Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 17

Ang Daotang Babaye

1Unya, miduol kanako ang usa niadtong pito ka anghel nga nagdalag mga yahong. Miingon siya, “Dali, ipakita ko kanimo kon unsaon sa pagsilot ang inilang babaye nga nagabaligya sa iyang dungog, nga didto nagalingkod sa daghan nga tubig. Nakighilawas kaniya ang mga hari sa kalibotan pinaagi sa pagsunod sa iyang pagtulon-an, ug ang mga tawo sa kalibotan nangahubog tungod sa iyang gipanudlo nga pulos daotan.”

Unya, gigamhan ako sa Espiritu Santo ug gidala ako sa anghel sa kamingawan. Didto aduna akoy nakitang babaye nga nagasakay sa pula nga mananap. Pito ang ulo sa mananap ug napulo ang iyang sungay, ug sa tibuok niyang lawas adunay nakasulat nga mga ngalan nga nagapasipala sa Dios. Ang babaye nagsul-ob ug panapton nga pulahon ug mahalon. Nagsul-ob usab siyag bulawan, mahalon nga mga bato, ug mga perlas. Aduna siyay gikuptang tasa nga bulawan nga puno sa law-ay ug hugaw nga mga butang nga bunga sa iyang pagpakighilawas. Adunay nakasulat nga ngalan diha sa iyang agtang nga may tinagong kahulogan. Mao kini ang nakasulat, “Ang inila nga siyudad sa Babilonia nga mao ang inahan sa tanang nagabaligya sa ilang dungog[a] ug inahan usab sa tanang kangil-aran sa tibuok nga kalibotan.” Ug nakita ko usab nga nahubog siya sa dugo sa katawhan sa Dios nga iyang gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Jesus.

Natingala gayod ako sa pagkakita ko kaniya. Apan miingon ang anghel kanako, “Ayaw katingala. Suginlan ko ikaw sa tinago nga kahulogan sa babaye lakip sa mananap nga iyang gisakyan nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay. Ang mananap nga imong nakita buhi kaniadto, apan patay na karon. Hapit na siyang mogawas gikan sa kinahiladman sa yuta, apan paggawas niya laglagon siya. Makita siya sa mga tawo sa kalibotan kansang mga ngalan wala malista diha sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. Kini nga libro nahuman nang daan sa wala pa matuga ang kalibotan. Ug kon makita nila ang mananap, matingala gayod sila, tungod kay kaniadto buhi kini, ug namatay, apan nabuhi pag-usab.

“Kinahanglan gayod ang kaalam aron masabtan kon unsa ang kahulogan niini. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bukid nga gilingkoran sa babaye. Ug kini nagakahulogan usab sa pito ka hari. 10 Ang lima sa pito ka hari patay na, ang usa nagahari pa karon, ug ang usa wala pa moabot. Kon moabot na siya, dili na pod siya molungtad ug dugay. 11 Ang mananap nga buhi kaniadto, apan patay na karon, mao ang ikawalo nga hari. Sama usab siya sa pito ka hari, ug laglagon usab siya.

12 “Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod sa ilang paghari. Kini sila hatagan ug gahom sa paghari uban sa mananap, apan sa mubo lang nga panahon.[b] 13 Kining napulo ka hari may usa lang ka katuyoan, ug ihatag nila ang ilang gahom ug katungod sa mananap.[c] 14 Makig-away sila sa Karnero, apan pildihon sila tungod kay ang Karnero mao ang Ginoo nga labaw sa tanan nga mga ginoo ug Hari nga labaw sa tanan nga mga hari. Uban sa Karnero ang mga matinumanon nga gipili ug gitawag.”

15 Miingon usab kanako ang anghel, “Ang mga tubig nga imong nakita, nga gilingkoran sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog, mao ang mga tawo gikan sa nagkalain-laing kaliwatan, nasod ug pinulongan. 16 Ang napulo ka sungay nga imong nakita ug ang mananap magdumot sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog. Kuhaon nila ang tanan niyang kabtangan ug huboan nila siya ug wala gayoy mabilin kaniya. Unya kaonon nila ang iyang unod ug sunogon dayon nila ang nahibilin niini. 17 Ipabuhat kini kanila sa Dios aron mahitabo ang iyang katuyoan. Magkasabot ang mga hari nga ipasakop sa mananap ang ilang gahom sa pagdumala hangtod nga matuman ang gisulti sa Dios.

18 “Ang babaye nga imong nakita mao ang inila nga siyudad nga nagahari sa mga hari sa kalibotan.”

Footnotes

  1. Gipadayag 17:5 Tingali ang buot ipasabot: inahan sa tanan nga nanagsimba sa mga dios-dios.
  2. Gipadayag 17:12 mubo lang nga panahon: Sa literal, sulod sa usa ka oras.
  3. Gipadayag 17:13 ihatag . . . sa mananap: tingali ang buot ipasabot, tabangan nila ang mananap pinaagi sa ilang gahom ug awtoridad.

Amplified Bible

Revelation 17

The Doom of Babylon

1Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, “Come here, I will show you the judgment and doom of the great [a]prostitute who is seated [b]on many waters [influencing nations], she with whom the kings of the earth have [c]committed acts of immorality, and the inhabitants of the earth have become intoxicated with the wine of her immorality.” And the angel carried me away in the Spirit into a wilderness; and I saw a woman sitting on a scarlet beast that was [d]entirely covered with blasphemous names, having seven heads and ten horns. The woman was dressed in purple and scarlet, and adorned with gold, precious stones and pearls, [and she was] holding in her hand a gold cup full of the abominations and the filth of her [sexual] immorality. And on her forehead a name was written, a mystery: “BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF PROSTITUTES (false religions, heresies) AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.” I saw that the woman was drunk with the blood of the saints (God’s people), and with the blood of the witnesses of Jesus [who were martyred]. When I saw her, I wondered in amazement. But the angel said to me, “Why do you wonder? I will explain to you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the seven heads and ten horns.

“The beast that you saw was [once], but [now] is not, and he is about to come up out of the abyss (the bottomless pit, the dwelling place of demons) and go to destruction (perdition). And the inhabitants of the earth, whose names have not been written in the Book of Life from the foundation of the world, will be astonished when they see the beast, because he was and is not and is yet to come [to earth]. Here is the mind which has wisdom [and this is what it knows about the vision]. The seven heads are seven hills on which the woman sits; 10 and they are seven kings: five of whom have fallen, one exists and is reigning; the other [the seventh] has not yet come, and when he does come, he must remain a little while. 11 And the beast that [once] was but is not, is himself also an eighth king and is one of the seven, and he goes to destruction (perdition). 12 The ten horns that you saw are ten kings who have not yet received a kingdom, but [together] they receive authority as kings for a single hour [for a common purpose] along with the beast. 13 These [kings] have one purpose [one mind, one common goal], and they give their power and authority to the beast.

Victory for the Lamb

14 They will wage war against the Lamb (Christ), and the Lamb will triumph and conquer them, because He is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him and on His side are the called and chosen (elect) and faithful.”

15 Then the angel said to me, “The waters which you saw, where the prostitute is seated, are peoples and multitudes and nations and languages. 16 And the ten horns which you saw, and the [e]beast, these will hate the prostitute and will make her desolate and naked [stripped of her power and influence], and will eat her flesh and completely consume her with fire. 17 For God has put it in their hearts to carry out His purpose by [f]agreeing together to surrender their kingdom to the beast, until the [prophetic] words of God will be fulfilled. 18 The woman whom you saw is the [g]great city, which reigns over and dominates and controls the kings and the political leaders of the earth.”

Footnotes

  1. Revelation 17:1 Some have thought that the prostitute symbolizes a corrupt, apostate religious system.
  2. Revelation 17:1 For the meaning of the waters in this prophetic context, see v 15.
  3. Revelation 17:2 This may be a figurative reference to cult worship practices and idolatry.
  4. Revelation 17:3 Lit full of.
  5. Revelation 17:16 The Antichrist, the final world ruler.
  6. Revelation 17:17 Or having a common purpose.
  7. Revelation 17:18 Scholars have differing opinions on the “great city.” Some believe the context (18:2, 10, 21) suggests Babylon, others Rome, and still others believe it refers to many cities.