Gipadayag 2 – APSD-CEB & LB

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 2:1-29

Ang Sulat alang sa Efeso

1“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Efeso:

“Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bitoon sa iyang tuong kamot ug nagalakaw taliwala sa pito ka suga nga bulawan: 2Nasayod ako sa inyong mga binuhatan ug sa inyong mga paghago ug pagkamainantuson. Nasayod usab ako nga dili ninyo maantos ang daotang mga tawo. Giusisa ninyo ang mga nagapakaaron-ingnon nga apostoles, ug nakaplagan ninyo nga mga bakakon diay sila. 3Giantos ninyo ang mga kalisdanan tungod sa inyong pagtuo kanako, ug wala gayod kamo maluya. 4Apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini: ang inyong paghigugma kanako karon dili na sama kaniadto. 5Hunahunaa ninyo kon nganong nabugnaw kamo. Paghinulsol kamo ug buhata ninyo pag-usab ang inyong gibuhat kaniadto. Kon dili, moanha ako ug kuhaon ko ang inyong suga. 6Apan mao kini ang maayo nga gibuhat ninyo: gikasilagan ninyo ang mga gibuhat sa mga Nicolaita2:6 Nicolaita: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. nga ako usab nga gikasilagan.

7“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon tugotan ko nga mokaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi, ug kini nga kahoy atua sa Paraiso sa Dios.

Ang Sulat alang sa Smirna

8“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Smirna:

“Mao kini ang gi-ingon niya nga mao ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan, nga namatay apan nabuhi pag-usab: 9Nasayod ako sa inyong mga pag-antos. Nasayod usab ako nga kabos kamo, apan sa langitnon nga mga butang dato kamo. Nasayod usab ako nga gibutang-butangan kamo sa mga tawo nga nagaingon nga sila mga Judio, apan ang tinuod mga sakop sila ni Satanas. 10Ayaw kamo kahadlok sa mga umaabot nga alantuson. Timan-i ninyo: ang uban kaninyo ibalhog ni Satanas sa bilanggoan aron sulayan kamo. Mag-antos kamo sulod sa napulo ka adlaw. Apan pagmatinumanon kamo bisan magkahulogan kini sa inyong kamatayon, ug gantihan ko kamog kinabuhi nga walay kataposan.

11“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon dili silotan sa ikaduha nga kamatayon.

Ang Sulat alang sa Pergamo

12“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Pergamo:

“Mao kini ang giingon sa nagakupot sa mahait nga espada nga duha ang sulab: 13Nasayod ako nga bisan nagapuyo kamo sa dapit nga ginaharian ni Satanas, padayon gihapon kamo sa pagsunod kanako. Kay wala gayod kamo motalikod sa inyong pagtuo kanako bisan pa niadtong panahon nga si Antipas nga akong sinaligan nga saksi, gipatay diha sa inyong dapit nga ginapuy-an ni Satanas. 14Apan ania ang pipila ka butang nga akong ikasaway kaninyo: may pipila diha kaninyo nga nagasunod sa mga pagtulon-an ni Balaam. Kini si Balaam nagtudlo kang Balak kon unsaon sa pagtintal ang mga Israelinhon sa pagpakasala pinaagi sa pagkaon sa mga kalan-on nga gihalad ngadto sa mga dios-dios ug pinaagi sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. 15Ug may pipila usab diha kaninyo nga nagasunod sa mga pagtulon-an sa mga Nicolaita. 16Busa paghinulsol kamo sa inyong mga sala! Kay kon dili, anhaon ko kamo sa labing madali nga panahon, ug makig-away ako sa mga tawo nga nagabuhat ug sama niadto, pinaagi sa espada nga mogawas sa akong baba.

17“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon hatagan kog pagkaon nga akong ginatagana didto sa langit. Ang kada usa kanila hatagan ko usab ug puti nga bato, diin gisulat ang usa ka ngalan nga walay laing masayod gawas lang sa makadawat niini.

Ang Sulat alang sa Tiatira

18“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Tiatira:

“Mao kini ang giingon sa Anak sa Dios kansang mga mata daw sa nagadilaab nga kalayo ug kansang mga tiil daw sa gipasinaw nga bronsi: 19Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Nasayod ako nga mahigugmaon kamo, matinumanon, kugihan sa pag-alagad ug mainantuson. Nasayod usab ako nga mas daghan pa ang inyong gibuhat karon kaysa kaniadto. 20Apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini: ginapasagdan lang ninyo ang babaye nga si Jezebel nga nagapakaaron-ingnon nga propeta. Ginapasagdan lang ninyo siya nga motudlo ug mopahisalaag sa akong mga alagad. Nagaingon siya nga dili daotan ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon ug ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga dios-dios. 21Gihatagan ko siyag panahon nga maghinulsol sa iyang pagkamakihilawason, apan wala gayod siya maghinulsol. 22Busa hatagan ko siya ug balatian aron dili na siya makabangon gikan sa iyang higdaanan, ug ang mga tawo nga nakighilawas kaniya silotan ko sa hilabihan gayod, kon dili sila maghinulsol sa ilang gibuhat nga daotan. 23Pamatyon ko ang iyang mga sumusunod, aron masayran sa tanang mga tumutuo nga nasayod ako sa mga hunahuna ug mga pangandoy sa mga tawo. Balosan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan.

24“Apan ang uban kaninyo diha sa Tiatira wala gayod mosunod sa mga pagtulon-an ni Jezebel. Wala kamo mag-apil-apil nianang ilang gi-ingon nga ‘laglom nga mga pagtulon-an ni Satanas.’ Busa dili ko na dugangan ang mga tulumanon nga kinahanglan ninyong tumanon. 25Padayona lang ninyo ang inyong maayong binuhatan hangtod sa akong pagbalik. 26-27Kay ang mga nagmadinaugon nga magpadayon sa pagtuman sa akong kabubut-on hangtod sa kataposan hatagan ko ug gahom nga sama sa akong nadawat gikan sa akong Amahan. Padumalahon ko sila sa mga nasod sa kalibotan, ug wala gayoy makasupak sa ilang pagdumala. Ang mga nasod mahisama lang sa kolon nga ilang dugmokon.2:26-27 Tan-awa usab ang Salmo 2:8-9. 28Ihatag ko usab kanila ang kabugwason.

29“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 2:1-29

Brevet til menigheten i Efesos

1Skriv til engelen2:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Efesos:

’Dette er budskapet fra ham som holder de sju stjernene i sin høyre hånd og går omkring blant de sju lysestakene av gull. Han sier til menigheten:

2Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg har sett hvordan dere har kjempet tålmodig for å følge meg. Jeg vet at dere ikke kan tåle de onde menneskene, og at dere nøye har testet ut dem som kaller seg mine2:2 Blir også kalt apostler. En ekte disippel av Jesus var utsendt av Jesus selv for å spre budskapet om ham. utsendinger, men ikke er det. Dere har avslørt at de lyver. 3Dere har tålmodig lidd på grunn av troen på meg, og dere har ikke gitt opp.

4En ting må jeg kritisere dere for: Kjærligheten deres er ikke like sterk nå som den var da dere først begynte å tro på meg. 5Tenk på den store forskjellen, og vend om og lev som dere gjorde før. For dersom dere ikke vender om, skal jeg komme til dere og flytte lysestaken fra ditt sted.

6Jeg vil likevel rose og ære dere: Dere hater nikolaittenes2:6 Nikolaittene var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet. gjerninger, akkurat som jeg selv gjør.

7Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, vil jeg gi rett til å spise av livets tre i Guds paradis.’

Brevet til menigheten i Smyrna

8Skriv til engelen2:8 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Smyrna:

’Dette er et budskap fra ham som er den første og den siste, han som var død men nå lever. Han sier til menigheten:

9Jeg vet hvor mye dere må lide for min skyld, og jeg vet hvor fattige dere er. Men dere er rike, for dere tilhører Gud! Jeg vet at dere blir hånet av dem som kaller seg jøder og Guds folk, men ikke er det. Deres synagoge2:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der. står i Satans tjeneste. 10Vær ikke redde for den lidelse som venter dere. Jeg sier dere: Djevelen kommer å kaste noen av dere i fengsel for å teste dere. Dere skal bli forfulgt i ti dager. Stå fast ved troen i alt, også når dere møter døden. Da skal jeg gi dere det evige livet som en seierskrans. 11Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal ikke blir skadet av den annen død.2:11 ”Den annen død”. Forklaringen finnes i 20:14-15 og 21:8.

Brevet til menigheten i Pergamon

12Skriv til engelen2:12 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Pergamon:

’Dette er budskapet fra ham som har det skarpe, dobbeldeggede sverdet. Han sier til menigheten:

13Jeg vet hvor dere bor. Dere bor i den byen der Satan har sitt maktsentrum2:13 Pergamon var sentrum i provinsen Asia for tilbedelse av den romerske keiseren.. Til tross for det holder dere fast ved meg. Dere har avstått fra å fornekte troen. Til og med da Antipas ble drept i byen der Satan bor nølte dere ikke med å bekjenne dere til meg.

14En ting må jeg likevel kritisere dere for: Dere aksepterer at noen av medlemmene i menigheten er tilhengere av Bileams lære. Det var han som viste Balak hvordan de kunne lokke Israels folk til fall ved å få dem til å spise det som var ofret til avgudene og lede dem inn i seksuell løssluppenhet.2:14 Se Fjerde Mosebok 22–24. 15Denne læren er den samme som nikolaittenes2:15 Nikolaitterne var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet. lære. Dere har medlemmer som følger den og lar seg bruke til disse syndene.

16Vend om! Ellers skal jeg brått komme til dere og kjempe mot tilhengerne av denne læren med sverdet som kommer ut fra min munn.

17Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal få spise av det brødet som finnes skjult i himmelen.2:17 Et bilde på åndelig ”mat”. Se Salmenes bok 78:24 og Johannes sin fortelling om Jesus 6:30-33, der Jesus sier at han er brødet fra himmelen. Jeg skal gi ham en hvit stein, og på den skal det stå et nytt navn, som bare den som får det, kjenner til.2:17 Steiner kan ha vært brukt som inngangsbillett til fester. Navnet kan være enten den troende sitt nye navn eller identitet, eller Jesu navn. Se Jesaja 62:2.

Brevet til menigheten i Tyatira

18Skriv til engelen2:18 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet dere altså rettet til menigheten. for menigheten i Tyatira:

’Dette er budskapet fra Guds sønn, han som har øyne som gnistrende ild og føtter som ligner skinnende bronse. Han sier til menigheten:

19Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere elsker hverandre og holder fast ved troen på meg. Jeg har sett hvordan dere hjelper hverandre og tålmodig holder ut i lidelsene. Jeg vet at dere gjør mer i dag enn dere gjorde i den første tiden.

20En ting må jeg likevel kritisere dere for. Dere tillater kvinnen Jesabel, hun som sier seg å være en profet, å fortsette å holde fram sine budskap og føre vill mine tjenere til seksuell løssluppenhet. I tillegg spiser de også mat som blir ofret til avgudene. 21Jeg ga henne tid til å angre og vende om, men hun ville ikke slutte med sine seksuelle utsvevelser. 22Derfor vil jeg la henne bli syk og sengeliggende. Alle som har sex med henne, skal bli rammet av fryktelige lidelser, dersom de ikke angrer sitt syndige liv og slutter å være sammen med henne. 23Hennes disipler vil bli rammet av døden. Gjennom dette skal alle menighetene forstå at jeg er den som kjenner de innerste tankene og begjær hos hvert menneske, og at jeg gir hver og en den lønnen han fortjener.

24Når det gjelder dere andre i menigheten i Tyatira, dere som ikke har fulgt denne falske læren, disse ”Satans dype hemmeligheter” som de kaller det, så tenker jeg ikke å kreve noe mer av dere. 25Hold bare fast ved troen til jeg kommer.

26Den som vinner seier over ondskapen og fortsetter å gjøre viljen min helt til veis ende, han vil jeg gi makt over folkene. 27Han skal herske over dem med et spir av jern, og knuse alle som leirkrukker.2:27 Se Salmenes bok 2:9. 28Han skal få samme makten som jeg har fått av min Far i himmelen, og jeg skal gi han morgenstjernen.2:28 Morgenstjernen var et symbol for seier og makt. Jesus ble kalt for morgenstjernen i 22:16. 29Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’