Ezra 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezra 3:1-13

Ang Pagtukod sa Bag-ong Halaran

1Sa pag-abot sa ikapito ka bulan, sa dihang nahimutang na ang mga Israelinhon sa ilang mga lungsod, silang tanan naghiusa pagtigom sa Jerusalem. 2Unya gipatukod pag-usab ang halaran sa Dios sa Israel aron mahalaran kini sa mga halad nga sinunog, sumala sa nahisulat sa Kasugoan ni Moises nga iyang alagad.3:2 alagad: o, propeta. Sa literal, tawo sa Dios. Ang nagtukod niini mao sila si Jeshua3:2 Jeshua: Siya mao usab si Josue sa Hag. 1:1. nga anak ni Jozadak ug ang iyang mga kauban nga sama niyang pari, ug si Zerubabel nga anak ni Shealtiel ug ang iyang mga paryente. 3Bisan ug3:3 Bisan ug: o, Tungod kay. nahadlok sila sa mga lumulupyo niadtong yutaa,3:3 mga lumulupyo niadtong yutaa: o, mga tawo nga nagapuyo sa palibot nga mga dapit. gitukod nila ang halaran sa gitukoran niini kaniadto. Unya naghalad sila ug mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo—buntag ug gabii.

4Gisaulog usab nila ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag sumala sa nahisulat sa Kasugoan ni Moises, ug naghalad sila sa mga halad nga sinunog nga gitakda nga ihalad matag adlaw. 5Human niini, naghalad sila sa naandang mga halad nga sinunog ug halad alang sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, ug sa uban pang mga pista sa pagsimba sa Ginoo. Naghalad usab sila sa kinabubut-on nga mga halad alang sa Ginoo. 6Bisan wala pa masugdi ang pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo, nagsugod na ang mga Israelinhon sa paghalad sa mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo, sa nahaunang adlaw sa ikapito nga bulan niadtong tuiga.

Gitukod Pag-usab ang Templo

7Naghatag ang mga Israelinhon ug kuwarta nga ibayad sa mga mason ug sa mga panday. Naghatag usab sila ug mga pagkaon, ilimnon, ug lana nga ibayad sa mga taga-Sidon ug taga-Tyre alang sa mga kahoyng sedro nga gikan sa Lebanon. Kining mga kahoya ikarga sa mga barko ug dad-on sa Jopa. Gitugotan kini ni Cyrus nga hari sa Persia.

8Nagsugod ang pagtukod sa templo sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig human mahibalik ang mga Israelinhon sa Jerusalem. Nagtinabangay sa pagtrabaho ang tanang namalik sa Jerusalem gikan sa pagkabihag, apil na dinhi sila si Zerubabel nga anak ni Shealtiel, si Jeshua nga anak ni Jozadak ug ang iyang mga kauban nga sama niyang mga pari, ug ang mga Levita. Ang gitugyanan sa pagdumala sa pagtukod sa templo sa Ginoo mao ang mga Levita nga nagaedad ug 20 ka tuig pataas. 9Sila mao si Jeshua,3:9 Jeshua: Tingali lahi kini nga Jeshua sa bersikulo 8. Tan-awa ang 2:36 ug 2:40. ang iyang mga anak ug mga paryente, si Kadmiel ug ang iyang mga anak. Silang tanan mga kaliwat ni Juda. Mitabang usab kanila ang mga kaliwat ug mga paryente ni Henadad nga mga Levita usab.

10Sa dihang napahimutang na sa mga trabahante ang pundasyon sa templo sa Ginoo, miplastar ang mga pari aron pagtukar sa mga trumpeta. Kini sila nagsul-ob ug bisti sa pari. Miplastar usab ang mga Levita nga mga kaliwat ni Asaf aron pagtukar sa mga simbal aron sa pagdayeg sa Ginoo sumala sa pamaagi nga gitudlo kaniadto ni David nga hari sa Israel. 11Unya nagtubag-tubag sila sa pag-awit ug mga pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo nga nagaingon, “Maayo gayod ang Ginoo; kay ang iyang gugma sa Israel walay kataposan.” Unya misinggit ug kusog ang tanang mga tawo sa pagdayeg sa Ginoo tungod kay napahimutang na ang pundasyon sa templo. 12Daghan sa tigulang nga mga pari, mga Levita, ug mga pangulo sa mga panimalay didto ang nakakita sa unang templo. Ug nanghilak silag kusog sa dihang nakita nila nga napahimutang na ang pundasyon sa bag-o nga templo. Apan daghan usab ang mga tawo didto nga naninggit sa kalipay. 13Dili na mahibaloan ang singgit sa kalipay ug ang singgit sa paghilak tungod kay labihan gayod kakusog ang tingog sa mga tawo, ug madunggan kini sa halayo.