Ezra 7 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezra 7:1-28

Miabot si Ezra sa Jerusalem

1-6Paglabay sa daghang katuigan, sa dihang si Artaxerxes na ang hari sa Persia, miabot si Ezra sa Jerusalem gikan sa Babilonia. Kini si Ezra anak ni Seraya. Si Seraya anak ni Azaria. Si Azaria anak ni Hilkia. Si Hilkia anak ni Shalum. Si Shalum anak ni Zadok. Si Zadok anak ni Ahitub. Si Ahitub anak ni Amaria. Si Amaria anak ni Azaria. Si Azaria anak ni Merayot. Si Merayot anak ni Zerahia. Si Zerahia anak ni Uzi. Si Uzi anak ni Buki. Si Buki anak ni Abishua. Si Abishua anak ni Finehas. Si Finehas anak ni Eleazar. Si Eleazar anak ni Aaron, ang pangulong pari.

Si Ezra usa ka magtutudlo nga hanas sa Kasugoan ni Moises nga gihatag sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gihatag sa hari ang tanan niyang gipangayo tungod kay gitabangan siya sa Ginoo nga iyang Dios. 7May nanguban kaniya nga mga Israelinhon sa iyang pagbalik sa Jerusalem niadtong ikapito nga tuig sa paghari ni Artaxerxes. Apil sa mga nanguban mao ang mga pari, mga Levita, mga mag-aawit, mga guwardya sa mga pultahan sa templo, ug mga sulugoon sa templo. 8-9Mibiya si Ezra sa Babilonia sa unang adlaw sa unang bulan. Ug sa tabang sa Dios, nakaabot siya sa Jerusalem sa unang adlaw sa ikalimang bulan, niadtong ikapitong tuig sa paghari ni Artaxerxes. 10Gitabangan siya sa Dios tungod kay hugot gayod ang iyang tinguha sa pagtuon ug sa pagtuman sa Kasugoan sa Ginoo, ug sa pagtudlo sa mga tulumanon ug mga lagda niini sa mga Israelinhon.

Ang Sulat ni Artaxerxes kang Ezra

11Mao kini ang sulat nga gihatag ni Haring Artaxerxes kang Ezra nga pari ug magtutudlo, nga hanas sa mga sugo ug mga tulumanon nga gihatag sa Ginoo sa mga Israelinhon:

12“Gikan kang Haring Artaxerxes nga hari sa mga hari. Alang kang Ezra, nga pari ug magtutudlo sa Kasugoan sa Dios sa langit.7:12 Dios sa langit: o, Dios nga anaa sa langit; o, Dios nga naghimo sa langit; o, Dios nga labaw sa tanan.

13“Nagpakanaog ako ug mando nga si bisan kinsa sa mga Israelinhon dinhi sa akong gingharian, apil mga pari ug mga Levita nga gustong mouban kanimo sa pagbalik sa Jerusalem, mahimong mouban. 14Ako ug ang akong pito ka magtatambag nagkauyon nga paadtoon ka sa Juda ug sa Jerusalem aron sa pagsusi kon gituman ba nila ang Kasugoan nga gitugyan kanimo sa imong Dios. 15Dad-a usab ang mga bulawan ug mga pilak nga kinasingkasing namong ihatag sa Dios sa Israel nga nagpuyo7:15 nga nagpuyo: o, kansang pinuy-anan anaa sa Jerusalem. sa Jerusalem. 16Dad-a usab ang tanang pilak ug bulawan nga madawat mo gikan sa mga katawhan sa probinsya sa Babilonia, apil ang kinabubut-on nga tabang sa mga katawhan sa Israel ug sa ilang mga pari alang sa templo sa ilang Dios sa Jerusalem. 17Siguroha nga kining kuwartaha gamiton sa pagpalit ug mga torong baka, mga laking karnero, mga nating karnero, mga kalan-on,7:17 kalan-on: Ang gipasabot diri mga tipasi o lugas. ug bino nga ihalad sa halaran sa templo sa inyong Dios nga anaa sa Jerusalem. 18Ang mahibilin nga bulawan ug pilak mahimong gamiton sa bisan unsa nga butang nga gituohan nimo ug sa imong mga katagilungsod nga nahisubay sa kabubut-on sa inyong Dios. 19Apan ang tanang mga galamiton nga gitugyan kanimo alang sa pag-alagad sa templo sa imong Dios kinahanglang ihatag mo sa Dios sa Jerusalem. 20Kon may uban ka pang kinahanglanon alang sa templo, pagkuha lang gikan sa panudlanan sa gingharian.

21“Ako, si Haring Artaxerxes, nagamando sa tanang tresurero sa probinsya sa kasadpang Eufrates sa paghatag gayod dayon sa bisan unsa nga pangayoon kaninyo ni Ezra, ang pari ug magtutudlo sa Kasugoan sa Dios sa langit. 22Hatagi ninyo siya hangtod sa 3,500 ka kilong plata, 300 ka sakong trigo, 550 ka galon nga bino, 550 ka galon nga lana sa olibo, ug bisan unsa kadaghan sa asin nga kinahanglanon. 23Ihatag gayod ninyo ang tanang kinahanglanon sa templo sumala sa gimando sa Dios sa langit kay basin ug masuko siya sa akong gingharian ug sa akong mga anak. 24Gipahibalo usab namo kamo nga dili ninyo pabayron ug buhis ug uban pang bayranan ang mga pari, mga Levita, mga musikero, mga guwardya sa mga pultahan sa templo, mga sulugoon sa templo, ug uban pa nga nagatrabaho niining templo sa Dios.

25“Ug ikaw, Ezra, sumala sa kaalam nga gihatag sa Dios kanimo, pagpili ug mga tigdumala ug mga maghuhukom nga modumala sa tanang mga tawo sa probinsya sa kasadpang Eufrates nga nahibalo sa Kasugoan sa imong Dios. Ug tudloi ninyo ang mga tawo nga wala nahibalo sa Kasugoan. 26Si bisan kinsa nga dili motuman sa balaod sa imong Dios ug sa balaod sa hari pagasilotan gayod. Mahimo siyang patyon, abugon gikan sa iyang dapit, kuhaan sa iyang kabtangan o prisohon.”

Gidayeg ni Ezra ang Dios

27Miingon si Ezra, “Dayegon ang Ginoo, ang Dios sa atong mga katigulangan, nga nagtandog sa kasingkasing sa hari sa paghatag ug dungog sa templo sa Ginoo sa Jerusalem. 28Tungod sa kaayo sa Ginoo kanako, gitagad ako pag-ayo sa hari ug sa iyang mga magtatambag, apil ang tanan niyang gamhanang mga opisyal. Ug tungod kay gitabangan ako sa Ginoo nga akong Dios, nakaangkon ako sa kaisog sa pagtigom ug mga pangulo sa Israel nga mouban kanako sa Jerusalem.”