Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 17

Ang Daotang Babaye

1Unya, miduol kanako ang usa niadtong pito ka anghel nga nagdalag mga yahong. Miingon siya, “Dali, ipakita ko kanimo kon unsaon sa pagsilot ang inilang babaye nga nagabaligya sa iyang dungog, nga didto nagalingkod sa daghan nga tubig. Nakighilawas kaniya ang mga hari sa kalibotan pinaagi sa pagsunod sa iyang pagtulon-an, ug ang mga tawo sa kalibotan nangahubog tungod sa iyang gipanudlo nga pulos daotan.”

Unya, gigamhan ako sa Espiritu Santo ug gidala ako sa anghel sa kamingawan. Didto aduna akoy nakitang babaye nga nagasakay sa pula nga mananap. Pito ang ulo sa mananap ug napulo ang iyang sungay, ug sa tibuok niyang lawas adunay nakasulat nga mga ngalan nga nagapasipala sa Dios. Ang babaye nagsul-ob ug panapton nga pulahon ug mahalon. Nagsul-ob usab siyag bulawan, mahalon nga mga bato, ug mga perlas. Aduna siyay gikuptang tasa nga bulawan nga puno sa law-ay ug hugaw nga mga butang nga bunga sa iyang pagpakighilawas. Adunay nakasulat nga ngalan diha sa iyang agtang nga may tinagong kahulogan. Mao kini ang nakasulat, “Ang inila nga siyudad sa Babilonia nga mao ang inahan sa tanang nagabaligya sa ilang dungog[a] ug inahan usab sa tanang kangil-aran sa tibuok nga kalibotan.” Ug nakita ko usab nga nahubog siya sa dugo sa katawhan sa Dios nga iyang gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Jesus.

Natingala gayod ako sa pagkakita ko kaniya. Apan miingon ang anghel kanako, “Ayaw katingala. Suginlan ko ikaw sa tinago nga kahulogan sa babaye lakip sa mananap nga iyang gisakyan nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay. Ang mananap nga imong nakita buhi kaniadto, apan patay na karon. Hapit na siyang mogawas gikan sa kinahiladman sa yuta, apan paggawas niya laglagon siya. Makita siya sa mga tawo sa kalibotan kansang mga ngalan wala malista diha sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. Kini nga libro nahuman nang daan sa wala pa matuga ang kalibotan. Ug kon makita nila ang mananap, matingala gayod sila, tungod kay kaniadto buhi kini, ug namatay, apan nabuhi pag-usab.

“Kinahanglan gayod ang kaalam aron masabtan kon unsa ang kahulogan niini. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bukid nga gilingkoran sa babaye. Ug kini nagakahulogan usab sa pito ka hari. 10 Ang lima sa pito ka hari patay na, ang usa nagahari pa karon, ug ang usa wala pa moabot. Kon moabot na siya, dili na pod siya molungtad ug dugay. 11 Ang mananap nga buhi kaniadto, apan patay na karon, mao ang ikawalo nga hari. Sama usab siya sa pito ka hari, ug laglagon usab siya.

12 “Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod sa ilang paghari. Kini sila hatagan ug gahom sa paghari uban sa mananap, apan sa mubo lang nga panahon.[b] 13 Kining napulo ka hari may usa lang ka katuyoan, ug ihatag nila ang ilang gahom ug katungod sa mananap.[c] 14 Makig-away sila sa Karnero, apan pildihon sila tungod kay ang Karnero mao ang Ginoo nga labaw sa tanan nga mga ginoo ug Hari nga labaw sa tanan nga mga hari. Uban sa Karnero ang mga matinumanon nga gipili ug gitawag.”

15 Miingon usab kanako ang anghel, “Ang mga tubig nga imong nakita, nga gilingkoran sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog, mao ang mga tawo gikan sa nagkalain-laing kaliwatan, nasod ug pinulongan. 16 Ang napulo ka sungay nga imong nakita ug ang mananap magdumot sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog. Kuhaon nila ang tanan niyang kabtangan ug huboan nila siya ug wala gayoy mabilin kaniya. Unya kaonon nila ang iyang unod ug sunogon dayon nila ang nahibilin niini. 17 Ipabuhat kini kanila sa Dios aron mahitabo ang iyang katuyoan. Magkasabot ang mga hari nga ipasakop sa mananap ang ilang gahom sa pagdumala hangtod nga matuman ang gisulti sa Dios.

18 “Ang babaye nga imong nakita mao ang inila nga siyudad nga nagahari sa mga hari sa kalibotan.”

Footnotes

  1. Gipadayag 17:5 Tingali ang buot ipasabot: inahan sa tanan nga nanagsimba sa mga dios-dios.
  2. Gipadayag 17:12 mubo lang nga panahon: Sa literal, sulod sa usa ka oras.
  3. Gipadayag 17:13 ihatag . . . sa mananap: tingali ang buot ipasabot, tabangan nila ang mananap pinaagi sa ilang gahom ug awtoridad.

New International Reader's Version

Revelation 17

Babylon the Great Prostitute Sits on the Beast

1One of the seven angels who had the seven bowls came to me. He said, “Come. I will show you how the great prostitute will be punished. She is the one who sits by many waters. The kings of the earth took part in her evil ways. The people living on earth were drunk with the wine of her terrible sins.”

Then in a vision the angel carried me away to a desert. There the Holy Spirit showed me a woman sitting on a bright red beast. It was covered with names that say evil things about God. It had seven heads and ten horns. The woman was dressed in purple and bright red. She was gleaming with gold, jewels and pearls. In her hand she held a golden cup filled with things that God hates. It was filled with her terrible, dirty sins. The name written on her forehead was a mystery. Here is what it said.

the great city of babylon

the mother of prostitutes

the mother of everything on earth that god hates

I saw that the woman was drunk with the blood of God’s holy people. They are the ones who are witnesses about Jesus.

When I saw her, I was very amazed. Then the angel said to me, “Why are you amazed? I will explain to you the mystery of the woman. And I will explain the mystery of the beast she rides on. The beast is the one who has the seven heads and ten horns. The beast that you saw used to exist and now does not. Yet it will come up out of the Abyss and be destroyed. Some people on the earth will be amazed when they see the beast. Their names have not been written in the book of life from the time the world was created. They will be amazed at the beast. That’s because it will come again even though it used to exist and now does not.

“Here is a problem that you have to be wise to understand. The seven heads are seven hills that the woman sits on. 10 They are also seven kings. Five have fallen, one is ruling, and the other has still not come. When he does come, he must remain for only a little while. 11 The beast who used to exist, and now does not, is an eighth king. He belongs to the other seven. He will be destroyed.

12 “The ten horns you saw are ten kings. They have not yet received a kingdom. But for one hour they will receive authority to rule together with the beast. 13 They have only one purpose. So they will give their power and authority to the beast. 14 They will make war against the Lamb. But the Lamb will have victory over them. That’s because he is the most powerful Lord of all and the greatest King of all. His appointed, chosen and faithful followers will be with him.”

15 Then the angel spoke to me. “You saw the waters the prostitute sits on,” he said. “They stand for all the nations of the world, no matter what their race or language is. 16 The beast and the ten horns you saw will hate the prostitute. They will destroy her and leave her naked. They will eat her flesh and burn her with fire. 17 God has put it into their hearts to carry out his purpose. So they agreed to give the beast their royal authority. They will give him this authority until God’s words come true. 18 The woman you saw stands for the great city of Babylon. That city rules over the kings of the earth.”