Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 12

Ang Babaye ug ang Dragon

1Adunay kahibulongang butang nga nagpakita sa langit. Nakita ko ang usa ka babaye nga nagabistig adlaw, ug ang bulan anaa ubos sa iyang mga tiil. Ug sa iyang ulo adunay korona nga adunay 12 ka bituon. Manganakay na ang babaye, ug nagatiyabaw tungod kay nagabati na siya.

3-4 May usa pa gayod ka kahibulongang butang nga akong nakita sa langit. Haduol sa babaye adunay dakong dragon nga pula nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay, ug sa matag ulo adunay korona. Gikahig sa iyang ikog ang ikatulo nga bahin sa mga bituon ug gipanglabay sa yuta. Nagtindog siya sa atubangan sa babaye nga manganakay aron pag-anak sa babaye kaonon dayon niya ang bata. Unya, nanganak ang babaye ug lalaki ang iyang anak. Kining bataa mao ang magdumala sa mga nasod, ug walay makabatok kaniya. Busa pagkatawo sa bata wala kini makaon sa dragon, tungod kay kalit lang kini gikuha ug gidala ngadto sa Dios didto sa iyang trono. Ang babaye nga nanganak mikagiw didto sa kamingawan diin may lugar nga giandam nang daan sa Dios alang kaniya, aron didto siya atimanon sulod sa 1,260 ka adlaw.

Human niadto, nagsugod ang gira didto sa langit. Nakig-away si Miguel ug ang iyang kauban nga mga anghel batok sa dragon. Nakig-away usab ang dragon ug ang iyang sakop nga mga anghel. Apan napildi ang dragon ug gipapahawa uban sa iyang mga anghel gikan sa langit. Giabog ngadto sa gawas ang dako nga dragon. Siya mao kadtong halas kaniadto nga gitawag nga Yawa o Satanas, nga nagpahisalaag sa mga tawo sa tibuok nga kalibotan. Gihulog siya dinhi sa kalibotan lakip ang iyang sakop nga mga anghel.

10 Human niadto, nadungog ko ang kusog nga tingog didto sa langit nga nagaingon, “Karon miabot na ang panahon nga ang mga tawo luwason na sa Dios! Gipadayag na niya karon ang iyang gahom ingon nga Hari ug ang gahom ni Cristo nga iyang pinili! Kay gipalayas na gikan sa langit ang tigpasangil sa atong mga igsoon sa pagtuo. Walay hunong ang iyang pagpasangil batok kanila ngadto sa atong Dios. 11 Apan gipildi siya sa atong kauban nga mga tumutuo pinaagi sa dugo sa Karnero, ug pinaagi sa kamatuoran nga ilang gisangyaw. Ug wala sila mahadlok nga motahan sa ilang kinabuhi tungod sa ilang pagtuo. 12 Busa paglipay kamo, kamo nga nagapuyo sa langit. Apan alaot kamong mga nagapuyo sa yuta ug sa dagat, tungod kay mikanaog na si Satanas diha kaninyo. Nasuko siya pag-ayo tungod kay nahibaloan niya nga mubo na lang gayod ang iyang panahon nga nahibilin.”

13 Sa dihang nakamatngon ang dragon nga gihulog na siya sa yuta, gigukod dayon niya ang babaye nga nanganak ug lalaki. 14 Apan gihatagan ang babaye ug duha ka pako nga sama kadako sa pako sa dakong agila, aron makalupad siya paingon sa iyang dapit didto sa kamingawan nga kon asa pagaatimanon siya sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug dili siya mapasipalahan sa dragon.[a] 15 Mibuga dayon ang dragon ug daghang tubig nga morag baha paingon didto sa babaye aron anuron siya. 16 Apan gitabangan sa yuta ang babaye. Miabre ang yuta ug gisuyop ang tubig nga gibuga sa dragon. 17 Ug misamot pa gayod ang kapungot sa dragon ngadto sa babaye, busa ang iyang gibuhat, nakig-away siya sa uban pang mga kaliwat sa babaye. Sila mao ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sa Dios ug nagasunod sa kamatuoran nga gitudlo ni Jesus. 18 Ug ang dragon mitindog sa baybayon.

Footnotes

  1. Gipadayag 12:14 dragon: Sa literal, halas.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 12

Satanastami jahua pachamanta shitashca

1Chai q'uipaca, jatun mancharina señalmi, jahua pachapica ricurirca: Intita churarishca shuj huarmimi, luna jahuapi shayacurca. Umapica, chunga ishqui luźerocunayuj coronata churashcami carca. Chai huarmica, chichu cashpa ña huachagrishpami, huachana nanaihuan jatunta caparicurca. Shujtaj señalpishmi jahua pachapica, cashna ricurirca: Canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca jatun dragonmi ricurirca. Umacunapica, canchis coronata churashcami carca. Chai dragonca, quimsapi chaupishca shuj parte luźerocunatami, paipaj chupahuan jahua pachamanta aisashpa cai pachaman shitarca. Chai dragonca, huachanachicuj huarmipaj ñaupajpimi, huahua huacharinca huahuata millpungapaj shayarirca. Chai huarmica, c'ari huahuatami huacharca. Chai huahuami cai pachapi causacujcunataca, fierro varahuan tucuicunata mandanga. Chai huahuataca, mamata quichushpami, Taita Diospajman, Paipaj jatun tiyarinamanpish aparca. Chai huahuapaj mamaca, shitashca pambapi Taita Dios allichishcapimi, miticungapaj rirca. Chaipimi, 1.260 punllacunacama carashpa charirca.

Chai q'uipaca, jahua pachapica, shuj jatun macanacuimi tiyarca. Mandaj ángel Miguelmi, paipaj angelcunandij, dragonhuan macanacurca. Dragonpish, paipaj angelcunata pushashcami macanacurca. Chai macanacuipica, dragontami misharcacuna. Chaimantami paipish, paipaj angelcunapish, ña mana jahua pachapi cai tucurcacuna. Chai jatun dragontaca, jahua pachamantaca ña shitarcami. Paica, ñaupa rucu culebrami, Diablo shutipish, Satanás shutipishmi. Paimi, tucui cai pachapi causacujcunata umashpa tiyan. Paitami tucui paipaj millai angelcunandijta, allpa pachaman shitarca.

10 Chai q'uipaca, jahua pachapi cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«Ñucanchij Taita Dios quishpichishpa mandana punlla chayamushcatajmari.
    Paipaj Cristo mandanamari callarishca.
Cunatajca, ñucanchij huauquicunata juchachicujtaca, ña shitashcatajmari.
    Paimari ñucanchij Diospaj ñaupajpica tutapish, punllapish juchachishpa purirca.
11 Paicunaca, Malta Ovejapaj yahuarmantapish,
    Diospaj Shimita huillashcamantapishmi,
    diablotaca misharcacuna.
Huañuchishun nijpipish, huañunataca mana mancharcacunachu.
12 Chaimanta jahua pachacunapish,
    chaicunapi causajcunapish cushicuichigari.
Ashtahuanpish allpapi, mama cuchapi causacujcunaca,
    ¡imachari tucunguichij!
Diabloca, pai munashcata rurana punllacuna ña ashalla cashcata yachanmi.
Chaimantami jatunta p'iñarishpa, cancunapajman uriyamushca» nijtami uyarcani.

13 Chai dragonca, paita cai pachaman ña shitajpica, c'ari huahuata huachaj huarmitami huañuchisha nishpa llaquichirca. 14 Chaimantami chai huarmimanca, jatun aguilapaj ishqui alasta curca. Chaihuanmi culebrapaj ñaupajmanta jatarishpa, pai tiyachun allichishca, shitashca pambaman rirca. Chaipimi, quimsa huata chaupicama carashpa charirca. 15 Chai huarmitaca, yacu apachun nishpami, culebraca huarmita catichishpa, paipaj shimimanta jatun yacuta shitarca. 16 Dragonpaj shimimanta shamuj jatun yacutaca, allpa chaupirishpami tucui millpurca. Chashnami chai huarmitaca quishpichirca. 17 Chaimantami dragonca, chai huarmitaca ashtahuan p'iñashpa, chai huarmipaj caishuj huahuacunahuan macanacugrirca. Chai huahuacunaca, Taita Dios mandashcacunata alli caźucujcuna, Jesucristo huillashcatapish alli catijcunami.