Ezekiel 47 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 47:1-23

Ang Tuboran nga Nagadagayday gikan sa Templo

1Unya gidala ako sa tawo balik ngadto sa may pultahan sa templo, ug didto may nakita akong tubig nga nagadagayday paingon sa sidlakan gikan sa ilalom sa pultahan sa templo. (Kay ang templo nagaatuban nga man sa sidlakan.) Nagadagayday ang tubig patuo sa habagatang dapit sa halaran. 2Unya gidala ako sa tawo sa gawas sa templo. Didto kami agi sa agianan sa amihan. Ug gilibot niya ako sa gawas paingon sa agianan sa sidlakan. Didto nakita ko ang tubig nga nagadagayday gikan sa amihan nga dapit sa agianan. 3Naglakaw kami sa tawo paingon sa sidlakan sa daplin sa tubig, ug nagsige siya ug sukod. Sa nakasukod na siyag 1,700 ka piye sa amo nga nalakaw, gipatunob niya ako sa tubig nga hangtod lang sa akong kiting. 4Nagsukod na usab ang tawo ug 1,700 ka piye ug gipatunob niya ako pag-usab sa tubig nga hangtod na sa akong tuhod. Nagsukod pa gyud siyag 1,700 ka piye ug gipatunob ako pag-usab sa tubig nga hangtod na sa akong hawak. 5Nagsukod pa gyud siya ug laing 1,700 ka piye, apan dili ko na kini matugkad kay labihan na kalawom. Kinahanglan na kini nga langoyon.

6Miingon ang tawo kanako, “Tawo, timan-i pag-ayo ang imo nga nakita.” Unya gidala niya ako pabalik sa pangpang niadtong suba. 7Samtang nagaagi kami didto may nakita akong daghang mga kahoy sa isigka-daplin sa pangpang. 8Unya miingon siya kanako, “Kini nga tubig nagadagayday paingon sa kayutaan sa sidlakan paubos sa Kapatagan sa Jordan47:8 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. paingon ngadto sa Patayng Dagat. Ug ang tubig sa Patayng Dagat molami na, ug dili na parat. 9Bisan asa kini modagayday, daghang mga isda ug uban pang mga mananap sa tubig ang mabuhi niini, kay palamion niini ang parat nga tubig. 10Daghang mangisda sa Patayng Dagat gikan sa En Gedi paingon sa En Eglaim. Ang baybayon mapuno sa mga pukot nga ibulad. Modaghan ang nagkalain-laing mga isda sa Patayng Dagat sama sa Dagat sa Mediteraneo.47:10 Dagat sa Mediteraneo: sa Hebreo, Dakong Dagat. Mao usab sa mosunod nga mga bersikulo. 11Apan ang mga katubigan sa palibot niini magpabiling parat, aron may makuhaag asin ang mga tawo. 12Motubo sa isigka-kilid nga pangpang sa suba ang nagkalain-laing mga kahoy nga nagapamunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ug dili mahurot ang ilang mga bunga. Magapamunga kini kada bulan kay ginadagaydayan kini sa tubig nga gikan sa templo. Makaon ang ilang mga bunga ug tambal ang ilang mga dahon.”

Ang mga Utlanan sa Yuta

13Miingon ang Ginoo nga Dios, “Mao kini ang mga utlanan sa yuta nga inyong bahin-bahinon sa 12 ka mga tribo sa Israel isip ilang panulondon. Hatagan ninyog duha ka bahin ang tribo ni Jose. 14Kinahanglang angayon ninyo pagbahin ang yuta, kay nanumpa ako sa inyong mga katigulangan nga ihatag ko kini kanila ug mahimo ninyo kini nga panulondon. 15Mao kini ang mga utlanan:

“Ang utlanan sa amihan magsugod sa Dagat sa Mediteraneo paingon sa Hetlon, sa Lebo Hamat, sa Zedad, 16sa Berota, sa Sibraim nga anaa sa utlanan sa Damascus ug Hamat, hangtod sa Hazer Haticon nga anaa sa utlanan sa Hauran. 17Busa ang utlanan sa amihan magsugod sa Dagat sa Mediteraneo hangtod sa Hazar Enan, nga anaa sa utlanan sa Damascus ug sa Hamat sa amihan. Mao kini ang utlanan sa amihan.

18“Ang utlanan sa sidlakan magsugod sa utlanan sa Hauran ug sa Damascus paingon sa Suba sa Jordan (nga nagaseparar sa Gilead ug sa yuta sa Israel) paingon sa Patay nga Dagat47:18 Patay nga Dagat: sa literal, dagat sa sidlakan. hangtod sa Tamar. Mao kini ang utlanan sa sidlakan.

19“Ang utlanan sa habagatan magsugod sa Tamar paingon sa mga tuboran sa Meriba Kadesh47:19 Meriba Kadesh: o, Meriba sa Kadesh. lahos sa lugut hangtod sa Dagat sa Mediteraneo. Mao kini ang utlanan sa habagatan.

20“Ang utlanan sa kasadpan mao mismo ang Dagat sa Mediteraneo hangtod sa dapit nga atbang sa Lebo Hamat. Mao kini ang utlanan sa kasadpan.

21“Bahina ninyo kini nga mga yutaa sa inyong tagsa-tagsa ka mga tribo. 22Panulondon ninyo kini ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo kansang mga kabataan natawo sa Israel. Isipon ninyo silang mga lumad nga mga Israelinhon, ug bahinan usab ninyo sila sa panulondon nga yuta sa tribo sa Israel. 23Kon asa sila nga tribo nagapuyo, adto usab sila hatagi sa ilang bahin sa yuta. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.”