Ezra 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezra 8:1-36

Ang mga Pangulo sa Pamilya nga Namalik sa Jerusalem Uban ni Ezra

1Miingon si Ezra, “Mao kini ang mga pangulo sa mga pamilya gikan sa Babilonia nga miuban kanako balik sa Jerusalem niadtong paghari ni Artaxerxes:

2Gikan sa pamilya ni Finehas: si Gershom. Gikan sa pamilya ni Itamar: si Daniel.

3Gikan sa pamilya ni David: si Hatush nga anak ni Shecania.

Gikan sa pamilya ni Parosh: si Zacarias, nga may 150 ka kaubang lalaki kansang kagikan nalista.

4Gikan sa pamilya ni Pahat Moab: si Eliehoenai nga anak ni Zerahia nga may kaubang 200 ka lalaki.

5Gikan sa pamilya ni Zatu: si Shecania nga anak ni Jahaziel nga may kaubang 300 ka lalaki.

6Gikan sa pamilya ni Adin: si Ebed nga anak ni Jonatan nga may kaubang 50 ka lalaki.

7Gikan sa pamilya ni Elam: si Jeshaya nga anak ni Atalia nga may kaubang 70 ka lalaki.

8Gikan sa pamilya ni Shefatia: si Zebadia nga anak ni Micael nga may kaubang 80 ka lalaki.

9Gikan sa pamilya ni Joab: si Obadia nga anak ni Jehiel nga may kaubang 218 ka lalaki.

10Gikan sa pamilya ni Bani: si Shelomit nga anak ni Josifia nga may kaubang 160 ka lalaki.

11Gikan sa pamilya ni Bebai: si Zacarias nga anak ni Bebai nga may kaubang 28 ka lalaki.

12Gikan sa pamilya ni Azgad: si Johanan nga anak ni Hakatan nga may kaubang 110 ka lalaki.

13Gikan sa pamilya ni Adonikam: si Elifelet, si Jeuel, ug si Shemaya ug ang mga kauban nila nga 60 ka lalaki.

14Gikan sa pamilya ni Bigvai: si Utai ug si Zacur nga may kaubang 70 ka lalaki.”

Nangita si Ezra ug mga Levita alang sa Templo

15Miingon pa si Ezra, “Gitigom ko ang mga tawo nga mouban kanako sa Jerusalem, didto sa suba nga nagadagayday paingon sa Ahava. Nagkampo kami didto sulod sa tulo ka adlaw. Sa dihang gitan-aw ko ang lista sa mga tawo nga mouban kanako, apil na ang mga pari, nadiskobrehan ko nga wala gayod didtoy mga Levita. 16Busa gipatawag ko ang mga pangulo sa grupo nga sila si Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zacarias ug Meshulam, ug ang duha ka maalamon nga tawo nga sila si Joyarib ug si Elnatan. 17Gipaadto ko sila kang Iddo nga pangulo didto sa Casifia aron hangyoon siya ug ang iyang paryente nga mga sulugoon sa templo nga magpadala ug mga tawo nga moalagad sa templo sa Dios. 18Tungod sa kaayo sa Dios kanamo, gipadala nila kanamo si Sherebia, kauban ang iyang mga anak ug mga paryente nga mga lalaki—18 silang tanan. Si Sherebia maabilidad nga tawo ug kaliwat ni Mali nga kaliwat ni Levi, nga anak ni Israel.8:18 Israel: o, Jacob. 19Gipadala usab nila si Hashabia, kauban si Jeshaya nga gikan sa pamilya ni Merari, ug ang iyang mga igsoon ug mga pag-umangkon nga mga lalaki—20 silang tanan. 20Gipadala pa gayod nila ang 220 ka sulugoon sa templo. Ang mga sulugoon sa templo gipili kaniadto ni Haring David ug sa iyang mga opisyal aron pagtabang sa mga Levita. Nalista tanan ang ilang mga ngalan.”

Nagpuasa ug Nagaampo Sila si Ezra

21Didto sa kilid sa Suba sa Ahava, miingon ako sa grupo nga magpuasa kami ug magpaubos sa among kaugalingon atubangan sa among Dios aron hangyoon siya nga bantayan kami ug ang among mga kabataan ug mga kabtangan sa among lakaw. 22Kay naulaw akong mangayo sa hari ug mga sundalo ug mga tigkabayo nga mobantay kanamo batok sa mga kaaway samtang naglakaw kami, tungod kay miingon man kami sa hari nga tabangan sa among Dios ang tanang nagasalig kaniya, apan masuko pag-ayo ang Dios sa mga nagasalikway kaniya. 23Busa nagpuasa kami ug nagaampo sa atong Dios nga bantayan niya kami, ug gitubag niya ang among pag-ampo.

Ang mga Halad alang sa Templo

24Nagpili akog 12 gikan sa mga nangulo nga mga pari, walay labot kang Sherebia, Hashabia, ug sa napulo nila ka paryente. 25Pagkahuman, gitugyan ko kanila nga walay kulang8:25 gitugyan ko kanila nga walay kulang: sa literal, gitimbang ko ug gitugyan kanila. ang mga plata, bulawan, ug mga galamiton nga gihatag sa hari, sa iyang mga magtatambag, sa iyang mga opisyal, ug sa mga Israelinhon, alang sa templo sa atong Dios. 26-27Mao kini ang akong gitugyan kanila:

22 ka toneladang pilak

3 ka toneladang plata nga kagamitan

3 ka toneladang bulawan

20 ka yahong nga bulawan nga mga walo ug tunga ka kilo ang gibug-aton

2 ka yahong nga bronsi nga sama ka bililhon sa bulawan.

28Miingon ako sa mga pari, “Kamo ug kining mga galamiton gilain alang sa Ginoo. Ang mga pilak ug mga bulawan kinabubut-on nga halad alang sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan. 29Ampingi ninyo kini pag-ayo hangtod nga madala ninyo kini sa mga bodega sa templo sa Ginoo sa Jerusalem nga walay kulang,8:29 nga walay kulang: sa literal, nga natimbang. Mao usab sa bersikulo 30 ug 33. atubangan sa mga pangulong pari, mga Levita, ug sa mga pangulo sa mga pamilya sa mga Israelinhon.”

30Busa gikuha sa mga pari ug sa mga Levita ang mga pilak, bulawan, ug mga galamiton nga walay kulang, aron dad-on sa templo sa atong Dios sa Jerusalem.

Ang Pagbalik sa Jerusalem

31Mibiya kami sa Suba sa Ahava alang sa among lakaw paingon sa Jerusalem sa ika-12 nga adlaw sa unang bulan. Gitabangan kami sa among Dios ug gipanalipdan niya kami batok sa mga kaaway ug mga tulisan nga mangatang sa dalan. 32Pag-abot namo sa Jerusalem, mipahulay kami ug tulo ka adlaw.

33Sa ikaupat nga adlaw, miadto kami sa templo sa among Dios ug gitugyan namo nga walay kulang ang mga pilak, bulawan, ug mga galamiton ngadto kang Meremot nga pari nga anak ni Uria. Kauban niya si Eleazar nga anak ni Finehas ug ang duha ka Levita nga sila si Jozabad nga anak ni Jeshua ug si Noadia nga anak ni Binui. 34Giihap ug gitimbang kadtong tanan, ug gilista.

35Unya ang tanang namalik gikan sa pagkabihag naghalad sa Dios sa Israel ug mga halad nga sinunog: 12 ka torong baka alang sa tibuok Israel, 96 ka laking karnero, 77 ka nating karnero. Naghalad usab silag 12 ka kanding nga laki, isip halad sa paghinlo. Kining tanan mga halad nga sinunog alang sa Ginoo. 36Gihatag usab nila sa mga gobernador ug mga opisyal sa probinsya sa kasadpang Eufrates ang dokumento diin nahisulat ang mando sa hari. Ug kini sila mitabang sa katawhan sa Israel ug sa templo sa Dios.