Ang Pulong Sa Dios

Haggai 1:1-15

Ang Pagtawag sa Ginoo sa Pagtukod sa Balay sa Ginoo

1Sa ikaduhang tuig ni Haring Darius, sa unang adlaw sa ika-unom, ang pulong sa Ginoo miabot kang Propeta Haggai alang kang Zerubabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Juda, ug kang Joshua nga anak ni Jozadak ang pangulong pari.

2-3Kini mao ang giingon sa Ginoo nga Gamhanan: kining mga katawhan miingon, ang takna wala pa muabot aron tukoron ang balay sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo miabot kang Propeta Haggai: 4Panahon ba kini alang sa inyong kaugalingon nga magpuyo sa gidayan-dayanan ninyong kabalayan, apan kini nga balay nagpabilibing guba? 5Karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahum: Hatagi ug maampingon nga paghunahuna ang inyong mga pamaagi. 6Kamo nagtanom ug daghan apan nagaani kamo ug gamay. Nagkaon kamo, apan dili kini igo. Kamo miinom, apan wala kini makapuno. Nagsul-ob kamo ug sinina apan wala kamo mainitan. Nakakuha kamo ug sueldo, igo lang gisulod sa inyong bulsa nga may buslot niini. 7Kini mao ang giingon sa Ginoo nga Gamhanan: “Hatagi ug maampingon nga paghunahuna ang inyong mga pamaagi. 8Lakaw ug saka ngadto sa mga kabukiran ug pagdala ug mga truso ug tukora ang akong balay, aron ako malipay niini ug mapasidunggan,” nagaingon ang GINOO.

9Ikaw nagpaabut ug daghan, apan tan-awa, miresulta kini ngadto sa gamay. Unsay gidala nimo sa imong balay ako kining gihuyop pahilayo. Ngano man? Nagaingon ang GINOO nga Makagagahum. Tungod sa akong balay, nga nagpabilin nga guba, samtang kamo nagkapuliki sa inyong balay. 10Busa, tungod kaninyo ang kalangitan mipugong sa iyang yamog, ug sa yuta sa iyang mga abot. 11Akong tawgon ang huwaw diha sa kapatagan ug sa kabukiran, diha sa tanaman, sa bag-ong bino, sa lana nga olibo, ug sa uban pang abut nga ihatag sa yuta, sa katawhan ug sa mga hayupan, ug sa tanang hinagoan sa inyong mga kamot.

12Unya si Zerubabel anak ni Shealtiel, Joshua anak ni Jozadak, ang hataas nga pari, ug ang tanan nga nahabilin sa katawhan mituman sa tingog sa GINOO nga ilang Dios ug sa mensahi ni propeta Haggai, Tungod kay ang GINOO nga ilang Dios nagpadala Kaniya. Ug ang katawhan nahadlok sa GINOO.

13Unya si Haggai, ang mensahero sa GINOO, mihatag niini nga mensahe sa GINOO sa mga katawhan: “Ako mag-uban kaninyo,” nagaingon ang GINOO. 14Busa ang GINOO miukay sa espiritu ni Zerubabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Juda, ug ang espiritu ni Joshua anak ni Jozadak, ang pangulong pari, ug ang espiritu ug sa tibuok nahibilin sa katawhan. Miabut sila ug gisugdan nila pagtrabaho sa balay sa GINOO nga Gamhanan, nga ilang Dios, 15sa ika beinte kuatro ka adlaw sa ika unom ka bulan. Sa ika-duha nga tuig ni Haring Darius.

Persian Contemporary Bible

حجی 1:1-15

دعوت به بازسازی خانهٔ خدا

1در سال دوم سلطنت داريوش، در روز اول ماه ششم، خداوند پيامی توسط حجی نبی برای زروبابل (پسر شئلتیئيل) حاكم يهودا، و برای يهوشع (پسر يهوصادق) كاهن اعظم، فرستاد.

2خداوند قادر متعال به حجی نبی فرمود: «اين قوم می‌گويند كه اكنون وقت بازسازی خانهٔ خدا نيست.» 3سپس، خداوند اين پيام را توسط حجی نبی برای قوم فرستاد: 4«آيا اين درست است كه شما در خانه‌های نوساخته زندگی كنيد ولی خانهٔ من خراب بماند؟ 5به نتيجهٔ كارهايتان نگاه كنيد: 6بذر زياد می‌كاريد، ولی محصول كم برداشت می‌كنيد؛ می‌خوريد ولی سير نمی‌شويد؛ می‌نوشيد ولی تشنگی‌تان رفع نمی‌گردد؛ لباس می‌پوشيد اما گرم نمی‌شويد؛ مزد می‌گيريد ولی گويی آن را در جيبهای سوراخدار می‌گذاريد.

7«خوب فكر كنيد و ببينيد چه كرده‌ايد و نتيجه‌اش چه بوده است! 8حال به كوه رفته، چوب بياوريد و خانهٔ مرا دوباره بسازيد تا من از آن راضی شوم و در آنجا مردم احترام مرا بجا آورند.

9«انتظار محصول فراوانی داشتيد، اما خيلی كم به دست آورديد؛ و وقتی همان مقدار كم را هم به منزل آورديد، آن را از بين بردم. می‌دانيد چرا؟ چون خانهٔ من خراب مانده و شما فقط به فكر خانه‌های خود هستيد. 10به همين علت است كه آسمان نمی‌بارد و زمين محصول خود را نمی‌دهد. 11من در سرزمين شما خشكسالی پديد آورده‌ام و اين خشكسالی تمام كوهها، مزرعه‌ها، تاكستانها، باغهای زيتون و ساير محصولات و حتی انسان و حيوان و تمام حاصل دسترنج شما را فرا خواهد گرفت.»

12آنگاه زروبابل و يهوشع و تمام كسانی كه از اسارت برگشته بودند از خداوند ترسيدند و پيام حجی نبی را كه خداوند، خدايشان به او داده بود اطاعت كردند.

13سپس خداوند بار ديگر توسط نبی خود حجی به قوم فرمود: «من با شما هستم.» 14‏-15خداوند در زروبابل و يهوشع و تمام قوم علاقه و اشتياق ايجاد كرد تا خانهٔ او را بسازند. پس، در سال دوم سلطنت داريوش در روز بيست و چهارم ماه ششم همه جمع شده، به بازسازی خانهٔ خداوند قادر متعال، خدای خود پرداختند.