Ang Pulong Sa Dios

Genesis 36:1-43

Ang mga Kaliwat ni Esau

(1 Cro. 1:34-37)

1Mao kini ang sugilanon bahin sa pamilya ni Esau (nga gitawag usab ug Edom).

2Naminyo si Esau sa mga babaye nga taga-Canaan. Sila mao si Ada nga anak ni Elon nga Hitihanon, si Oholibama nga anak ni Ana ug apo ni Zibeon nga Hibihanon, 3ug si Basemat nga anak ni Ishmael ug igsoon ni Nebayot. 4Ang anak ni Esau kang Ada mao si Elifaz. Ang iyang anak kang Basemat mao si Reuel. 5Ug ang iyang mga anak kang Oholibama mao sila si Jeush, Jalam, ug Kora. Sila ang mga anak ni Esau nga natawo sa Canaan.

6Gidala ni Esau ang iyang mga asawa, mga anak, ug ang tanang sakop sa iyang panimalay, apil ang mga kabtangan ug kahayopan nga natigom niya sa Canaan, ug mibalhin siya sa usa ka dapit, layo kang Jacob nga iyang igsoon. 7Kay dili sila mahimong mag-uban sa usa ka dapit tungod sa kadaghan sa ilang kabtangan; ug ang mga sabsabanan sa dapit nga ilang gipuy-an dili paigo sa daghan nila nga mga kahayopan. 8Busa didto nagpuyo si Esau (nga gitawag usab ug Edom) sa kabungtoran sa Seir.

9Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Esau nga amahan sa mga Edomihanon nga nagpuyo sa kabungtoran sa Seir.

10Ang anak ni Esau kang Basemat mao si Reuel, ug ang anak niya kang Ada mao si Elifaz.

11Ang mga anak ni Elifaz mao sila si Teman, Omar, Zefo, Gatam, ug Kenaz. 12Anak usab niya si Amalek sa usa pa niya ka asawa nga si Timna. Sila ang mga apo ni Esau sa iyang asawa nga si Ada.

13Ang mga anak ni Reuel mao sila si Nahat, Zera, Shama, ug Miza. Sila ang mga apo ni Esau sa iyang asawa nga si Basemat.

14Ang mga anak ni Esau kang Oholibama mao sila si Jeush, Jalam, ug Kora. (Si Oholibama anak ni Ana ug apo ni Zibeon.)

15Mao kini ang mga kaliwat ni Esau nga nahimong pangulo: si Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16Kora, Gatam, ug Amalek. Mga anak kini sila ni Elifaz ug mga apo ni Esau sa iyang asawa nga si Ada. Nangulo sila sa Edom.

17Nahimo usab nga mga pangulo sa Edom ang mga anak ni Reuel nga sila si Nahat, Zera, Shama, ug Miza. Sila ang mga apo ni Esau sa iyang asawa nga si Basemat.

18Nahimo usab nga mga pangulo ang mga anak ni Esau kang Oholibama nga anak ni Ana. Sila mao si Jeush, Jalam, ug Kora.

19Silang tanan ang mga kaliwat ni Esau nga mga pangulo sa Edom.

Ang mga Kaliwat ni Seir

(1 Cro. 1:38-42)

20Mao kini ang mga anak ni Seir nga Horihanon nga nagpuyo sa Edom: si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, 21Dishon, Ezer, ug Dishan. Nahimo silang pangulo sa mga Horihanon nga nagpuyo sa Edom.

22Ang mga anak ni Lotan mao sila si Hori ug si Hemam.36:22 Hemam: o, Homam. Managsoon si Lotan ug si Timna nga usa sa asawa ni Elifaz.

23Ang mga anak ni Shobal mao sila si Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, ug Onam.

24Ang mga anak ni Zibeon mao si Aya ug si Ana. Si Ana mao ang nakakaplag sa tuboran didto sa kamingawan sa dihang nagbantay siya sa mga asno sa iyang amahan nga si Zibeon. 25Ang mga anak ni Ana mao si Dishon ug si Oholibama.

26Ang mga anak ni Dishon mao sila si Hemdan, Eshban, Itran, ug Keran.

27Ang mga anak ni Ezer mao sila si Bilhan, Zaavan, ug Akan.

28Ang mga anak ni Dishan mao si Uz ug si Aran.

29-30Mao kini sila ang mga pangulo sa mga Horihanon nga midumala sa mga dapit sa Seir: si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, ug Dishan.

Ang mga Hari sa Edom

(1 Cro. 1:43-54)

31Mao kini sila ang mga hari sa Edom sa panahon nga wala pay mga hari ang mga Israelinhon: 32Si Bela nga anak ni Beor nahimong hari sa Edom. Dinhaba ang ngalan sa iyang ulohang lungsod. 33Pagkamatay niya, gipulihan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 34Pagkamatay ni Jobab, gipulihan siya ni Husham nga taga-Teman. 35Pagkamatay ni Husham, gipulihan siya ni Hadad nga anak ni Bedad. Si Hadad maoy mipildi sa mga Midianhon didto sa Moab. Avit ang ngalan sa iyang ulohang lungsod. 36Pagkamatay ni Hadad, gipulihan siya ni Samla nga taga-Masreka. 37Pagkamatay ni Samla, gipulihan siya ni Saul nga taga-Rehobot nga duol sa Suba sa Eufrates. 38Pagkamatay ni Saul, gipulihan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 39Pagkamatay ni Baal Hanan, gipulihan siya ni Hadar. Pau ang ngalan sa iyang ulohang lungsod. Ang iyang asawa mao si Mehetabel nga anak ni Matred ug apo ni Mezahab.

40-43Si Esau (o Edom) mao ang katigulangan sa mga Edomihanon. Mao kini sila ang nahimong pangulo sa mga kaliwat ni Esau nga ang ilang mga tribo ug dapit ginganlan usab sa ilang mga ngalan: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, ug Iram.

Korean Living Bible

창세기 36:1-43

에서의 후손들

1에돔이라고도 하는 에서와 그 후손에 대한 이야기는 이렇다:

2에서는 가나안 여자들과 결혼하였다. 그의 아내는 헷 사람 엘론의 딸 아다와 히위 사람 시브온의 36:2 ‘딸’ 또는 ‘아들’ 로되어있는고대문헌도있다.손녀이며 아나의 딸인 오홀리바마와

3이스마엘의 딸이며 느바욧의 누이인 바스맛이었다.

4아다는 엘리바스를 낳았고 바스맛은 르우엘을,

5오홀리바마는 여우스와 얄람과 고라를 낳았다. 이들은 다 가나안 땅에서 태어난 에서의 아들들이었다.

6에서는 처자들과 집안의 모든 사람들과 함께 자기 짐승과 가나안 땅에서 얻은 재산을 전부 정리하여 동생 야곱을 떠나 다른 곳으로 갔다.

7그가 떠난 것은 그 두 사람의 소유가 너무 많아 그들의 짐승을 함께 기르기에는 그 땅이 부족하였기 때문이었다.

8그래서 에돔이라는 에서는 세일의 산간 지역에서 살게 되었다.

9세일산 일대에 사는 에돔족의 조상이 된 에서의 후손은 이렇다:

10-13에서의 아내 아다는 엘리바스를 낳았 고 엘리바스는 데만, 오말, 스보, 가담, 그나스를 낳았으며 그의 첩 딤나는 아말렉을 낳았다. 에서의 아내 바스맛은 르우엘을 낳았고 르우엘은 나핫, 세라, 삼마, 미사를 낳았다.

14그리고 시브온의 손녀이며 아나의 딸인 에서의 다른 아내 오홀리바마는 여우스와 얄람과 고라를 낳았다.

15에서의 자손 가운데 족장들은 다음과 같다: 에서의 장남 엘리바스의 아들인 데만, 오말, 스보, 그나스,

16고라, 가담, 아말렉은 에돔 땅의 엘리바스에게서 나온 족장들이며 이들은 에서의 아내 아다의 손자들이었다.

17에서의 아들 르우엘의 아들인 나핫, 세라, 삼마, 미사는 에돔 땅의 르우엘에게서 나온 족장들이며 이들은 에서의 아내 바스맛의 손자들이었다.

18에서의 아내 오홀리바마의 아들인 여우스, 얄람, 고라는 아나의 딸이며 에서의 아내인 오홀리바마에게서 나온 족장들이다.

19이상은 에돔이라고도 하는 에서의 자손들로서 족장이 된 사람들이다.

세일의 자손들

20그 땅의 원주민인 호리족 세일의 아들은 로단, 소발, 시브온, 아나,

21디손, 에셀, 디산인데 이들은 에돔 땅에 있는 세일의 자손 중에서 호리족의 족장들이다.

22그리고 로단의 아들은 호리와 헤맘이고 로단의 누이는 딤나이며

23소발의 아들은 알완, 마나핫, 에발, 스보, 오남이다.

24시브온의 아들은 아야와 아나이며 이 아나는 자기 아버지의 나귀를 먹이다가 광야에서 온천을 발견한 자이다.

25그리고 아나의 자손은 아들 디손과 딸 오홀리바마이며

26디손의 아들은 헴단, 에스반, 이드란, 그란이고

27에셀의 아들은 빌한, 사아완, 아간이며

28디산의 아들은 우스와 아란이다.

29이상과 같이 호리족의 족장인 로단, 소발, 시브온, 아나

30디손, 에셀, 디산은 세일 땅에서 자기들의 집안을 따라 족장이 된 사람들이다.

에돔의 왕들

31이스라엘에 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스린 왕들을 그 순서대로 열거하면 다음과 같다:

32딘하바 사람인 브올의 아들 벨라,

33보스라 사람인 세라의 아들 요밥,

34데만 지방 출신인 후삼,

35모압 들에서 미디안 족을 친 아윗 출신 브닷의 아들 하닷,

36마스레가 출신 삼라,

37강변에 위치한 르호봇 출신 사울,

38악볼의 아들인 바알 – 하난,

39그리고 36:39 또는 ‘바이 출신 하달’바우 출신 하닷이었는데 그의 아내는 메사합의 손녀이며 마드렛의 딸인 므헤다벨이었다.

40-43에돔족의 조상은 에서이며 이들 부족 들이 사는 지방의 이름을 딴 에돔의 족장들은 딤나, 알와, 여뎃, 오홀리바마, 엘라, 비논, 그나스, 데만, 밉살, 막디엘, 그리고 이람이었다.