Ang Pulong Sa Dios

Genesis 25:1-34

Ang Uban nga mga Kaliwat ni Abraham

(1 Cro. 1:32-33)

1Nagminyo pag-usab si Abraham, ug Ketura ang ngalan sa iyang asawa. 2Ang ilang mga anak mao sila si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ug Shua. 3Si Jokshan mao ang amahan ni Sheba ug ni Dedan, ug ang mga kaliwat ni Dedan mao ang mga Ashurnon, Letushnon, ug Leumnon. 4Ang mga anak ni Midian mao sila si Efa, Efer, Hanoc, Abida, ug Eldaa. Silang tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

5-6Gipapanunod ni Abraham ang tanan niyang mga kabtangan kang Isaac. Apan sa wala pa siya mamatay, gihatagan niya ug mga gasa ang iyang mga anak sa uban niyang mga asawa, ug gipapuyo niya sila sa mga kayutaan sa sidlakan, halayo sa iyang anak nga si Isaac.

Ang Pagkamatay ug Paglubong kang Abraham

7Nagkinabuhi si Abraham ug 175 ka tuig. 8Namatay siya nga tigulang na kaayo, ug giipon siya sa iyang mga paryente nga nangamatay na. 9Gilubong siya sa iyang mga anak nga si Isaac ug si Ishmael didto sa langub sa Macpela, sa sidlakang bahin sa Mamre, sa uma nga gipanag-iya kaniadto ni Efron nga anak ni Zoar nga Hitihanon. 10Ang maong uma gipalit ni Abraham sa mga Hitihanon. Didto gilubong si Abraham ug ang iyang asawa nga si Sara. 11Human mamatay si Abraham, gipanalanginan sa Dios si Isaac ug didto siya nagpuyo sa Beer Lahai Roi.

Ang mga Kaliwat ni Ishmael

(1 Cro. 1:28-31)

12Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Ishmael nga anak ni Abraham kang Hagar nga Ehiptohanon, nga sulugoon ni Sara.

13Mao kini ang mga ngalan sa mga anak ni Ishmael gikan sa kamagulangan hangtod sa kamanghoran: Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14Mishma, Duma, Masa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafish, ug Kedema. 16Sila ang mga anak ni Ishmael. Ang ilang mga ngalan mao ang gingalan sa nagkalain-laing mga dapit nga ilang gipuy-an. Sila ang nangulo sa 12 ka mga tribo sa mga kaliwat ni Ishmael.

17Nagkinabuhi si Ishmael ug 137 ka tuig. Namatay siya ug giipon sa iyang mga paryente nga nangamatay na. 18Nagpuyo ang iyang mga kaliwat sa mga dapit gikan sa Havila hangtod sa Shur, sa sidlakang bahin sa Ehipto paingon sa Asiria. Ug milain sila pagpuyo sa tanan nilang kaparyentehan nga mga kaliwat ni Isaac.

Natawo si Esau ug si Jacob

19Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Isaac nga anak ni Abraham.

20Nagaedad si Isaac ug 40 ka tuig sa dihang nangasawa siya kang Rebeka nga anak ni Betuel nga Aramehanon, nga taga-Padan Aram.25:20 Padan Aram: usa ka dapit sa Mesopotamia. Si Rebeka igsoon ni Laban nga Aramehanon usab. 21Tungod kay baog si Rebeka, nagaampo si Isaac sa Ginoo nga makaanak siya. Gitubag sa Ginoo ang iyang pag-ampo, busa namabdos si Rebeka. 22Nabati ni Rebeka nga nagdinuotay ang mga bata sa sulod sa iyang tiyan. Miingon si Rebeka, “Unsa kining nahitabo kanako?” Busa nangutana siya sa Ginoo mahitungod niini. Miingon ang Ginoo kaniya,

23“Duha ka nasod ang magagikan sa duha ka bata nga anaa sa imong sabakan;

duha ka pundok sa mga katawhan nga magkontrahanay.

Ang usa mahimong gamhanan kay sa usa.

Ang magulang moalagad sa manghod.”

24Sa dihang nanganak na si Rebeka, kaluha ang iyang anak. 25Ang una nga migawas pulahon ug pamanit ug balhiboon, busa ginganlan nila siya ug Esau.25:25 Esau: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, balhiboon. 26Sa paggawas sa ikaduha, nagkupot kini sa tikod sa iyang kaluha, busa ginganlan nila siya ug Jacob.25:26 Jacob: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, gikuptan niya ang tikod o, nanunto siya. Nagaedad si Isaac ug 60 ka tuig sa dihang nanganak si Rebeka ug kaluha.

Gibaligya ni Esau ang Iyang Katungod Ingon nga Magulang

27Sa dihang nanagko na sila, nahimong hanas nga mangangayam si Esau ug kanunay siyang atua sa uma, samtang si Jacob hilomon ug gustong anaa ra sa mga tolda. 28Gipangga ni Isaac si Esau tungod kay ganahan siyang mokaon sa mga gipangayam niini, apan si Jacob gipangga ni Rebeka.

29Usa niana ka adlaw, samtang nagluto si Jacob ug sabaw, miabot si Esau gikan sa pagpangayam nga naluya sa kagutom. 30Miingon siya kang Jacob, “Pakan-a ra ako nianang imong giluto nga pulang sabaw kay labihan ako kagutom.” (Mao kana nga gitawag si Esau ug Edom.25:30 Edom: Ang buot ipasabot, pula.)

31Apan mitubag si Jacob, “Hatagan ko ikaw niini kon ihatag mo kanako ang imong katungod ingon nga magulang.” 32Miingon si Esau, “Mamatay na ako sa kagutom, unsay pulos niining akong katungod sa pagkamagulang!” 33Mitubag si Jacob, “Kon mao kana, panumpa una kanako.” Busa nanumpa si Esau nga kang Jacob na ang katungod sa pagkamagulang.

34Gihatagan dayon siya ni Jacob ug pan ug sabaw. Human niyag kaon ug inom, milakaw ra pod siya dayon. Sa gibuhat ni Esau, gipakawalay-bili niya ang iyang katungod sa pagkamagulang.

King James Version

Genesis 25:1-34

1Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah. 2And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. 3And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim. 4And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abidah, and Eldaah. All these were the children of Keturah.

5¶ And Abraham gave all that he had unto Isaac. 6But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country. 7And these are the days of the years of Abraham’s life which he lived, an hundred threescore and fifteen years. 8Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people. 9And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre; 10The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.

11¶ And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahai-roi.

12¶ Now these are the generations of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s handmaid, bare unto Abraham: 13And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam, 14And Mishma, and Dumah, and Massa, 15Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:25.15 Hadar: or, Hadad 16These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations. 17And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people. 18And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren.25.18 died: Heb. fell

19¶ And these are the generations of Isaac, Abraham’s son: Abraham begat Isaac: 20And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padan-aram, the sister to Laban the Syrian. 21And Isaac intreated the LORD for his wife, because she was barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived. 22And the children struggled together within her; and she said, If it be so, why am I thus? And she went to enquire of the LORD. 23And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.

24¶ And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. 25And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau. 26And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau’s heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them. 27And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents. 28And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob.25.28 he…: Heb. venison was in his mouth

29¶ And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint: 30And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom.25.30 with…: Heb. with that red, with that red pottage25.30 Edom: that is Red 31And Jacob said, Sell me this day thy birthright. 32And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me?25.32 at…: Heb. going to die 33And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob. 34Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised his birthright.