Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 12

Ang Babaye ug ang Dragon

1Adunay kahibulongang butang nga nagpakita sa langit. Nakita ko ang usa ka babaye nga nagabistig adlaw, ug ang bulan anaa ubos sa iyang mga tiil. Ug sa iyang ulo adunay korona nga adunay 12 ka bituon. Manganakay na ang babaye, ug nagatiyabaw tungod kay nagabati na siya.

3-4 May usa pa gayod ka kahibulongang butang nga akong nakita sa langit. Haduol sa babaye adunay dakong dragon nga pula nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay, ug sa matag ulo adunay korona. Gikahig sa iyang ikog ang ikatulo nga bahin sa mga bituon ug gipanglabay sa yuta. Nagtindog siya sa atubangan sa babaye nga manganakay aron pag-anak sa babaye kaonon dayon niya ang bata. Unya, nanganak ang babaye ug lalaki ang iyang anak. Kining bataa mao ang magdumala sa mga nasod, ug walay makabatok kaniya. Busa pagkatawo sa bata wala kini makaon sa dragon, tungod kay kalit lang kini gikuha ug gidala ngadto sa Dios didto sa iyang trono. Ang babaye nga nanganak mikagiw didto sa kamingawan diin may lugar nga giandam nang daan sa Dios alang kaniya, aron didto siya atimanon sulod sa 1,260 ka adlaw.

Human niadto, nagsugod ang gira didto sa langit. Nakig-away si Miguel ug ang iyang kauban nga mga anghel batok sa dragon. Nakig-away usab ang dragon ug ang iyang sakop nga mga anghel. Apan napildi ang dragon ug gipapahawa uban sa iyang mga anghel gikan sa langit. Giabog ngadto sa gawas ang dako nga dragon. Siya mao kadtong halas kaniadto nga gitawag nga Yawa o Satanas, nga nagpahisalaag sa mga tawo sa tibuok nga kalibotan. Gihulog siya dinhi sa kalibotan lakip ang iyang sakop nga mga anghel.

10 Human niadto, nadungog ko ang kusog nga tingog didto sa langit nga nagaingon, “Karon miabot na ang panahon nga ang mga tawo luwason na sa Dios! Gipadayag na niya karon ang iyang gahom ingon nga Hari ug ang gahom ni Cristo nga iyang pinili! Kay gipalayas na gikan sa langit ang tigpasangil sa atong mga igsoon sa pagtuo. Walay hunong ang iyang pagpasangil batok kanila ngadto sa atong Dios. 11 Apan gipildi siya sa atong kauban nga mga tumutuo pinaagi sa dugo sa Karnero, ug pinaagi sa kamatuoran nga ilang gisangyaw. Ug wala sila mahadlok nga motahan sa ilang kinabuhi tungod sa ilang pagtuo. 12 Busa paglipay kamo, kamo nga nagapuyo sa langit. Apan alaot kamong mga nagapuyo sa yuta ug sa dagat, tungod kay mikanaog na si Satanas diha kaninyo. Nasuko siya pag-ayo tungod kay nahibaloan niya nga mubo na lang gayod ang iyang panahon nga nahibilin.”

13 Sa dihang nakamatngon ang dragon nga gihulog na siya sa yuta, gigukod dayon niya ang babaye nga nanganak ug lalaki. 14 Apan gihatagan ang babaye ug duha ka pako nga sama kadako sa pako sa dakong agila, aron makalupad siya paingon sa iyang dapit didto sa kamingawan nga kon asa pagaatimanon siya sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug dili siya mapasipalahan sa dragon.[a] 15 Mibuga dayon ang dragon ug daghang tubig nga morag baha paingon didto sa babaye aron anuron siya. 16 Apan gitabangan sa yuta ang babaye. Miabre ang yuta ug gisuyop ang tubig nga gibuga sa dragon. 17 Ug misamot pa gayod ang kapungot sa dragon ngadto sa babaye, busa ang iyang gibuhat, nakig-away siya sa uban pang mga kaliwat sa babaye. Sila mao ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sa Dios ug nagasunod sa kamatuoran nga gitudlo ni Jesus. 18 Ug ang dragon mitindog sa baybayon.

Footnotes

 1. Gipadayag 12:14 dragon: Sa literal, halas.

New American Standard Bible

Revelation 12

The Woman, Israel

1A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars; and she was with child; and she *cried out, being in labor and in pain to give birth.

The Red Dragon, Satan

Then another sign appeared in heaven: and behold, a great red dragon having seven heads and ten horns, and on his heads were seven diadems. And his tail *swept away a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her child.

The Male Child, Christ

And she gave birth to a son, a male child, who is to [a]rule all the [b]nations with a rod of iron; and her child was caught up to God and to His throne. Then the woman fled into the wilderness where she *had a place prepared by God, so that there [c]she would be nourished for one thousand two hundred and sixty days.

The Angel, Michael

And there was war in heaven, Michael and his angels waging war with the dragon. The dragon and his angels waged war, and they were not strong enough, and there was no longer a place found for them in heaven. And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole [d]world; he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. 10 Then I heard a loud voice in heaven, saying,

“Now the salvation, and the power, and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night. 11 And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even [e]when faced with death. 12 For this reason, rejoice, O heavens and you who [f]dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time.”

13 And when the dragon saw that he was thrown down to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. 14 But the two wings of the great eagle were given to the woman, so that she could fly into the wilderness to her place, where she *was nourished for a time and times and half a time, from the [g]presence of the serpent. 15 And the serpent [h]poured water like a river out of his mouth after the woman, so that he might cause her to be swept away with the flood. 16 [i]But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and drank up the river which the dragon [j]poured out of his mouth. 17 So the dragon was enraged with the woman, and went off to make war with the rest of her [k]children, who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus.

Footnotes

 1. Revelation 12:5 Or shepherd
 2. Revelation 12:5 Or Gentiles
 3. Revelation 12:6 Lit they would nourish her for
 4. Revelation 12:9 Lit inhabited earth
 5. Revelation 12:11 Lit to death
 6. Revelation 12:12 Or tabernacle
 7. Revelation 12:14 Lit face
 8. Revelation 12:15 Lit threw
 9. Revelation 12:16 Lit And
 10. Revelation 12:16 Lit threw
 11. Revelation 12:17 Lit seed