Ezekiel 46 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 46:1-24

1Miingon pa gyud ang Ginoo nga Dios, “Ang agianan paingon sa sulod nga hawanan nga nagaatuban nga sa sidlakan kinahanglang sirado sulod sa unom ka adlaw nga tingtrabaho, apan ablihan kini sa Adlaw nga Igpapahulay ug sa panahon sa Pista sa Pagsugod sa Bulan. 2Ang pangulo moagi sa balkon sa agianan nga nagaatuban nga sa sidlakan ug motindog siya tapad sa pultahan samtang ginahalad sa mga pari ang iyang halad nga sinunog ug ang iyang halad alang sa maayo nga relasyon. Diha mosimba ang pangulo sa may pultahan ug pagkahuman niini mogawas siya, apan ang pultahan dili sirad-an hangtod sa gabii. 3Sa matag Adlaw nga Igpapahulay ug sa matag Pista sa Pagsugod sa Bulan, ang katawhan sa Israel magasimba usab kanako didto sa atubangan sa pultahan. 4Sa matag Adlaw nga Igpapahulay, maghalad kanako ang pangulo ug usa ka hamtong nga laking karnero ug unom ka laking batan-ong karnero. Kinahanglang wala kini depekto, ug ihalad kini sa pangulo kanako isip halad nga sinunog. 5Ang halad sa pagpasidungog nga iuban sa hamtong nga laking karnero tunga sa sako nga harina, apan magpagusto ang pangulo kon unsa kadaghan ang iyang ipauban nga harina sa matag batan-ong karnero. Sa kada tunga sa sako nga harina nga iuban niya sa mga halad nga karnero, maghalad usab siyag usa ka galon nga lana sa olibo.

6“Sa matag Pista sa Pagsugod sa Bulan, maghalad ang pangulo ug usa ka torong baka, usa ka hamtong nga laking karnero, ug unom ka batan-ong karnero, nga pulos walay depekto. 7Ang halad sa pagpasidungog nga ipauban sa pangulo sa torong baka ug sa hamtong nga laking karnero tag-tunga sa sako nga harina, apan siya ra ang magbuot kon unsa kadaghan ang iyang ipauban nga harina sa matag batan-ong karnero. Sa matag tunga sa sako nga harina nga iuban niya sa mga halad nga mananap, lakipan niyag usa ka galon nga lana sa olibo. 8Kon mosulod ang pangulo aron sa paghalad, kinahanglan adto siya moagi sa balkon sa agianan, ug didto usab siya mogawas.

9“Kon magsimba kanako ang katawhan sa Israel sa panahon sa mga pista, ang mosulod sa amihan nga agianan kinahanglang sa habagatan nga agianan mogawas, ug ang mosulod sa habagatan kinahanglang sa amihan mogawas. Walay mosulod ug mogawas sa mao lang gihapon nga agianan. Kinahanglan sa pikas siya nga agianan mogawas kon sa pikas siya mosulod. 10Modungan ang pangulo kanila sa pagsulod ug paggawas.

11“Sa panahon sa mga pista, ang halad sa pagpasidungog nga iuban sa torong baka ug sa hamtong nga laking karnero tag-tunga sa sako nga harina, apan ang maghahalad ra ang magbuot kon unsa kadaghan ang iyang ipauban nga harina sa matag batan-ong karnero. Sa matag tunga sa sako nga harina nga iuban niya sa mga halad nga mananap, lakipan niyag usa ka galon nga lana sa olibo. 12Kon maghalad ang pangulo sa halad nga sinunog o halad alang sa maayo nga relasyon isip kinabubut-on nga halad, ablihan alang kaniya ang agianan nga nagaatuban nga sa sidlakan, ug maghalad siya ug mga halad sama sa iyang paghalad sa Adlaw nga Igpapahulay. Human siya makagawas, sirad-an dayon ang pultahan.

13“Kada buntag, kinahanglan may ihalad alang kanako nga karnero nga usa ka tuig ang edad ug walay depekto isip halad nga sinunog. 14Iuban niini nga karnero ang halad sa pagpasidungog kanako nga tulo ka kilong harina, ug usa ka litro nga lana sa olibo nga pangsagol sa harina. Kini nga tulumanon bahin sa halad alang sa pagpasidungog kanako kinahanglang tumanon hangtod sa hangtod. 15Busa kada buntag, kinahanglang may ihalad kanako nga karnero, harina, ug lana sa olibo ingon nga adlaw-adlaw nga halad nga sinunog.”

16Nagpadayon pa gyud sa pag-ingon ang Ginoo nga Dios, “Kon ang pangulo maghatag ug yuta nga panulondon ngadto sa usa sa iyang mga anak, kana nga yutaa mapanag-iyahan sa iyang mga kaliwat hangtod sa hangtod. 17Apan kon ihatag niya kini sa usa sa iyang mga sulugoon, mapanag-iya kini sa sulugoon hangtod lang sa Tuig sa Paghatag ug Kagawasan ug Pag-uli. Nianang tuiga, ibalik niya ang yuta sa pangulo. Ang mga anak lang gyud sa pangulo ang mahimo nga makapanag-iya sa iyang yuta hangtod sa hangtod. 18Kinahanglan ang pangulo dili manguha sa yuta sa mga tawo. Kon maghatag siyag yuta ngadto sa iyang mga anak, kinahanglan ang iya lang gyud nga yuta ang iyang ihatag, aron ang akong katawhan dili mawad-ag yuta.”

19Human niadto, gidala ako sa tawo didto sa balaang mga kuwarto sa mga pari nga nagaatuban nga sa habagatan, agi sa usa ka agianan nga anaa sa kilid sa pultahan. Didto gipakita niya kanako ang usa ka dapit nga anaa sa kasadpang bahin niini nga mga kuwartoha. 20Miingon siya kanako, “Dinhi nga dapit magluto ang mga pari sa halad isip bayad sa sala, halad sa paghinlo, ug halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Dinhi nila kini lutoa aron malikayan nila ang pagdala sa mga halad ngadto sa gawas nga hawanan. Niining paagiha, ang pagkabalaan niini dili makaapekto sa mga tawo.46:20 makaapekto sa mga tawo: Tan-awa ang 44:19 ug ang “footnote” niini.

21-22Unya gidala niya ako sa gawas nga hawanan, ug gipakita niya kanako ang upat ka mga eskina niini. Sa matag eskina may nakita akong gagmay nga hawanan nga mga 68 ka piye ang gitas-on ug mga 50 ka piye ang gilapdon. Managsama ang gidak-on niini nga mga hawanan. 23Ang matag-usa niini gilibotan ug ali nga bato. Ug kilid sa ali, may mga abuhan. 24Unya miingon ang tawo kanako, “Kini ang mga kusina diin ang mga nagaalagad sa templo magaluto sa mga gihalad sa mga tawo.”