Gipadayag 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 2:1-29

Ang Sulat alang sa Efeso

1“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Efeso:

“Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bitoon sa iyang tuong kamot ug nagalakaw taliwala sa pito ka suga nga bulawan: 2Nasayod ako sa inyong mga binuhatan ug sa inyong mga paghago ug pagkamainantuson. Nasayod usab ako nga dili ninyo maantos ang daotang mga tawo. Giusisa ninyo ang mga nagapakaaron-ingnon nga apostoles, ug nakaplagan ninyo nga mga bakakon diay sila. 3Giantos ninyo ang mga kalisdanan tungod sa inyong pagtuo kanako, ug wala gayod kamo maluya. 4Apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini: ang inyong paghigugma kanako karon dili na sama kaniadto. 5Hunahunaa ninyo kon nganong nabugnaw kamo. Paghinulsol kamo ug buhata ninyo pag-usab ang inyong gibuhat kaniadto. Kon dili, moanha ako ug kuhaon ko ang inyong suga. 6Apan mao kini ang maayo nga gibuhat ninyo: gikasilagan ninyo ang mga gibuhat sa mga Nicolaita2:6 Nicolaita: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. nga ako usab nga gikasilagan.

7“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon tugotan ko nga mokaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi, ug kini nga kahoy atua sa Paraiso sa Dios.

Ang Sulat alang sa Smirna

8“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Smirna:

“Mao kini ang gi-ingon niya nga mao ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan, nga namatay apan nabuhi pag-usab: 9Nasayod ako sa inyong mga pag-antos. Nasayod usab ako nga kabos kamo, apan sa langitnon nga mga butang dato kamo. Nasayod usab ako nga gibutang-butangan kamo sa mga tawo nga nagaingon nga sila mga Judio, apan ang tinuod mga sakop sila ni Satanas. 10Ayaw kamo kahadlok sa mga umaabot nga alantuson. Timan-i ninyo: ang uban kaninyo ibalhog ni Satanas sa bilanggoan aron sulayan kamo. Mag-antos kamo sulod sa napulo ka adlaw. Apan pagmatinumanon kamo bisan magkahulogan kini sa inyong kamatayon, ug gantihan ko kamog kinabuhi nga walay kataposan.

11“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon dili silotan sa ikaduha nga kamatayon.

Ang Sulat alang sa Pergamo

12“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Pergamo:

“Mao kini ang giingon sa nagakupot sa mahait nga espada nga duha ang sulab: 13Nasayod ako nga bisan nagapuyo kamo sa dapit nga ginaharian ni Satanas, padayon gihapon kamo sa pagsunod kanako. Kay wala gayod kamo motalikod sa inyong pagtuo kanako bisan pa niadtong panahon nga si Antipas nga akong sinaligan nga saksi, gipatay diha sa inyong dapit nga ginapuy-an ni Satanas. 14Apan ania ang pipila ka butang nga akong ikasaway kaninyo: may pipila diha kaninyo nga nagasunod sa mga pagtulon-an ni Balaam. Kini si Balaam nagtudlo kang Balak kon unsaon sa pagtintal ang mga Israelinhon sa pagpakasala pinaagi sa pagkaon sa mga kalan-on nga gihalad ngadto sa mga dios-dios ug pinaagi sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. 15Ug may pipila usab diha kaninyo nga nagasunod sa mga pagtulon-an sa mga Nicolaita. 16Busa paghinulsol kamo sa inyong mga sala! Kay kon dili, anhaon ko kamo sa labing madali nga panahon, ug makig-away ako sa mga tawo nga nagabuhat ug sama niadto, pinaagi sa espada nga mogawas sa akong baba.

17“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon hatagan kog pagkaon nga akong ginatagana didto sa langit. Ang kada usa kanila hatagan ko usab ug puti nga bato, diin gisulat ang usa ka ngalan nga walay laing masayod gawas lang sa makadawat niini.

Ang Sulat alang sa Tiatira

18“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Tiatira:

“Mao kini ang giingon sa Anak sa Dios kansang mga mata daw sa nagadilaab nga kalayo ug kansang mga tiil daw sa gipasinaw nga bronsi: 19Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Nasayod ako nga mahigugmaon kamo, matinumanon, kugihan sa pag-alagad ug mainantuson. Nasayod usab ako nga mas daghan pa ang inyong gibuhat karon kaysa kaniadto. 20Apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini: ginapasagdan lang ninyo ang babaye nga si Jezebel nga nagapakaaron-ingnon nga propeta. Ginapasagdan lang ninyo siya nga motudlo ug mopahisalaag sa akong mga alagad. Nagaingon siya nga dili daotan ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon ug ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga dios-dios. 21Gihatagan ko siyag panahon nga maghinulsol sa iyang pagkamakihilawason, apan wala gayod siya maghinulsol. 22Busa hatagan ko siya ug balatian aron dili na siya makabangon gikan sa iyang higdaanan, ug ang mga tawo nga nakighilawas kaniya silotan ko sa hilabihan gayod, kon dili sila maghinulsol sa ilang gibuhat nga daotan. 23Pamatyon ko ang iyang mga sumusunod, aron masayran sa tanang mga tumutuo nga nasayod ako sa mga hunahuna ug mga pangandoy sa mga tawo. Balosan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan.

24“Apan ang uban kaninyo diha sa Tiatira wala gayod mosunod sa mga pagtulon-an ni Jezebel. Wala kamo mag-apil-apil nianang ilang gi-ingon nga ‘laglom nga mga pagtulon-an ni Satanas.’ Busa dili ko na dugangan ang mga tulumanon nga kinahanglan ninyong tumanon. 25Padayona lang ninyo ang inyong maayong binuhatan hangtod sa akong pagbalik. 26-27Kay ang mga nagmadinaugon nga magpadayon sa pagtuman sa akong kabubut-on hangtod sa kataposan hatagan ko ug gahom nga sama sa akong nadawat gikan sa akong Amahan. Padumalahon ko sila sa mga nasod sa kalibotan, ug wala gayoy makasupak sa ilang pagdumala. Ang mga nasod mahisama lang sa kolon nga ilang dugmokon.2:26-27 Tan-awa usab ang Salmo 2:8-9. 28Ihatag ko usab kanila ang kabugwason.

29“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.