Ang Pulong Sa Dios

Haggai 2:1-23

Ang Gisaad nga Himaya sa Bag-ong Balay

1-2sa ika beinte uno ka adlaw sa ika pito nga bulan, ang pulong sa GINOO miabot pinaagi kang propeta Haggai: “Sultihi si Zerubabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Juda, kang Joshua anak ni Jozadak, ang pangulong pari, ug ngadto sa mga nahabilin sa katawhan. Pangutan-a sila, 3‘Kinsa man kaninyo ang nahabilin nga nakakita niining balay ug ang kanhi-ay niyang himaya? Unsa may inyong panan-aw karon? Dili ba kini alang kaninyo mura lag wa? 4Apan karon magmalig-on ka, Zerubabel,’ nagaingon akong Ginoo. ‘Magmalig-on ka, Joshua anak ni Jozadak, ang pngulong pari. Magmalig-on ka, Kamong tanan nga katawhan sa yuta,’ nagaingon ang Ginoo, ‘ug magtrabaho. Kay ako mag-uban kaninyo,’ nagaingon ang Ginoo nga Gamhanan. 5‘Mao kini ang akong pakigsaad diha kaninyo dihang miabot kamo gawas sa Ehipto. Ug ang akong Espiritu nagpabilin diha kaninyo. Ayaw kahadlok.’

6“Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Ganhanan: ‘Sa makausa sa dili madugay akong uyogon ang kalangitan ug ang kalibutan, ang kadagatan ug ang ugang yuta. 7Akong uyogon ang tanang kanasuran, ug unsa ang gitinguha sa tanang kanasuran kini muabut, ug akong pun-on kini nga balay uban sa himaya,’ nagaingon ang Ginoo nga Gamhanan. 8‘Ang plata akoa ug ang bulawan ako usab,’ nagaingon ang Ginoo nga Gamhanan. 9‘Ang himaya niini karon nga balay mas mulabaw sa himaya sa kanhing balay,’ nagaingoan ang Ginoo nga Gamhanan. ‘Ug niini nga dapit akong itugot ang kalinaw,’ nagaingon ang Ginoo nga Gamhanan.”

Panalangin sa Nahugawan nga Katawhan

10Sa ika beinte kuatro ka adlaw sa ikasiyam nga bulan, sa ikaduha nga tuig ni Darius, ang pulong sa Ginoo miabot ngadto kang propeta Haggai: 11“Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahum: ‘Pangutan-a ang mga kaparian unsay giingon sa balaod: 12“Kong may usa nga magdala ug gisagrado nga karne sa pilo sa iyang bisti, ug ang pilo nasaghid sa pipila sa tinapay o sabaw, pipila ka bino, lana nga olibo o uban nga pagkaon, dili ba kini mahimo usab nga sagrado?” ’ ” Ang mga kaparian mitubag, “Dili.” 13Unya si Haggai miingon: “Kon ang usa ka tawo nahugawan sa paghikap sa patay nga lawas nakahikap usa niining mga butanga, dili ba kini mahugawan?” “Oo,” ang mga kaparian mitubag, “kini nahimong nahugawan.” 14Unya si Haggai miingon, “ ‘Mao usab kini ang mga tawo ug kini nga nasud sa akong panan-aw,’ nagaingon ang Ginoo. ‘Bisan unsa ang ilang buhaton ug bisan unsa ang ilang ihalag kini nahugawan na. 15Karon hatagi ug maampingon nga paghunahuna alang niining adlawa ug padayon—ikonsiderar giunsa ang mga butang sa wala pa ang bato gipahiluna ngadto sa lain diha sa Templo sa Ginoo. 16Sa dihang may usa nga miabot sa tapok nga biente ka takos, diha lamay napulo. Sa dihang may usa nga miadto sa sudlanan sa bino sa pagkuha ug singkwenta ka takos, diha lamay biente. 17Akong gihapsan ang tanang buhat sa imong mga kamot sa salot, talumtom, ug yelo, apan wala kamo mubalik kanako,’ nagaingon ang Ginoo. 18‘Gikan karon ug sa, gikan sa ika beinte-kuatro nga adlaw sa ika-siyam nga bulan, hatagi ug maampingon nga paghunahuna sa adlaw sa dihang ang pondasyon sa templo sa Ginoo gipahimutang na. Hatagi ug maampingon nga paghunahuna: 19Aduna nabay binhi nahabilin sa kamalig? Hangtud karon, ang kaparasan ug ang kahoyng igos, ang granada ug ang kahoyng olibo wala makahatag ug bunga. Gikan karon ug hangtud Ako magpanalangin kaninyo.’ ”

Zerubabel ang singsing-espesyal sa Ginoo

20Ang pulong sa Ginoo miabot kang Haggai sa ikaduha ka higayonsa ika beinte-kuatro nga adlaw sa bulan: 21“Sultihi si Zerubabel gobernador sa Juda nga akong uyogon ang kalangitan ug ang kalibotan. 22Akong ilimbuwag ang mga harianong trono ug dugmokon ko ang gahum sa langyaw nga gingharian. Akong buntogon ang mga karwahi ug ang iyang tigmaneho niini; mga kabayo ug ang iyang sakay mangahagbong, tagsa-tagsa sa espada sa iyang igsoon. 23‘Niadto unyang adlawa,’ nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum, ‘Akong kuhaon kaninyo, akong sulogoon Zerubabel anak ni Shealtiel,’ nagaingon ang Ginoo, ‘ug akong himoon ikaw nga akong singsing-espesyal, kay gipili ko ikaw,’ nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum.”

Ang Pulong Sang Dios

Haggai 2:1-23

Ang Ginpromisa nga Katahom sang Bag-o nga Templo

1-2Sang ika-21 nga adlaw sang madason nga bulan,2:1-2 madason nga bulan: sa literal, ikapito nga bulan. ginsugo sang Ginoo si Propeta Haggai nga ihambal ini kay Zerubabel, kay Josue, kag sa iban pa nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel: 3“Sin-o sa inyo ang nakakita anay sang katahom sang sini nga templo? Ano ang pagtan-aw ninyo sini subong kon ikomparar sadto? Siguro daw wala-wala ini sa inyo. 4Pero magpakabakod kamo! Obraha lang ninyo ang templo kay kaupod ninyo ako, ang Ginoo nga Makagagahom. 5Amo man ini ang ginpromisa ko sa inyo mga katigulangan sang nagguwa sila2:5 sila: sa Hebreo, kamo. sa Egipto. Kag karon ang akon Espiritu padayon nga nagapabilin sa inyo, gani indi kamo magkahadlok.

6Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling nga sa indi madugay uyugon ko sing kaisa pa gid ang kalangitan kag ang kalibutan, ang duta kag ang dagat. 7Tay-ugon ko ang tanan nga nasyon kag pagadal-on nila diri sa templo ang ila mga manggad, gani mapuno ang templo sang malahalon nga mga butang. 8Kay ang mga pilak kag mga bulawan akon. 9Mas mangin matahom pa ang bag-o nga templo sang sa una. Kag hatagan ko sang maayo nga kahimtangan2:9 maayo nga kahimtangan: Ang Hebreo sini amo ang “shalom,” nga nagakahulugan sang kalinong, kauswagan, maayo nga relasyon, kalipay, kadalag-an. ang ini nga lugar.2:9 ini nga lugar: ang templo ukon ang Jerusalem. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Ang Promisa sang Dios nga Pagpakamaayo

10May ginhambal ang Ginoo kay Propeta Haggai sang ika-24 nga adlaw sang ikasiyam nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius. 11Siling niya, “Pamangkuta ang mga pari kon ano ang ginasiling sang kasuguan parte sini: 12Halimbawa, nagadala ang isa ka tawo sang balaan nga karne2:12 balaan nga karne: balaan tungod kay ginhalad na sa Ginoo. sa iya nga bayo. Karon, nakatandog ang iya bayo sa tinapay, ukon sa sopas, bino, lana ukon sa bisan ano nga klase sang pagkaon. Ti, mangin balaan man bala ina nga mga pagkaon?”2:12 mangin balaan… pagkaon: Siguro ang buot silingon sang pamangkot nga kon bala ina nga mga pagkaon iseparar agod indi na pagkaunon ukon ihalad na lang sa Dios. Sang ginpamangkot ni Haggai ang mga pari ang sabat nila, “Indi.” 13Dayon nagpamangkot si Haggai, “Ti ano abi kon ang ini nga mga pagkaon natandog sang tawo nga ginakabig nga mahigko tungod kay nagtandog siya sa patay, mangin mahigko man bala ini nga mga pagkaon?” Nagsabat ang mga pari, “Huo.” 14Dayon nagsiling si Haggai, “Amo man sadto sa katawhan sang Israel, siling sang Ginoo. Tungod nga nangin mahigko ang ila kabuhi, ang bisan ano nga ginhimo nila kag ginhalad sa halaran nangin mahigko sa panulok sang Ginoo. 15Sugod subong hunahunaa bala ninyo ang mga nagkalatabo sa inyo antes ninyo gin-umpisahan ang pagpatindog sang templo sang Ginoo. 16Kay sadto anay kon magkadto kamo sa tinumpukan sang mga trigo nga nagapaabot nga makakuha sang 20 ka sukob, ang makuha ninyo 10 lang. Kag kon magkadto kamo sa pulugaan sang ubas nga nagapaabot nga makakuha sang 50 ka galon nga bino, ang makuha ninyo 20 lang. 17Ginpierdi sang Ginoo ang inyo mga gintanom paagi sa mainit nga hangin, peste, kag pagpaulan sang yelo nga daw mga bato, pero wala kamo gihapon magbalik sa iya. 18Ika-24 subong nga adlaw sang ikasiyam nga bulan, kag subong natapos ang pundasyon sang templo. Tan-awa ninyo kon ano ang matabo sugod subong. 19Bisan wala na sang nabilin nga trigo, kag wala na sing bunga ang ubas kag ang mga kahoy nga higera, pomegranata, kag olibo, sugod subong pakamaayuhon kamo sang Ginoo.”

Ang Promisa sang Dios kay Zerubabel

20Naghambal liwat ang Ginoo kay Haggai sang sadto mismo nga adlaw.2:20 sang sadto mismo nga adlaw: sa literal, sang ika-24 nga adlaw sang sadto nga bulan. 21Siling niya, “Hambala si Zerubabel nga pagatay-ugon ko ang kalangitan kag ang kalibutan. 22Pagalaglagon ko ang mga ginharian kag dulaon ko ang ila gahom. Baliskaron ko ang ila mga karwahe kag ang mga nagasakay sini. Magakalamatay ang mga kabayo kag magapinatyanay ang mga manugkabayo nga silahanon man lang. 23Hambala man si Zerubabel nga akon alagad nga padumalahon ko siya sa sina nga adlaw. Magadumala siya paagi sa akon awtoridad, kay siya ang akon pinili. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”