Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 1:1-14

Ang Pulong sa Dios Pinaagi sa Iyang Anak

1Sa unang panahon, daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta ug sa nagkalain-lain nga pamaagi. 2Apan niining ulahing mga adlaw, nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang Anak. Pinaagi kaniya, gimugna sa Dios ang tibuok kalibotan ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. 3Diha kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios, ug kon unsa ang Dios mao usab siya. Siya mao ang nagabuot sa tanang mga butang sa tibuok kalibotan pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong. Sa dihang nahinloan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa Makagagahom nga Dios didto sa langit.

Ang Anak sa Dios Labaw kaysa mga Anghel

4Busa mas gamhanan ang Anak sa Dios ug mas halangdon ang iyang ngalan kaysa mga anghel. 5Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga,

“Ikaw ang akong Anak,

Ug karon ipaila ko nga ako ang imong Amahan.”1:5 Tan-awa usab ang mga Salmo 2:7.

Ug wala usab moingon ang Dios bahin kang bisan kinsa nga anghel nga,

“Ako mahimong iyang Amahan,

Ug siya mahimong akong Anak.”1:5 Tan-awa usab ang 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.

6Ug sa dihang ipadala na sa Dios ang iyang bugtong nga Anak dinhi sa kalibotan miingon siya,

“Ang tanang mga anghel sa Dios kinahanglan mosimba kaniya.”1:6 Tan-awa usab ang Deu. 32:43.

7Mao kini ang giingon sa Dios bahin sa mga anghel,

“Ang mga anghel akong mga sulugoon, ug mahimo ko silang buhaton nga sama sa hangin o sama sa kalayo nga nagadilaab.”1:7 Tan-awa usab ang Salmo 104:4.

8Apan ngadto sa iyang Anak, nagaingon siya,

“Ang imong gingharian, O Dios, wala gayoy kataposan, ug matarong ang imong pagdumala niini.

9Nalipay ikaw sa mga buhat nga matarong,

apan gikaligutgotan mo ang mga buhat nga daotan. Busa gipili ka sa Dios, nga imong Dios,

ug gihatagan ka ug kalipay nga labaw pa kaysa gihatag niya sa imong mga kauban.”1:9 Tan-awa usab ang Salmo 45:6-7.

10Ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang Anak,

“Ikaw, Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibotan,

ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot.

11Kining tanan mahanaw, apan ikaw mag-padayon sa gihapon.

Ang tanan magabok sama sa mga bisti. 12Ug sama usab sa mga bisti, pil-on mo kining tanan ug imo dayong ilisdan. Apan ikaw magpabilin nga mao gihapon, dili mausab hangtod sa kahangtoran.”1:12 Tan-awa usab ang Salmo 102:25-27.

13Bisan kanus-a, wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga,

“Lingkod dinhi dapit sa akong tuo,

hangtod mapailalom ko kanimo ang imong mga kaaway.”1:13 Tan-awa usab ang Salmo 110:1.

14Dili ba nga ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sa Dios nga motabang sa mga tawo nga modawat sa kaluwasan?

Slovo na cestu

Židům 1:1-14

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. 2V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. 3On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

4Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. 5Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,

kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

6Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

7Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, 8ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám

a tvoje vláda bude spravedlivá.

9Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.

Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“

10„Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi

a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.

Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,

dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.