Ezra 5 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezra 5:1-17

1Karon, gisugo sa Dios sa Israel ang mga propeta nga si Haggai ug si Zacarias nga apo ni Iddo sa pagsulti sa iyang mensahe sa mga Judio sa Juda ug sa Jerusalem. 2Sa pagkadungog ni Zerubabel nga anak ni Shealtiel ug ni Jeshua nga anak ni Jozadak sa maong mensahe, gipadayon nila pagtukod ang templo sa Dios sa Jerusalem ug gipaluyohan sila niadtong duha ka propeta sa Dios.

3Sa wala madugay, miabot sa Jerusalem si Tatenai nga gobernador sa probinsya sa kasadpan sa Eufrates, si Shetar Bozenai, ug ang ilang mga kauban. Nangutana sila5:3 sila: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Aramico, kami. sa mga Judio, “Kinsa ang nagsugo kaninyo sa pagtukod pag-usab niining templo?” 4Nangutana pa gayod sila, “Kinsa ang mga tawo nga nagtrabaho niini?” 5-7Apan gibantayan sa Dios ang mga pangulo sa mga Judio, busa nakahukom si Tatenai, si Shetar Bozenai, ug ang ilang mga kauban nga mga opisyal sa probinsya sa kasadpan sa Eufrates, nga dili na lang una nila paundangon ang pagtukod sa templo, hangtod nga ikabalita nila kini kang Haring Darius, ug makadawat sila sa iyang tubag.

Mao kini ang sulat nga gipadala nila kang Haring Darius:

“Mahal nga Haring Darius:

“Hinaut nga maayo ang imong kahimtang.

8“Gipahibalo ka namo, Mahal nga Hari, nga miadto kami sa probinsya sa Juda, didto sa gitukoran sa templo sa gamhanang Dios. Dagko ang mga bato nga gigamit sa pagtukod sa templo, ug ang mga paril niini gibutangan ug mga tablon. Gitrabaho nila kini nga may kakugi, busa paspas ang pag-uswag niini. 9Gipangutana namo ang ilang mga pangulo kon kinsa ang nagsugo kanila sa pagtukod pag-usab sa templo. 10Ug gipangutana usab namo ang ilang mga ngalan aron ikapahibalo namo kanimo kon kinsa ang mga nangulo sa pagtukod sa templo.

11“Mao kini ang ilang tubag kanamo: ‘Mga alagad kami sa Dios sa langit ug sa kalibotan, ug ginatukod namo pag-usab ang templo nga gitukod kaniadto sa usa ka gamhanan nga hari sa Israel. 12Apan tungod kay gipalagot sa among mga katigulangan ang Dios sa langit, gitugyan niya sila sa mga kamot ni Nebucadnezar nga hari sa Babilonia. Giguba ni Nebucadnezar kining templo ug gibihag niya ang among mga katigulangan ngadto sa Babilonia. 13Apan sa nahaunang tuig sa paghari ni Cyrus sa Babilonia, nagmando siya nga tukoron pag-usab ang templo sa Dios. 14Giuli usab niya ang mga bulawan ug pilak nga mga galamiton sa templo sa Dios. Kini nga mga galamiton gikuha kaniadto ni Nebucadnezar sa templo sa Jerusalem ug gibutang niya sa templo sa Babilonia. Gitugyan ni Haring Cyrus kining mga galamiton kang Sheshbazar nga gipili niya nga gobernador sa Juda. 15Giingnan sa hari si Sheshbazar nga tukoron pag-usab ang templo sa Dios sa Jerusalem sa dapit nga gitukoran niini kaniadto, ug ibutang didto ang mga galamiton niini. 16Busa miadto si Sheshbazar sa Jerusalem ug gipahimutang ang mga pundasyon sa templo sa Dios. Hangtod karon padayon pa nga gitukod ang templo.’

17“Karon, kon mahimo, Mahal nga Hari, ipasusi ang mga kasulatan nga gitipigan sa mga hari sa Babilonia kon tinuod ba gayod nga nagmando si Haring Cyrus nga tukoron pag-usab ang templo sa Dios sa Jerusalem. Ug unya pahibaloa kami kon unsay imong desisyon mahitungod niini.”