Gipadayag 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 4:1-11

Ang Pagsimba sa Langit

1Human niadto, may gipakita pa gayod kanako. Nakita ko ang pultahan sa langit nga naabli. Ug nadungog ko pag-usab ang makusog nga tingog nga daw trumpeta. Miingon kini kanako, “Saka dinhi kay ipakita ko kanimo kon unsa ang mahitabo sa umaabot.” 2Diha-diha gigamhan ako sa Espiritu Santo. Ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may nagalingkod niini. 3Ang nagalingkod niini nagadan-ag sama sa mahalon nga mga bato nga haspe ug kornalina. Ug sa palibot sa trono may bangaw nga ang iyang kolor sama sa bato nga esmeralda. 4Sa palibot sa trono, may lain pang 24 ka mga trono nga gilingkoran sa 24 ka mga pangulo. Kini nga mga pangulo nagabistig puti ug ang matag usa kanila may korona nga bulawan. 5Ug gikan didto sa trono may pagpangilat ug pagdalogdog ug nagkalain-lain pa nga pagdahunog. Atubangan sa trono may pito ka suga nga nagasiga. Mao kadto ang pito ka Espiritu sa Dios.4:5 pito ka Espiritu sa Dios: Tan-awa usab ang “footnote” sa 1:4-5. 6Didto usab sa atubangan sa trono adunay morag dagat nga tin-aw sama sa kristal.

Sa palibot sa trono, sa matag kilid, may upat ka nilalang nga nalukop ug mga mata sa atubangan ug sa likod. 7Ang una nga nilalang morag liyon; ang ikaduha morag lating baka; ang ikatulo morag tawo ang hitsura; ug ang ikaupat morag agila nga nagalupad. 8Ang matag usa kanila may unom ka mga pako ug nalukop sa mga mata ang ilang tibuok nga lawas. Adlaw-gabii wala silay hunong sa ilang pagkanta nga nagaingon,

“Balaan! Balaan! Balaan ang atong Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan.

Siya mao ang Dios kaniadto, karon ug sa umaabot.”

9Kanunay ang ilang pagdayeg, pagpasidungog ug pagpasalamat kaniya nga nagalingkod didto sa trono, siya nga nagakinabuhi sa walay kataposan. Ug samtang gibuhat nila kini, 10ang 24 ka mga pangulo nagaluhod ug nagasimba kaniya nga nagalingkod didto sa trono, siya nga nagakinabuhi sa walay kataposan. Ug gibutang nila ang ilang mga korona sa atubangan sa trono ug nagaingon:

11“Ikaw ang among Ginoo ug Dios, takos ikaw nga modawat sa pagpasidungog, pagtahod, ug gahom.

Kay gimugna mo ang tanang mga butang.

Gibuhat mo sila sumala sa imong kabubut-on.”