ilang pag-atiman kaninyo. Kon tumanon ninyo sila, mag-alagad sila nga may kalipay, apan kon dili, masubo sila ug dili kini makahatag ug kaayohan kaninyo.

18Iampo ninyo kami kanunay, kay nasiguro namo nga limpyo ang among konsensya tungod kay naningkamot kami kanunay sa pagbuhat ug maayo. 19Labi na gayod nga iampo ninyo nga pabalikon ako sa Dios diha kaninyo sa labing madali.

Pag-ampo

20Ug nagaampo usab ako sa Dios alang kaninyo, sa Dios nga nagahatag ug kalinaw. Siya ang nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, nga mao ang Makagagahom nga Magbalantay kanato ingon nga iyang mga karnero. Kay pinaagi sa iyang dugo gipalig-on niya ang walay kataposan nga kasabotan. 21Hinaut nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon aron mahimo ninyo ang iyang kabubut-on. Ug hinaut nga pinaagi kang Jesu-Cristo buhaton niya kanato ang iyang gusto. Dayegon nato siya sa walay kataposan. Amen.

Kataposan nga mga Tugon

22Mga igsoon, nanghangyo ako nga paminawon ninyo pag-ayo ang akong mga gitambag, kay hamubo ra man kining akong sulat kaninyo. 23Gusto ko nga masayran ninyo nga ang atong igsoon nga si Timoteo gipagawas na sa prisohan. Kon moabot dayon siya, ubanon ko siya sa akong pag-anha diha kaninyo.

24Ipangumusta na lang ako sa inyong mga tigdumala diha ug sa tanang mga katawhan sa Dios. Nangumusta usab kaninyo ang atong mga igsoon nga taga-Italia.

25Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

希伯来书 13:1-25

做上帝喜悦的事

1你们要继续彼此相爱,情同手足。 2不要忘记款待客旅,因为曾经有人接待客旅时不知不觉接待了天使。 3要设身处地地顾念那些被囚禁的人,要感同身受地顾念那些遭遇苦难的人。

4人人都要尊重婚姻,不可玷污夫妻关系13:4 夫妻关系”希腊文是“婚姻的床”。,因为上帝必审判淫乱和通奸的人。

5不要贪爱钱财,要对自己拥有的知足,因为上帝说过:

“我永不撇下你,也不离弃你。”

6这样,我们可以放胆地说:

“主是我的帮助,

我必不惧怕,

人能把我怎么样?”

7你们要记住从前带领你们、把上帝的道传给你们的人,留心观察他们一生如何行事为人,效法他们的信心。 8耶稣基督昨日、今日、直到永远都不改变。 9你们不要被五花八门的异端邪说勾引了去,因为心中得到力量是靠上帝的恩典,而不是靠饮食上的礼仪,这些礼仪从未使遵守的人受益。

10我们有一座祭坛,坛上的祭物是那些在圣幕里工作的人没有权利吃的。 11大祭司把祭牲的血带进圣所作为赎罪祭献上,而祭牲的身体则在营外烧掉。 12同样,耶稣也在城门外受难,为要用自己的血使祂的子民圣洁。 13因此,让我们也走出营外到祂那里,忍受祂所忍受的凌辱吧! 14我们在地上没有永远的城,我们寻求的是那将来的城。

15让我们靠着基督,常常开口以颂赞为祭献给上帝,这是承认主名的人13:15 承认主名的人”希腊文是“承认主名的嘴唇”。所结的果子。 16不可忘记行善和帮补别人,因为这样的祭是上帝所喜悦的。

17要顺服引导你们的人,因为他们为你们的灵魂时刻警醒,将来要向上帝交账。你们要听从他们,使他们满心喜乐地尽此职责,不致忧愁,否则对你们毫无益处。

18请为我们祷告,因为我们自信良心无愧,凡事都愿意遵行正道。 19也请你们特别为我祷告,使我能够早日回到你们那里。

祝福与问安

20愿赐平安的上帝,就是那位凭着立永恒之约的血使群羊的大牧人——我主耶稣从死里复活的上帝, 21在各样善事上成全你们,好使你们遵行祂的旨意,并借着主耶稣在你们心中动工,使你们做祂喜悦的事!愿荣耀归给上帝,直到永永远远。阿们!

22弟兄姊妹,我简短地写信给你们,希望你们听我劝勉的话。 23你们知道,我们的弟兄提摩太已经被释放了。如果他及时来到,我会与他一起去看你们。

24请代我问候所有带领你们的人以及众圣徒。从意大利来的人也问候你们。

25愿恩典与你们众人同在!