Filipos 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Filipos 2:1-30

Ang Pagpaubos ni Cristo

1Dili ba tungod kay anaa na kamo kang Cristo lig-on kamo? Dili ba malipayon man kamo tungod kay nasayran ninyo nga ginahigugma kamo ni Cristo? Ug dili ba may pakighiusa kamo sa Espiritu Santo, ug maaghop kamo ug maluloy-on sa usag usa? 2Busa nanghangyo ako kaninyo: aron mahingpit gayod ang akong kalipay paghigugmaay kamo ug paghiusa. Hinaut nga magkahiusa ang inyong mga hunahuna ug katuyoan. 3Ayaw kamo pagbuhat ug bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamapahitas-on; kondili pagpaubos kamo ug hunahunaa ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. 4Dili lang ang inyong kaayohan ang inyong hunahunaon kondili ang kaayohan usab sa uban. 5Batoni ninyo kini nga panghunahuna nga iya usab ni Cristo Jesus:

6Bisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahunaa ang iyang pagkatupong sa Dios.

7Kondili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsul-ob sa kinaiya sa usa ka ulipon.

Nagpakatawo siya sama sa mga tawo.

8Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon didto sa krus.

9Tungod niini gipasidunggan siya sa Dios ug gihatagan ug gahom nga labaw sa tanang mga gahom.2:9 gahom… gahom: sa literal, ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan.

10Aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ilalom sa yuta, mangluhod ug mosimba kaniya.

11Ug ang tanan moila nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, ug pinaagi niini madayeg ang Dios nga Amahan.

Magdan-ag Kita sa Kalibotan Sama sa mga Suga

12Mga hinigugma kong mga igsoon, sa diha pa ako uban kaninyo nagmatinumanon na kamo kanako. Ilabi na gayod karon nga wala na ako diha, paningkamoti ang inyong kaluwasan2:12 paningkamoti ang inyong kaluwasan: mahimo nga ang buot ipasabot, ingon nga usa ka iglesia alang sa inyong espirituhanong paglig-on. nga may pagtahod ug kahadlok sa Dios. 13Kay ang Dios mao ang nagahatag kanato ug tinguha ug katakos sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.

14Buhata ninyo ang mga buluhaton nga walay pagbagulbol o paglalisay, 15aron mahimo kamong hingpit nga mga anak sa Dios, hinlo ug walay ikasaway sa inyong pagkinabuhi niining kalibotan nga gipuy-an sa mga tawo nga daotan ug makasasala. Angay nga kamo mahisama sa mga suga nga nagadan-ag kanila 16sa inyong pagsugilon sa pulong sa Dios nga nagahatag sa kinabuhi nga walay kataposan. Ug kon sama kamo niini, may ikapasigarbo ako sa pagbalik ni Cristo tungod kay may kapuslanan ang akong paghago diha kaninyo.

17Ang inyong pagtuo sama sa halad alang sa Dios. Sa pagkatinuod kon kinahanglan nga iula ko ang akong dugo alang sa inyong pagtuo, ikalipay ko. Ug dili lang ako ang malipay kondili kamo usab. 18Busa paglipay kamo uban kanako tungod niini.

Si Timoteo ug si Epafroditus

19Nagasalig ako kang Ginoong Jesus nga sa dili madugay mapaanha ko diha kaninyo si Timoteo, aron malipay usab ako kon masuginlan niya ako bahin sa inyong kahimtang. 20Siya lang ang akong nasayran nga nagahandom alang sa inyong kaayohan sama kanako. 21Kay ang uban, ang ila lang kaugalingon nga kaayohan ang ilang gihunahuna ug dili ang kabubut-on ni Jesu-Cristo. 22Apan nasayran ninyo ang maayong pamatasan ni Timoteo. Gipakasama ko siya nga akong anak sa iyang pagtabang kanako sa pagsangyaw sa Maayong Balita. 23Nagalaom ako nga mapaanha ko dayon siya diha kaninyo kon masayran ko na ang resulta sa akong kaso. 24Ug nagasalig gayod ako sa Ginoo nga sa dili madugay makaanha usab ako diha.

25Nahunahuna ko nga kinahanglan pabalikon ko diha sa inyo ang atong igsoon nga si Epafroditus nga inyong gisugo aron sa pagtabang kanako. Kauban ko siya sa pagpangalagad sa Dios ug paglaban sa kamatuoran. 26Papaulion ko siya diha tungod kay gimingaw na siya kaninyong tanan, ug dili na siya mahimutang dinhi sa kabalaka tungod kay nakabalita man kamo nga nagsakit siya. 27Tinuod nga nagsakit siya ug hapit gani mamatay. Apan gikaloy-an siya sa Dios, ug dili lang siya kondili ako usab, kay nalikay ako sa dako nga kaguol. 28Busa gusto ko na gayod nga pabalikon siya diha, aron nga kon makita ninyo siya pag-usab malipay kamo, ug dili na ako mabalaka. 29Ug dawata ninyo siya sa tumang kalipay isip igsoon diha sa Ginoo. Ang mga tawo nga sama kaniya angay pasidunggan. 30Kay hapit siya mamatay tungod sa iyang pag-alagad kang Cristo. Nahimutang ang iyang kinabuhi sa kakuyaw aron lamang matabangan niya ako isip inyong representante.