Ezekiel 45 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 45:1-25

Ang Pagbahin sa Yuta

1Miingon pa gyud ang Ginoo, “Kon bahinon na ninyo ang yuta ngadto sa matag tribo sa Israel, gahini ninyo ako sa akong bahin isip pinasahi nga luna alang kanako. Ang gitas-on niini 12 ka kilometro ug ang gilapdon napulo ka kilometro.45:1 napulo ka kilometro: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, lima ka kilometro. Kini nga yutaa isipon nga balaan. 2Maggahin kamo niini nga yutaa ug 875 ka piye kuwadrado nga patukoran sa templo, ug ang palibot niini butangan ug bakanteng dapit nga 87 ka piye ang gilapdon. 3-4Ang katunga sa yuta nga alang kanako, nga 12 ka kilometro ang gitas-on ug lima ka kilometro ang gilapdon, igahin alang sa mga pari nga nagaalagad kanako sa templo. Patukoran kini sa ilang mga balay ug sa templo nga mao ang labing balaan nga dapit. 5Ang laing katunga niini nga yuta, nga 12 ka kilometro ang gitas-on ug lima ka kilometro ang gilapdon, iya sa mga Levita. Ila kini nga panag-iyahan ug puy-an.45:5 Ila… puy-an: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, Ilang panag-iyahan ang 20 ka kuwarto.

6“Sa tapad sa yuta nga alang kanako, maggahin kamo ug yuta nga 12 ka kilometro ang gitas-on ug duha ug tunga ka kilometro ang gilapdon. Himuon kini nga lungsod diin mahimo nga makapuyo si bisan kinsa nga Israelinhon. 7Gahini usab ug duha ka bahin nga yuta ang pangulo sa Israel. Ang usa ka bahin naggikan sa kasadpan nga utlanan sa yuta nga alang kanako ug sa yuta nga himuong lungsod paingon sa Dagat sa Mediteraneo, ug ang usa pa ka bahin naggikan sa sidlakan nga utlanan paingon sa Suba sa Jordan. Ang utlanan niini sa sidlakan ug sa kasadpan tupong sa utlanan sa mga yuta nga gibahin ngadto sa mga tribo sa Israel. 8Kini nga yutaa mao ang mahimo nga bahin sa pangulo sa Israel.

Ang mga Kasugoan alang sa mga Pangulo sa Israel

“Ang akong mga pangulo dili na manglupig sa akong katawhan. Tugotan nila ang katawhan sa Israel sa pagpanag-iya sa yuta nga gigahin kanila sa ilang matag tribo. 9Kay ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: Husto na mga pangulo sa Israel! Undangi na ninyo ang inyong ginahimo nga pagpanglupig ug kabangis, ug himoa ninyo ang matarong ug husto. Ayaw na ninyo iloga ang yuta sa akong katawhan. 10Gamita ninyo ang hustong timbangan, taksanan, o sukdanan. 11Ang homer45:11 homer: Ang usa ka homer mga 100 ka gantang. mao ang angay nga basihan sa pagsukod sa gidaghanon. Ang usa ka homer napulo ka epa45:11 epa: Mao kini ang sukod sa mga trigo, barley, ug uban pang mga lugas. o napulo ka bat.45:11 bat: Mao kini ang sukod sa mga lana, bino, ug uban pang mga ilimnon. 12Ang shekel45:12 shekel: Ang usa ka shekel mga 12 ka gramo. mao ang angay nga basihan sa pagsukod sa gibug-aton. Ang usa ka shekel 20 ka geras, ug ang 60 ka shekel usa ka mina.

Ang Bahin sa mga Halad ug mga Pista

13“Mao kini ang mga halad nga angay ninyong ihatag sa pangulo sa Israel: Ika-60 nga bahin sa inyong abot nga trigo ug barley, 14ika-100 nga bahin sa inyong lana nga olibo (ang basihan sa pagsukod niini mao ang bat; ang napulo ka bat usa ka homer o usa ka cor), 15ug usa ka karnero sa matag 200 sa inyong kahayopan. Mga halad kini sa pagpasidungog kanako, halad nga sinunog, ug halad alang sa maayo nga relasyon, aron mahinloan kamo gikan sa inyong mga sala. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini. 16Tanang mga Israelinhon magdala niini nga mga halad aron gamiton sa pangulo sa Israel. 17Katungdanan sa pangulo ang paghatag sa mga halad nga sinunog, halad sa pagpasidungog kanako, halad nga ilimnon, halad sa paghinlo, ug halad nga alang sa maayo nga relasyon sa panahon sa mga pista sama sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, mga Adlaw nga Igpapahulay, ug uban pang mga pista nga ginasaulog sa mga Israelinhon. Ihatag kini nga mga halad aron mahinloan ang sala sa katawhan sa Israel.”

Ang mga Pista

(Exo. 12:1-20; Lev. 23:33-43)

18Miingon pa gyud ang Ginoo nga Dios, “Sa nahaunang adlaw sa nahaunang bulan, maghalad kamo ug torong baka nga walay depekto aron mahinloan ang templo. 19Ug magkuha ang pari ug dugo niini ug pahiran niya ang haligi sa pultahan sa templo, ang upat ka eskina sa halaran, ug ang mga haligi sa pultahan sa sulod nga hawanan. 20Mao usab kini ang inyong himuon sa ikapitong adlaw sa mao gihapon nga bulan alang kang bisan kinsa nga nakasala nga wala tuyoa o nakasala nga wala niya mahibaloi. Niining paagiha mahinloan ang templo.

21“Sa ika-14 nga adlaw sa nahaunang bulan, saulogon ninyo ang Pista sa Paglabay sa Anghel. Saulogon ninyo kini sulod sa pito ka adlaw, ug magkaon lang kamo ug pan nga walay patubo. 22Sa nahaunang adlaw sa inyong pagsaulog, maghalad ang pangulo ug torong baka isip halad sa paghinlo kaniya ug sa tanang Israelinhon. 23Kada adlaw sulod sa pito ka adlaw sa inyong pagsaulog, maghalad kanako ang pangulo ug pito ka torong baka ug pito ka laking karnero nga walay depekto isip halad nga sinunog. Maghalad usab siyag usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo. 24Sa matag torong baka ug matag laking karnero nga ihalad kinahanglang may ipauban niini nga halad alang sa pagpasidungog kanako, nga mga tunga sa sakong harina ug mga usa ka galon nga lana sa olibo. 25Maghalad usab ang pangulo sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag, nga magsugod sa ika-15 nga adlaw sa ikapito nga bulan. Ug sulod usab sa pito ka adlaw, maghalad ang pangulo sa sama gihapon nga mga halad nga iyang ginahalad sa Pista sa Paglabay sa Anghel—mga halad sa paghinlo, mga halad nga sinunog, mga halad sa pagpasidungog kanako, ug lana sa olibo.”