Ezekiel 44 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 44:1-31

Ang mga Tulumanon sa Templo

1Gidala ako pag-usab sa tawo didto sa gawas nga agianan sa templo, nga nagaatuban nga sa sidlakan, apan sirado kini. 2Miingon ang Ginoo kanako, “Kini nga agianan kinahanglang kanunay nga sirado. Dili gyud kini ablihan ug kinahanglan nga wala gyud moagi dinhi, kay ako, ang Ginoo, ang Dios sa Israel, miagi dinhi. 3Ang pangulo lang sa Israel ang mahimo nga molingkod dinhi niini nga agianan aron sa pagkaon sa gihalad kanako, apan kinahanglang didto siya moagi sa balkon sa agianan, ug didto usab siya mogawas.”

4Unya gidala ako sa tawo didto sa atubangan sa templo. Didto kami moagi sa agianan sa amihan. Ug didto nakita ko ang gamhanan nga presensya sa Ginoo nga milukop sa iyang templo, ug unya mihapa dayon ako. 5Miingon pa gyud ang Ginoo kanako, “Tawo, timan-i ug pamatia gyud pag-ayo ang tanang isulti ko kanimo mahitungod sa tanang tulumanon dinhi sa akong templo. Timan-i gyud kon kinsa ang makasulod sa templo ug ang dili makasulod niini. 6Ingna ang katawhan sa Israel nga mga masinupakon nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon, ‘O katawhan sa Israel, undangi na ang inyong mangil-ad nga mga buhat. 7Ginapasulod ninyo sa akong templo ang mga dili Israelinhon nga wala nakaila sa Dios.44:7 wala nakaila sa Dios: sa literal, wala matuli. Niining paagiha gipasipalahan ninyo ang akong templo samtang nagahalad kamo ug pagkaon, tambok, ug dugo. Gawas pa sa inyong mangil-ad nga mga buhat, ginalapas pa ninyo ang akong kasabotan. 8Imbes nga kamo ang modumala sa akong balaan nga mga butang, lain ang inyong gipadumala niini. 9Busa ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga walay mga langyaw nga wala nakaila kanako44:9 wala nakaila kanako: sa literal, wala matuli. ang makasulod sa akong templo, bisan ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo.’

10“Kon bahin sa mga kaliwat ni Levi nga mibiya kanako ug miuban sa uban nga mga Israelinhon nga nagsimba sa ilang mga dios-dios, magaantos sila sa silot sa ilang mga sala. 11Mahimo silang makaalagad sa akong templo isip mga guwardya sa pultahan ug tig-ihaw sa mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad sa mga tawo. Ug mahimo silang makaalagad sa mga tawo diha sa templo. 12Apan tungod kay nagaalagad sila sa mga tawo diha atubangan sa ilang mga dios-dios, ug tungod niini nagpakasala ang katawhan sa Israel, nanumpa ako nga mag-antos gyud sila tungod sa ilang sala. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini. 13Gikan karon dili ko na sila tugotan nga mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Dili usab sila makahikap sa balaan kong mga butang o sa balaan kong mga halad. Kinahanglang mag-antos sila sa kaulawan tungod sa ilang mangil-ad nga mga buhat. 14Himuon ko na lang silang tigtabang sa tanang mga buluhaton diha sa templo.

15“Apan ang mga pari nga gikan sa tribo ni Levi ug mga kaliwat ni Zadok nga matinumanon nga nagaalagad kanako sa templo sa dihang mibiya kanako ang mga Israelinhon, makaalagad kanako. Sila ang maghalad kanako sa tambok ug dugo. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini. 16Sila lang ang makasulod sa akong templo ug makaduol sa akong halaran sa pag-alagad kanako. Sila lang ang mohimo sa akong ginapatuman sa templo. 17Kon mosulod sila sa agianan paingon sa sulod nga hawanan sa templo, kinahanglang magbisti silag linen. Dili sila magbistig delana samtang nagaalagad sila sa sulod nga hawanan o sa sulod mismo sa templo. 18Kinahanglang magturban silag linen ug magsul-ob ug pang-ilalom nga panapton nga hinimo usab sa linen. Dili sila magsul-ob ug bisan unsa nga makapasingot kanila. 19Kon mogawas sila sa gawas nga hawanan diin atua ang mga tawo, kinahanglan huboon una nila ang mga bisti nga ilang gigamit sa pag-alagad ug ibutang didto sa balaang mga kuwarto, ug unya magsul-ob silag ordinaryo lang nga bisti. Nianang paagiha, ang pagkabalaan sa ilang bisti dili makaapekto sa mga tawo.44:19 makaapekto sa mga tawo: Gidid-an kaniadto ang mga ordinaryong tawo sa paghikap sa balaan nga mga butang, kay basin may mahitabo kanila.

20“Kinahanglang dili sila magpakiskis sa ilang ulo o magpataas pag-ayo sa ilang buhok, kondili patupihan lang nila kini kanunay. 21Kinahanglang dili usab sila moinom ug bino kon mosulod na sila sa sulod nga hawanan. 22Dili usab sila mahimo nga mangasawa ug usa ka biyuda o sa gibulagan sa iyang bana. Ang ilang mahimo nga pangasaw-on mao lamang kadtong putli nga mga Israelinhon, o ang mga biyuda sa mga pari. 23Kinahanglang tudloan nila ang akong katawhan kon unsa ang balaan ug ang dili balaan, kon unsa ang hinlo ug ang hugaw. 24Kon may panaglalis, ang mga pari mao ang mobarog isip mga maghuhukom ug mohatag ug desisyon basi sa akong mga kasugoan. Kinahanglang tumanon nila ang akong mga sugo ug mga tulumanon bahin sa mga pista nga akong ginapatuman, ug kinahanglang pakabalaanon nila ang Adlaw nga Igpapahulay. 25Kinahanglang dili nila hugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa pagduol sa patay nga lawas sa tawo gawas lang kon ang namatay iyang amahan o inahan, iyang anak, iyang igsoong lalaki, o iyang igsoong babaye nga walay bana. 26Kon makahikap siyag patay nga lawas, kinahanglang manghinlo siya44:26 manghinlo siya: Ang buot ipasabot, tumanon niya ang seremonya sa paghinlo. ug maghulat ug pito ka adlaw 27una siya mosulod sa sulod nga hawanan sa templo ug maghalad sa halad sa paghinlo alang sa iyang kaugalingon. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.”

28Nagpadayon sa pag-ingon ang Ginoo, “Walay yuta nga panulondon ang mga pari sa Israel, kay ako mismo ang magatagbo sa ilang mga panginahanglanon. 29Ang ilang kalan-on magagikan sa mga halad sa pagpasidungog kanako, mga halad sa paghinlo, ug mga halad isip bayad sa sala. Ug ang mga butang nga gitugyan na sa hingpit alang kanako mapanag-iyahan nila. 30Ang labing maayo sa inyong unang abot ug ang inyong mga gasa kanako mapaingon sa mga pari. Hatagan usab ninyo sa inyong labing maayo nga harina ang mga pari, aron panalanginan ang inyong panimalay. 31Kinahanglang dili mokaon ang mga pari sa bisan unsa nga langgam o mananap nga namatay lang ug iya o gipatay sa uban nga mananap.”