Filipos 4 – APSD-CEB & ASCB

Ang Pulong Sa Dios

Filipos 4:1-23

Ang mga Pahimangno

1Busa mga hinigugma kong mga igsoon, magmalig-on kamo sa inyong pagtuo sa Ginoo. Gihigugma ko kamo ug gimingaw na ako kaninyo. Kamo ang akong kalipay ug ganti sa akong pagpangalagad.

2Gihangyo ko si Eudia ug si Sintique nga dili na mag-away kay magsoon sila diha sa Ginoo. 3Gihangyo ko usab ikaw, ingon nga masaligan ko nga kauban sa pagpangalagad, nga tabangan mo kini nga mga babaye, tungod kay kauban ko sila nga nangalagad ug maayo sa pagpakaylap sa Maayong Balita, uban ni Clemente ug sa uban pang mga kauban ko nga nangalagad kansang mga ngalan nahisulat na sa libro nga listahanan sa mga tawo nga may kinabuhi nga walay kataposan.

4Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko, paglipay kamo!

5Ipakita ninyo ang inyong kaaghop sa tanang mga tawo. Hapit na ang pagbalik sa Ginoo. 6Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayoa hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. 7Ug kon buhaton ninyo kini, hatagan kamo sa Dios ug kalinaw diha sa inyong kasingkasing ug hunahuna tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, ug ang kalinaw nga gikan kaniya dili gayod nato matugkad.

8Gawas niana, mga igsoon, hunahunaa ninyo kanunay ang mga butang nga maayo ug dinayeg: ang matuod, halangdon, matarong, putli, matahom, ug dalaygon. 9Sunda ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo ug mga binuhatan. Ug ubanan gayod kamo sa Dios nga nagahatag ug kalinaw.

Ang Pagpasalamat sa Gipadala nga Tabang

10Dako gayod ang akong kalipay diha sa Ginoo tungod kay nahinumdoman ninyo ako pag-usab. Nasayod ako nga kanunay kamong naghunahuna alang kanako, apan wala lang kamo makahigayon sa pagpakita niana kanako. 11Wala ako mag-ingon niini aron sa pagpasabot nga may gikinahanglan ako. Kay nakakat-on ako nga makontento bisan unsa ang akong kahimtang. 12Makahibalo akong magkinabuhi diha sa kawad-on o diha sa kadagaya. Kining tanan natun-an ko aron bisan unsa ang akong kahimtang, busog man o gutom, madagayaon man ang akong panginabuhi o dili, kontento gihapon ako. 13Mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Cristo nga nagpalig-on kanako.

14Apan salamat gayod sa inyong pagtabang kanako, sa akong mga kalisdanan. 15Kamo nga mga Taga-Filipos nasayod nga sa pagsugod ko ug wali sa Maayong Balita, paggikan ko sa Macedonia, kamo lang gayod ang mitabang sa akong mga kinahanglanon ug wala nay lain. 16Bisan didto ako sa Tesalonica makapila kamo nagpadala ug mga hinabang kanako. 17Gihisgotan ko kini dili tungod kay nangandoy ako nga makadawat pag-usab gikan kaninyo, kondili nangandoy ako nga kamo makadawat usab ug balos tungod kay kamo nagahatag. 18Karon abunda ako, ug sobra pa gani. Ang tanan nga akong gikinahanglan ania na ug wala gayoy kulang, tungod kay gidala na dinhi ni Epafroditus ang inyong gipadala nga hinabang. Kini nga tabang sama sa humot nga halad nga ginahalad ngadto sa Dios, nga iyang gidawat nga may kalipay. 19Ug tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. 20Dayegon nato ang atong Dios ug Amahan sa walay kataposan. Amen.

Kataposan nga Pagpangumusta

21Ipangumusta kami sa tanang mga tumutuo kang Cristo Jesus. Ang atong mga igsoon nga kauban ko dinhi nangumusta usab kaninyo. 22Nangumusta usab kaninyo ang tanang mga tumutuo dinhi, labi na gayod ang mga sakop sa palasyo sa Emperador. 23Hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo.

Asante Twi Contemporary Bible

Filipifoɔ 4:1-23

1Enti, anuanom, medɔ mo na mʼani agyina mo. Moama me ho asane me enti me nso mede mo hoahoa me ho. Adɔfonom, saa na ɛsɛ sɛ mogyina pintinn wɔ Awurade mu.

2Euodia ne Sintike, mesrɛ mo, montena ase sɛ anuanom wɔ Awurade mu. 3Na wo nso a woka me ho a megye wo di no, mepɛ sɛ woboa saa mmaa yi, ɛfiri sɛ, wɔde wɔn ahoɔden nyinaa aboa me ama Asɛmpa no mu atrɛ a Klemens ne mʼahokafoɔ bi a wɔn din hyɛ Onyankopɔn nkwa nwoma no mu no nso ka ho.

4Meka ti mu bio sɛ daa monnya ahosɛpɛ wɔ Awurade mu; mo ho nsɛpɛ mo. 5Mommrɛ mo ho ase mma nnipa nyinaa. Ɛrenkyɛre, Awurade bɛba. 6Mommma biribiara nha mo. Daa, mo nkotosrɛ ne aseda mpaeɛbɔ nyinaa mu no, momma mo adesrɛ nnuru Onyankopɔn anim. 7Na Onyankopɔn asomdwoeɛ a ɛtra adeɛ nyinaa so no bɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so wɔ Kristo Yesu mu.

8Anuanom, asɛm a mede rewie ne sɛ, deɛ ɛyɛ nokorɛ, deɛ ɛwɔ animuonyam, deɛ ɛtene, deɛ ɛho teɛ, deɛ ɛwɔ ɔdɔ, deɛ ɛwɔ din pa, sɛ ɔbra pa bi wɔ hɔ a, sɛ ayɛyie bi wɔ hɔ a, saa nneɛma yi ho na monnwene. 9Deɛ moasua na moanya afiri me nkyɛn wɔ nsɛm ne nneyɛeɛ mu no na monyɛ. Na Onyankopɔn a ɔma yɛn asomdwoeɛ no bɛka mo ho.

Aseda

10Mʼani gye wɔ Awurade mu sɛ afei deɛ moakyerɛ ɔdɔ a mode dɔ me. Ɛyɛ nokorɛ sɛ modɔ me deɛ, nanso na monnya ho ɛkwan nkyerɛ saa. 11Menka saa asɛm yi nkyerɛ sɛ ahia me, ɛfiri sɛ, me suahunu enti tebea biara a mekɔ mu no, ɛnha me. 12Menim ohia, nim ahonya, Masua saa ahintasɛm yi enti baabiara ne ɛberɛ biara, sɛ ɛkɔm de me anaa mamee, sɛ mewɔ bebree anaa kakra bi no, mepɛ no saa ara. 13Ahoɔden a Kristo de ma me no enti, metumi gyina tebea biara ano.

14Ɛyɛ sɛ moboaa me wɔ mʼamanehunu mu. 15Mo Filipifoɔ no ankasa nim pefee sɛ ɛberɛ a mefirii Makedonia a na merefiti Asɛmpa no ka no ase no, mo nko ara ne asafo a moboaa me. Mo nko ara ne asafo a mo ne me kyɛɛ mo ahonyadeɛ. 16Mewɔ Tesalonika no, ɛberɛ biara a biribi ho bɛhia me no, mode brɛ me. 17Ɛnyɛ sɛ ɔpɛ na na mepɛ sɛ menya akyɛdeɛ na mmom, nhyira a mobɛnya wɔ mu na na mepɛ sɛ mehunu. 18Me nsa aka biribiara a mode abrɛ me ma aboro so. Afei a Epafrodito de akyɛdeɛ no nyinaa abrɛ me yi, me nsa aka biribiara a ɛho hia me. Yeinom te sɛ afɔrebɔdeɛ hwamhwam a wɔbɔ ma Onyankopɔn, na ɔgye, na nʼani sɔ. 19Me Onyankopɔn firi ne nnepa a ɔwɔ wɔ Kristo Yesu mu bɛma mo deɛ ɛhia mo nyinaa.

20Animuonyam nka yɛn Agya Onyankopɔn daa daa. Amen.

Nkyea

21Mekyea ahotefoɔ no wɔ Kristo Yesu mu.

Anuanom a wɔne me wɔ ha no nso kyea mo.

22Ahotefoɔ no nyinaa kyea mo; ne titire no, Ɔhempɔn Kaesare fiefoɔ.

23Awurade Yesu Kristo adom nka mo nyinaa.