Ezekiel 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 8:1-18

Ang Pagsimba sa mga Dios-dios sa Jerusalem

1Sa ikalima nga adlaw sa ikaunom nga bulan, niadtong ikaunom nga tuig sa amo nga pagkabihag, gigamhan ako sa Ginoo nga Dios. Naglingkod ako niadto sa akong balay diin nakigsulti kanako ang mga pangulo sa Juda. 2May nakita akong morag tawo. Gikan sa iyang hawak paubos nahisama sa kalayo, ug gikan sa iyang hawak pataas nahisama sa naggilak-gilak nga metal. 3Gituy-od niya ang iyang daw kamot ug gikuptan ako sa buhok. Gialsa ako sa Espiritu ngadto sa kahanginan ug gidala sa Jerusalem, sa pultahan sa amihan nga bahin sa hawanan nga anaa lang sa gawas sa templo, diin nahimutang ang usa ka dios-dios nga nakapasuko pag-ayo sa Dios. 4Unya nakita ko didto ang gamhanan nga presensya sa Dios sa Israel, sama sa akong nakita didto sa kapatagan.

5Unya miingon ang Dios kanako, “Tawo, tan-aw dapit sa amihan.” Busa mitan-aw ako didto, ug nakita ko sa tapad sa pultahan duol sa halaran ang dios-dios nga nakapasuko pag-ayo sa Dios. 6Unya miingon ang Dios kanako, “Tawo, nakita mo ba ang ginahimo sa katawhan sa Israel? Nakita mo ba ang labihan kangil-ad nga ginahimo nila dinhi aron sa pag-abog kanako gikan sa akong templo? Apan may makita ka pa gyud nga labaw pa niana kangil-ad nga mga binuhatan.”

7Unya gidala niya ako ngadto sa pultahan sa hawanan sa templo. Ug pagtan-aw ko, may nakita akong bangag sa paril. 8Miingon siya kanako, “Tawo, padakoa ang bangag sa paril.” Busa gihimo ko kini, ug nakita ko ang usa ka pultahan. 9Miingon na usab siya kanako, “Sulod ug tan-awa ang labihan kangil-ad nga mga butang nga ilang ginahimo.” 10Busa misulod ako ug akong nakita nga ang paril napuno sa nagkalain-laing mga larawan sa mananap nga mokamang ug sa uban pang mga mananap nga giisip nga hugaw. Nakita ko usab didto ang tanang mga dios-dios sa katawhan sa Israel. 11Sa atubangan niini, nakita ko nga nagtindog ang 70 ka mga pangulo sa Israel, ug usa kanila mao si Jaazania nga anak ni Shafan. Ang kada usa nagkupot ug sudlanan sa insenso, ug mipaibabaw ang aso sa insenso.

12Unya miingon ang Dios kanako, “Tawo, nakita mo ba kon unsa ang ginahimo sa tago sa mga tigdumala sa Israel? Ang matag usa kanila anaa sa kuwarto sa iyang dios-dios kay nagaingon sila, ‘Wala magtan-aw kanato ang Ginoo; gisalikway na niya ang Israel.’ ”

13Miingon na usab ang Dios, “Makakita ka pa gyud ug labaw pa niana kangil-ad nga ilang ginabuhat.” 14Unya gidala niya ako sa amihan nga dapit nga pultahan sa templo sa Ginoo, ug didto nakita ko ang mga babaye nga nagalingkod ug nagahilak alang sa dios nga si Tamuz. 15Miingon ang Dios kanako, “Tawo, nakita mo ba kana? Makakita ka pa gyud ug labaw pa niana kangil-ad nga mga buhat.”

16Unya gidala niya ako sa sulod nga hawanan sa templo sa Ginoo. Ug didto sa pultahan sa templo, sa tunga-tunga sa balkon ug halaran, adunay 25 ka tawo. Nagatalikod sila sa templo, ug nagaatuban nga sa sidlakan ug nagasimba sa nagasuban nga adlaw.

17Unya miingon ang Dios kanako, “Tawo, nakita mo ba kana? Wala lang bay kaso sa katawhan sa Juda ang paghimo nianang mangil-ad nga mga butang dinhi? Gawas pa niana, naghatag pa silag kasamok sa nasod, busa gipasuko nila ako pag-ayo. Tan-awa kon giunsa nila ako pagpasipala! 18Busa ipasinati ko kanila ang akong kasuko. Dili ko gyud sila kaloy-an. Bisag mosinggit pa silag kusog aron sa pagpangayo ug tabang kanako, dili ko sila pamation.”