Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 17

Ang Daotang Babaye

1Unya, miduol kanako ang usa niadtong pito ka anghel nga nagdalag mga yahong. Miingon siya, “Dali, ipakita ko kanimo kon unsaon sa pagsilot ang inilang babaye nga nagabaligya sa iyang dungog, nga didto nagalingkod sa daghan nga tubig. Nakighilawas kaniya ang mga hari sa kalibotan pinaagi sa pagsunod sa iyang pagtulon-an, ug ang mga tawo sa kalibotan nangahubog tungod sa iyang gipanudlo nga pulos daotan.”

Unya, gigamhan ako sa Espiritu Santo ug gidala ako sa anghel sa kamingawan. Didto aduna akoy nakitang babaye nga nagasakay sa pula nga mananap. Pito ang ulo sa mananap ug napulo ang iyang sungay, ug sa tibuok niyang lawas adunay nakasulat nga mga ngalan nga nagapasipala sa Dios. Ang babaye nagsul-ob ug panapton nga pulahon ug mahalon. Nagsul-ob usab siyag bulawan, mahalon nga mga bato, ug mga perlas. Aduna siyay gikuptang tasa nga bulawan nga puno sa law-ay ug hugaw nga mga butang nga bunga sa iyang pagpakighilawas. Adunay nakasulat nga ngalan diha sa iyang agtang nga may tinagong kahulogan. Mao kini ang nakasulat, “Ang inila nga siyudad sa Babilonia nga mao ang inahan sa tanang nagabaligya sa ilang dungog[a] ug inahan usab sa tanang kangil-aran sa tibuok nga kalibotan.” Ug nakita ko usab nga nahubog siya sa dugo sa katawhan sa Dios nga iyang gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Jesus.

Natingala gayod ako sa pagkakita ko kaniya. Apan miingon ang anghel kanako, “Ayaw katingala. Suginlan ko ikaw sa tinago nga kahulogan sa babaye lakip sa mananap nga iyang gisakyan nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay. Ang mananap nga imong nakita buhi kaniadto, apan patay na karon. Hapit na siyang mogawas gikan sa kinahiladman sa yuta, apan paggawas niya laglagon siya. Makita siya sa mga tawo sa kalibotan kansang mga ngalan wala malista diha sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. Kini nga libro nahuman nang daan sa wala pa matuga ang kalibotan. Ug kon makita nila ang mananap, matingala gayod sila, tungod kay kaniadto buhi kini, ug namatay, apan nabuhi pag-usab.

“Kinahanglan gayod ang kaalam aron masabtan kon unsa ang kahulogan niini. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bukid nga gilingkoran sa babaye. Ug kini nagakahulogan usab sa pito ka hari. 10 Ang lima sa pito ka hari patay na, ang usa nagahari pa karon, ug ang usa wala pa moabot. Kon moabot na siya, dili na pod siya molungtad ug dugay. 11 Ang mananap nga buhi kaniadto, apan patay na karon, mao ang ikawalo nga hari. Sama usab siya sa pito ka hari, ug laglagon usab siya.

12 “Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod sa ilang paghari. Kini sila hatagan ug gahom sa paghari uban sa mananap, apan sa mubo lang nga panahon.[b] 13 Kining napulo ka hari may usa lang ka katuyoan, ug ihatag nila ang ilang gahom ug katungod sa mananap.[c] 14 Makig-away sila sa Karnero, apan pildihon sila tungod kay ang Karnero mao ang Ginoo nga labaw sa tanan nga mga ginoo ug Hari nga labaw sa tanan nga mga hari. Uban sa Karnero ang mga matinumanon nga gipili ug gitawag.”

15 Miingon usab kanako ang anghel, “Ang mga tubig nga imong nakita, nga gilingkoran sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog, mao ang mga tawo gikan sa nagkalain-laing kaliwatan, nasod ug pinulongan. 16 Ang napulo ka sungay nga imong nakita ug ang mananap magdumot sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog. Kuhaon nila ang tanan niyang kabtangan ug huboan nila siya ug wala gayoy mabilin kaniya. Unya kaonon nila ang iyang unod ug sunogon dayon nila ang nahibilin niini. 17 Ipabuhat kini kanila sa Dios aron mahitabo ang iyang katuyoan. Magkasabot ang mga hari nga ipasakop sa mananap ang ilang gahom sa pagdumala hangtod nga matuman ang gisulti sa Dios.

18 “Ang babaye nga imong nakita mao ang inila nga siyudad nga nagahari sa mga hari sa kalibotan.”

Footnotes

  1. Gipadayag 17:5 Tingali ang buot ipasabot: inahan sa tanan nga nanagsimba sa mga dios-dios.
  2. Gipadayag 17:12 mubo lang nga panahon: Sa literal, sulod sa usa ka oras.
  3. Gipadayag 17:13 ihatag . . . sa mananap: tingali ang buot ipasabot, tabangan nila ang mananap pinaagi sa ilang gahom ug awtoridad.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Откровение 17

Суд над Вавилоном

1Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, подошёл ко мне и сказал:

– Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах.[a] С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином её разврата.

И он перенёс меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан именами, оскорбляющими Всевышнего; у него было семь голов и десять рогов. Женщина была одета во всё пурпурное и алое, была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у неё была золотая чаша, наполненная мерзостью и нечистотами её разврата. На лбу у неё написано имя, имеющее тайное значение:

ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН –

МАТЬ БЛУДНИЦ

И МЕРЗОСТЕЙ ЗЕМЛИ.

И я увидел, что женщина была пьяна от крови святого народа Всевышнего, от крови свидетелей Исы. Я был поражён, когда её увидел.

Ангел сказал мне:

– Чему ты удивляешься? Я тебе скажу, в чём заключается тайна женщины и зверя с семью головами и десятью рогами, на котором она сидит. Зверь, которого ты видел, был, и нет его. Он выйдет из бездны и отправится в погибель. Жители земли, имена которых от начала мира не были записаны в книге жизни, удивятся, глядя на зверя, потому что он был, и нет его, и ещё придёт.

Это требует понимания и мудрости. Семь голов – это семь гор[b], на которых сидит женщина, 10 и семь царей, пять из которых уже пали, один есть, а другой ещё не пришёл, а когда придёт – то ненадолго. 11 Зверь, который был и которого нет, – это восьмой царь, и он из числа семи, и идёт к погибели.

12 Десять рогов, которые ты видел, – это десять царей, ещё не получивших своего царства, но вместе со зверем они на один час получат царскую власть.[c] 13 У них одна общая цель, и они отдадут свою силу и власть зверю. 14 Они будут сражаться с Ягнёнком, но Ягнёнок одержит над ними победу, потому что Он Владыка владык[d] и Царь царей, и с Ним – Его избранные, призванные и верные последователи.

15 Потом ангел сказал мне:

– Воды, которые ты видел, там, где сидит блудница, – это народы, скопления людей, племена и языки. 16 Зверь и десять рогов, которые ты видел, возненавидят блудницу. Они разорят её, оставят нагой, будут поедать её тело и жечь её в огне. 17 Потому что Всевышний внушил этим десяти рогам желание исполнить Его волю и единодушно отдать зверю их царскую власть до тех пор, пока не исполнится сказанное Всевышним. 18 Женщина, которую ты видел, – это великий город, царствующий над всеми царями земли.

Footnotes

  1. 17:1 См. Иер. 51:13.
  2. 17:9 Горы часто символизировали царства этого мира.
  3. 17:12 См. Дан. 7:23-24.
  4. 17:14 См. Втор. 10:17; Заб. 135:3.