Ang Pulong Sa Dios

Genesis 13:1-18

Nagbulag si Abram ug si Lot

1Gikan sa Ehipto, miadto si Abram sa Negev uban sa iyang asawa dala ang tanan niyang kabtangan, ug uban gihapon si Lot. 2Adunahan na kaayo si Abram; daghan siyag mga hayop, pilak, ug bulawan. 3-4Gikan sa Negev, nagabalhin-balhin sila hangtod nga nakabalik sila sa dapit tunga-tunga sa Betel ug Ai diin nagapatindog sila sa ilang tolda kaniadto, ug diin usab sila una nga nagabuhat ug halaran. Ug gisimba pag-usab ni Abram ang Ginoo didto.

5Si Lot nga mikuyog paglakaw kang Abram aduna usab siyay mga kahayopan ug tolda. 6Ug tungod kay daghan na ang ilang mga kahayopan ug uban pang mga kabtangan, dili sila mahimo nga mag-usa sa pagpuyo sa usa ka dapit. Ang sabsabanan dili paigo kanila. 7Tungod niini, nagakaaway ang mga magbalantay sa ilang mga hayop. (Niadtong panahona ang mga Canaanhon ug mga Perisihanon nagapuyo pa usab niadtong dapita.)

8Busa miingon si Abram kang Lot, “Kita ug ang atong mga tawo dili angay nga mag-away kay paryente kita. 9Ang maayo niini, magbulag na lang kita tungod kay daghan pa man ang dapit nga mahimong balhinan. Pagpili kon asa nga bahin sa yuta ang imong gusto. Kon sa wala ka nga bahin, sa tuo ako; kon sa tuo ka nga bahin, sa wala ako.”

10Mitan-aw si Lot sa palibot ug nakita niya nga abunda sa tubig ang Kapatagan sa Jordan hangtod sa Zoar, sama sa tanaman sa Ginoo13:10 tanaman sa Ginoo: o, tanaman sa Eden. ug sa yuta sa Ehipto. (Sa panahon kini nga wala pa gilaglag sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora.) 11Busa gipili ni Lot ang tibuok nga Kapatagan sa Jordan sa sidlakan. Sa mao nga paagi nagabulag sila ni Abram. 12Si Abram nagapabilin sa Canaan samtang si Lot didto mipuyo sa mga lungsod sa kapatagan. Nagpatindog si Lot sa iyang tolda duol sa Sodoma. 13Ang mga tawo sa Sodoma labihan gayod ka daotan. Labihan gayod ang ilang pagpakasala batok sa Ginoo.

Mibalhin si Abram sa Hebron

14Sa dihang nakabiya na si Lot, miingon ang Ginoo kang Abram, “Gikan diha sa imong gitindogan tan-awa pag-ayo ang imong palibot. 15Ang tanan nga yuta nga maabot sa imong panan-aw ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat, ug mainyo kana hangtod sa kahangtoran. 16Himuon ko ang imong mga kaliwat nga sama kadaghan sa abog. Ang abog dili maihap, busa ang imong mga kaliwat dili usab maihap. 17Lakaw ug libota ang tibuok kayutaan kay ihatag ko kanang tanan kanimo.” 18Busa gibalhin ni Abram ang iyang tolda, ug didto siya mipuyo duol sa dagkong mga kahoy13:18 dagkong mga kahoy: Tan-awa usab ang 12:6. ni Mamre didto sa Hebron, ug nagabuhat siya didto ug halaran alang sa Ginoo.

King James Version

Genesis 13:1-18

1And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. 2And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. 3And he went on his journeys from the south even to Beth-el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth-el and Hai; 4Unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.

5¶ And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents. 6And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together. 7And there was a strife between the herdmen of Abram’s cattle and the herdmen of Lot’s cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. 8And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.13.8 brethren: Heb. men brethren 9Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.

10And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. 11Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other. 12Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. 13But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.

14¶ And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward: 15For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever. 16And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. 17Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee. 18Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.13.18 plain: Heb. plains