Ezra 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezra 2:1-70

Ang Lista sa mga Binihag nga Namalik sa Jerusalem

(Neh. 7:4-73)

1May mga Israelinhon sa probinsya sa Juda nga gibihag kaniadto ni Haring Nebucadnezar ug gidala sa Babilonia. Karon, mihawa na kini sila sa Babilonia ug namalik sa Jerusalem ug sa ilang kaugalingong mga lungsod sa Juda. 2Ang nangulo kanila sa pagbalik mao sila si Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Seraya, Reelaya, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, ug Baana.

Mao kini ang lista sa katawhan sa Israel nga namalik gikan sa pagkabihag:

3-20Mga kaliwat ni:

Parosh 2,172Shefatia 372Ara 775Pahat Moab (gikan kang Jeshua ug kang Joab) 2,812Elam 1,254Zatu 945Zacai 760Bani 642Bebai 623Azgad 1,222Adonikam 666Bigvai 2,056Adin 454Ater (nga gitawag usab ug Hezekia)2:3-20 nga gitawag usab ug Hezekia: o, mga kaliwat ni Hezekia. 98Bezai 323Jora 112Hashum 223Gibar 95

21-35Mao kini ang gidaghanon sa mga tawo kang kinsang mga katigulangan nagpuyo niining mosunod nga mga lungsod:

Betlehem 123Netofa 56Anatot 128Azmavet 42Kiriat Jearim, Kefira, ug Beerot 743Rama ug Geba 621Mikmas 122Betel ug Ai 223Nebo 52Magbis 156ang usa pa ka Elam 1,254Harim 320Lod, Hadid ug Ono 725Jerico 345Senaa 3,630

36-39Mao kini ang mga kaliwat sa mga pari nga namalik gikan sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jedaya (sa pamilya ni Jeshua) 973Imer 1,052Pashur 1,247Harim 1,017

40-42Mao kini ang mga kaliwat sa mga Levita nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jeshua ug Kadmiel (nga mga kaliwat ni Hodavia) 74Mga mag-aawit sa templo nga mga kaliwat ni Asaf 128Mga guwardya sa templo nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, ug Shobai 139

43-54Mao kini ang mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Shamlai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Ashna, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, ug Hatifa.

55-57Namalik usab gikan sa pagkabihag ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Hasoferet, Peruda, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, ug Ami.

58Ang gidaghanon sa mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo ug mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, 392.

59-60May 652 usab nga namalik sa Juda gikan sa mga lungsod sa Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon, ug Imer. Kini sila mga kaliwat nila ni Delaya, Tobia ug Nekoda, apan dili nila mapamatud-an nga mga Israelinhon sila.

61-62Dili usab mapamatud-an sa mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, ug Barzilai nga mga pari sila. (Kini si Barzilai nga pari kuno, nangasawa sa anak ni Barzilai nga taga-Gilead, ug sukad niadto gidala na niya ang ngalan sa iyang ugangan.) Tungod kay dili nila makita ang lista sa ilang mga katigulangan, giisip sila nga mahugaw ug wala dawata ingon nga mga pari. 63Giingnan sila sa gobernador sa Juda nga dili sila mahimong mokaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios hangtod nga adunay pari nga makapangutana sa Dios mahitungod sa ilang pagkapari pinaagi sa Urim ug Thumim.2:63 Urim ug Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sa kabubut-on sa Dios.

64-67Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga namalik gikan sa pagkabihag 42,360, walay labot sa 7,337 nila ka mga sulugoon nga mga lalaki ug babaye, 200 ka mga mag-aawit nga babaye ug lalaki, 736 ka kabayo, 245 ka mula, 435 ka kamelyo, ug 6,720 ka asno.

68Sa pag-abot nila sa templo sa Ginoo sa Jerusalem, ang ubang mga pangulo sa mga pamilya mihatag sa ilang kinabubut-ong mga halad sa pagpatukod pag-usab sa templo sa gitukoran niini kaniadto. 69Mihatag sila sumala sa ilang makaya alang niining buluhaton, ug nakatigom sila ug 500 ka kilo nga bulawan, 3,000 ka kilo nga pilak, ug 100 ka buok nga bisti alang sa mga pari. 70Ang matag usa kanila namalik sa mga lungsod nga gigikanan sa ilang mga pamilya, apil na ang mga pari, ang mga Levita, ang mga mag-aawit, ang mga guwardya sa mga pultahan sa templo, ug ang mga sulugoon sa templo.