Galacia 6 – APSD-CEB & MTDS

Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6:1-18

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. 2Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. 3Kon may usa kaninyo nga naghuna-huna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. 4Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang gibuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. 5Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang gibuhat.

6Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

7Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. 8Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. 9Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang mga tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong gitudlo makadawat sa kalinaw6:16 makadawat sa kalinaw: Ang buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang. ug kalooy.

17Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 6:1-18

Caishuj chaishuj ayudanacuichij

1Huauqui, panicuna, cancunapuramanta maijanpish juchapi urmajpica, chai mana allita rurajtaca, Diospaj Espirituhuan sinchi cajcuna, alli shunguhuan cunashpa allichichij. Can quiquinllatajpish alli yuyaringui, ñataj canpish pai shinallataj urmanguiman. 2Caishujcunata ima llashacujtaca, cancuna aparichij. Chashna rurashpami Cristo mandashcataca pajtachinguichij.

3Maijanca, manapish ima cashpa: “Ñucatajca cashnami, chashnami cani” nirijca, paillatajmi umarin. 4Ima shina causacushcataca, tucuicunallataj alli yuyarichij. Tucuita alli ruracushpaca, pi shujtaj ima shina cashcata ama ricushpa, ashtahuanpish quiquin ima shina rurashcallahuan cushi caichijlla. 5Tucuicunami, paicuna ima shina causashca shinallataj chasquingacuna.

6Diospaj Shimita yachacujca, paita yachachijmanca tucui imalla charishcamanta cuchun.

7Ama pandarichijchu, Taita Diostaca pi mana umashpa asi tucunchu. Pi imata tarpushpapish, chaillatatajmi tandanga. 8Quiquin aicha munashcata tarpujca, aichapajlla tarpushcamantaca chingarinallatami japinga. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu munashcata tarpujca, Diospaj Espiritumantaca huiñai causaitami japinga. 9Chaimanta, allita ruranataca, amataj shaicushunchij. Chashna mana shaicushpa allita rurashpami, tandana punlla chayamujpica allillatataj tandashun. 10Chashna cana cajpica, maipi shujtajcunapaj ima allita rurai tucushpaca, tucuicunapaj rurashunchijlla. Ashtahuanca Diospaj huahuacunapurapajmi, imatapish allita rurana canchij.

Chacatashca huañushca Jesucristollamantami cushicuni

11Riquichij, cunanca ñuca quiquin maquihuanmi, cashna racuta quillcashpa, cancunapajman cachani.

12‘Charishca aicha punta carata pʼitichinami canguichij’ nijcunaca, Cristota chacatashpa huañuchishcamanta llaquita mana apangaraicullami, shujtajcunapi alli ricuringapaj chashnaca nincuna. 13Charishca aicha punta carata pʼitichijcunapish, Mandashcapi nishcataca mana pajtachincunachu. Chashna cashpapish, cancunapaj aicha punta carata pʼitichishpaca, cancunapaj aichapi chashna rurachishcamanta jatun tucungapajllami chashnaca nincuna. 14Shina cajpipish ñucaca ima shujtajmantaca, mana cushicusha ninichu. Cruzpi huañuj Apunchij Jesucristollamantami cushicuni. Paimantaca ñucapajca, cai pachaca chacatashca illashca shinami; ñucapish cai pachapajca, chacatashca illashca shinallatajmi cani. 15Cristo Jesus-huan shujlla cashpaca, charishca aicha punta carata pʼitichishca cashpapish, chaita mana rurashca cashpapish mana ima canchu. Ashtahuanpish mushujyachishca canami allitajca. 16Cashna ñuca yachachishca shina causajcunamanpish, Taita Diospaj israeltajcunamanpish, llaquishpa sumaj causaita cushca cachun.

17Ñuca aichapi chugricuna alliyashcapish, Apu Jesuspajta ruraj cashcatami ricuchin. Chaimanta, cunanmantapacha, pi ama ashtahuan ñucataca llaquichichun.

18Huauqui, panicuna, Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.