Ang Pulong Sa Dios

Genesis 21:1-34

Natawo si Isaac

1Unya, gihinumdoman sa Ginoo si Sara sumala sa iyang gisaad. 2Namabdos si Sara ug nanganak ug lalaki bisan tigulang na si Abraham. Natawo ang bata sa panahon gayod nga gitakda sa Dios. 3Ginganlan ni Abraham ang bata ug Isaac.

4Sa dihang walo na ka adlaw ang bata, gituli siya ni Abraham sumala sa gisugo sa Dios kaniya. 5Nagaedad si Abraham ug 100 ka tuig sa dihang natawo si Isaac. 6Miingon si Sara, “Gipakatawa ako sa Dios sa kalipay, ug si bisan kinsa nga makadungog mahitungod niining nahitabo kanako mokatawa usab sama kanako. 7Kinsay makasulti kang Abraham nga makapasuso pa ako ug bata? Apan nakaanak pa ako bisan tigulang na siya.”

8Midako si Isaac, ug sa adlaw nga gilutas siya nagpahigayon si Abraham ug usa ka dako nga kombira.

Gipalayas si Hagar ug si Ishmael

9Usa ka adlaw, nakita ni Sara nga gisungog ni Ishmael si Isaac. (Si Ishmael anak ni Abraham kang Hagar nga Ehiptohanon.) 10Busa miingon si Sara kang Abraham, “Palayasa kanang sulugoon nga babaye ug ang iyang anak, kay dili angay nga makapanunod ang iyang anak sa katigayonan uban kang Isaac nga akong anak.” 11Nakapaguol gayod kini kang Abraham tungod kay anak usab niya si Ishmael. 12Apan miingon ang Dios kaniya, “Ayaw kabalaka kang Ishmael ug kang Hagar. Tumana ang gusto ni Sara, kay magagikan kang Isaac ang mga kaliwat nga akong gisaad. 13Ug kon bahin kang Ishmael, hatagan ko usab siya ug daghang mga kaliwat ug mahimo usab silang usa ka nasod, tungod kay anak mo usab siya.”

14Pagkaugma, sayo kaayong mikuha si Abraham ug pagkaon ug tubig nga nasulod sa panit nga sudlanan, ug gibutang niya kini sa abaga ni Hagar. Unya gipalakaw niya si Hagar uban sa bata. Nagbaklay sila sa kamingawan sa Beersheba nga wala masayod kon asa sila paingon. 15Sa dihang nahurot na ang ilang tubig, gibilin niya ang iyang anak ilalom sa usa ka tanom 16ug milakaw siya sa unahan, nga mga 100 ka metros ang gilay-on gikan sa bata. Milingkod siya didto ug midangoyngoy ug hilak ug miingon, “Dili ako makaantos nga motan-aw sa akong anak nga mamatay.”

17Unya, nadungog sa Dios ang paghilak sa bata. Ug gikan sa langit miingon ang anghel sa Dios kang Hagar, “Unsay imong gihilakan Hagar? Ayaw kahadlok; nadungog sa Dios ang hilak sa imong anak. 18Tindog ug bangona ang imong anak, kay himuon kong dako nga nasod ang iyang mga kaliwat.” 19Unya gipakita sa Dios kaniya ang usa ka atabay. Giadto niya kini ug gipuno niya ug tubig ang iyang sudlanan. Unya gipainom niya ang iyang anak.

20-21Wala pasagdi sa Dios si Ishmael hangtod nga midako siya. Mipuyo siya didto sa kamingawan sa Paran ug nahimo siyang usa ka mamamana. Unya, gipaminyo siya sa iyang inahan ngadto sa usa ka Ehiptohanon.

Ang Kasabotan ni Abraham ug ni Abimelec

22Niadtong panahona,21:22 Niadtong panahona nga gipapahawa ni Abraham si Hagar ug si Ishmael, o sa dihang nagapanginabuhi na sila sa kamingawan sa Paran. miadto si Abimelec kang Abraham uban sa pangulo sa iyang mga sundalo nga si Ficol. Miingon si Abimelec kang Abraham, “Gitabangan ka gayod sa Dios sa tanan mo nga gibuhat. 23Busa, panumpa dinhi sa ngalan sa Dios nga dili mo gayod ako budhian ingon man ang akong mga anak ug mga kaliwat. Ipakita ang imong kaayo kanako ug niini nga dapit diin ka nagapuyo ingon nga usa ka dumuduong, sama sa pagpakita ko sa akong kaayo kanimo.” 24Mitubag si Abraham, “Sige, gipanumpa ko.”

25Apan mireklamo si Abraham kang Abimelec mahitungod sa atabay nga giilog sa mga sulugoon ni Abimelec. 26Miingon si Abimelec, “Wala ako makahibalo kon kinsa ang nagbuhat niini. Wala mo ako sultihi, ug karon lang ako nakadungog bahin niini.” 27Busa mikuha si Abraham ug mga karnero ug mga baka ug gihatag niya kini kang Abimelec, unya naghimo silang duha ug kasabotan. 28Mikuha pa gayod si Abraham ug pito ka bayeng karnero ug iya kining gilain. 29Nangutana si Abimelec, “Unsay buot ipasabot nianang pito ka bayeng karnero nga imong gilain?” 30Mitubag si Abraham, “Dawata kining pito ka bayeng karnero isip pagpamatuod nga ako ang nagkalot niini nga atabay.” 31Gitawag nila kadtong dapita ug Beersheba21:31 Beersheba: Ang buot ipasabot sa Hebreo, gipanumpaan nga atabay. tungod kay nanumpa silang duha didto.

32Human sila makahimo sa ilang kasabotan didto sa Beersheba, mibalik si Abimelec ug si Ficol sa yuta sa mga Filistihanon. 33Nagtanom si Abraham ug usa ka kahoy nga tamarisko didto sa Beersheba ug misimba siya sa Ginoo, ang Dios nga walay kataposan. 34Mipuyo si Abraham sa yuta sa mga Filistihanon sa hataas nga panahon.

King James Version

Genesis 21:1-34

1And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken. 2For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. 3And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. 4And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him. 5And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.

6¶ And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. 7And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age. 8And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned.

9¶ And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. 10Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. 11And the thing was very grievous in Abraham’s sight because of his son.

12¶ And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. 13And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.

14And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba. 15And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. 16And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept. 17And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is. 18Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation. 19And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink. 20And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer. 21And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

22¶ And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest: 23Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son’s son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.21.23 that thou…: Heb. if thou shalt lie unto me 24And Abraham said, I will swear. 25And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech’s servants had violently taken away. 26And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day. 27And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant. 28And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves. 29And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves? 30And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well. 31Wherefore he called that place Beer-sheba; because there they sware both of them.21.31 Beer-sheba: that is, The well of the oath 32Thus they made a covenant at Beer-sheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.

33¶ And Abraham planted a grove in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.21.33 grove: or, tree 34And Abraham sojourned in the Philistines’ land many days.