Ezekiel 40 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 40:1-49

Ang Bag-o nga Templo

1-2Sa ikanapulo nga adlaw sa nahaunang bulan, sa ika-25 nga tuig sa amo nga pagkabihag—ika-14 nga tuig gikan sa pagkalaglag sa Jerusalem—gigamhan ako sa Ginoo ug gipakita niya kanako ang usa ka panan-awon. Sa maong panan-awon, gidala niya ako sa taas kaayo nga bukid sa Israel. Paglantaw ko sa habagatang bahin nakakita akog mga bilding nga daw usa ka siyudad. 3Gidala ako sa Ginoo didto ug nakakita akog usa ka tawo nga ang iyang hitsura sama sa naggilak-gilak nga bronsi. Nagatindog siya sa may pultahan ug nagakupot siyag duha ka pangsukod: ang usa linen nga higot ug ang usa kahoy. 4Miingon ang tawo kanako, “Tawo, pamati! Tan-awa pag-ayo ang tanang ipakita ko kanimo kay mao kini ang hinungdan kon nganong gidala ka dinhi. Isugilon dayon sa katawhan sa Israel ang tanan mo nga makita.”

Ang Pultahan sa Sidlakan

5Nakita ko ang templo nga napalibotan ug paril. Gikuha sa tawo ang iyang kahoy nga pangsukod, nga may gitas-on nga napulo ka piye basi sa opisyal nga sukdanan, ug gisukod niya ang paril. Napulo ka piye ang gihabugon niini ug napulo ug tunga ka piye usab ang gibag-on. 6Unya miadto ang tawo sa agianan sa templo nga nagaatuban nga sa sidlakan. Misaka siya sa hagdanan ug gisukod niya ang agianan paingon sa hawanan sa templo, ug napulo ug tunga ka piye ang gitas-on niini. 7Sa kada kilid sa agianan adunay tulo ka kuwarto diin nagabantay ang mga guwardya. Kini nga mga kuwarto may gidak-on nga napulo ug tunga ka piye kuwadrado, ug ang gibag-on sa paril nga nagaulang sa matag kuwarto walo ka piye. Sunod niini nga mga kuwarto may agianan usab nga paingon sa balkon nga nagaatuban nga sa templo. Kini nga agianan may gitas-on nga napulo ug tunga ka piye.

8-9Gisukod usab sa tawo ang balkon, ug 14 ka piye ang gitas-on niini. Ang gibag-on sa paril sa isigka-kilid niini tulo ka piye.

10Ang tulo ka kuwarto nga diin nagabantay ang mga guwardya managsama kadako, ug ang mga paril nga nagaulang sa matag kuwarto managsama usab ang kabaga.

11Gisukod usab sa tawo ang gilapdon niini nga agianan sa sidlakan, ug kini adunay gitas-on nga 22 ka piye. Ang gilapdon sa pultahan niini 17 ka piye lang. 12Sa atubangan sa matag kuwarto diin nagabantay ang mga guwardya, may ali nga 20 ka pulgada ang gitas-on ug 20 ka pulgada ang gibag-on. Kini nga mga kuwarto napulo ka piye kuwadrado.

13Unya gisukod sa tawo ang gilapdon sa tibuok agianan nga paingon sa hawanan sa templo, ug 42 kini ka piye. Ang pagsukod niini gikan sa likod nga paril sa usa ka kuwarto diin nagabantay ang guwardya paingon sa likod usab nga paril sa kaatbang niini nga kuwarto. 14Gisukod niya ang paril gikan sa pultahan paingon sa balkon nga nagaatuban nga sa hawanan ug 100 ka piye ang gitas-on niini. 15Ang gitas-on sa agianan gikan sa pultahan niini paingon sa tumoy sa balkon 85 ka piye. 16May gagmay nga mga bintana sa tanang kuwarto nga diin nagabantay ang mga guwardya ug ingon man usab sa mga paril nga nagaulang niini nga mga kuwarto. Kini nga mga paril may gikulit nga mga palma.

Ang Gawas nga Hawanan sa Templo

17Unya gidala ako sa tawo sa gawas nga hawanan. Didto may nakita akong 30 ka mga kuwarto nga naglinya daplin sa sementadong agianan nga naglibot sa hawanan. 18Kini nga agianan tupong sa gitas-on sa agianan nga paingon sa sulod sa hawanan. Mao kini ang ubos nga sementadong agianan. 19Unya gisukod sa tawo ang distansya gikan sa agianan nga paingon sa gawas nga hawanan hangtod sa agianan nga paingon sa sulod nga hawanan, ug 170 ka piye ang distansya niini.

Ang Agianan sa Amihan

20Unya gisukod sa tawo ang gitas-on ug gilapdon sa agianan nga nagaatuban nga sa amihan. Kini nga agianan padulong sa gawas nga hawanan. 21Ang kada kilid sa agianan adunay tulo ka mga kuwarto diin nagabantay ang mga guwardya. Ang mga sukod niini nga mga kuwarto ug sa mga paril nga nagaulang niini, apil ang balkon, sama sa sukod niadtong agianan sa sidlakan. Ang gitas-on sa agianan sa amihan 85 ka piye ug ang iyang gilapdon 42 ka piye. 22Ang iyang mga bintana, balkon, ug mga kinulit nga mga palma sama usab sa sidlakan nga agianan. May pito ka ang-ang nga hagdanan pasaka sa agianan, ug may balkon sa tumoy niini. 23Aduna usab kini agianan paingon sa sulod nga hawanan, nga nagaatuban nga sa agianan sa amihan, sama sa agianan sa sidlakan. Gisukod usab sa tawo ang distansya sa duha ka agianan, ug 170 ka piye kini.

Ang Agianan sa Habagatan

24Unya gidala ako sa tawo sa habagatan, ug didto may nakita akong agianan. Gisukod niya ang balkon ug ang isigka-kilid nga paril niini, ug sama usab ang sukod niini sa uban. 25May mga bintana usab kini sa palibot sa agianan ug sa balkon sama sa uban. Ang gitas-on sa agianan 85 ka piye ug ang iyang gilapdon 42 ka piye. 26May pito usab ka ang-ang nga hagdanan pasaka sa agianan ug may balkon usab sa tumoy niini. Ang mga paril sa isigka-kilid sa agianan may gikulit usab nga mga palma. 27Anaa usay agianan paingon sa sulod nga hawanan, nga nagaatuban nga sa habagatan. Gisukod sa tawo ang distansya gikan niini nga agianan paingon sa gawas nga agianan sa habagatan, ug 170 kini ka piye.

Ang mga Agianan Paingon sa Sulod nga Hawanan

28Unya gidala ako sa tawo sa sulod nga hawanan ug didto kami miagi sa agianan sa habagatan. Gisukod niya ang agianan, ug sama usab kini ug sukod sa uban. 29Aduna usab kini mga kuwarto diin nagabantay ang mga guwardya. Ang sukod niini nga mga kuwartoha ug sa mga paril nga nagaulang niini, apil ang balkon, sama usab sa uban. May mga bintana usab kini sa palibot sa agianan ug sa balkon. Ang gitas-on sa agianan 85 ka piye ug ang iyang gilapdon 42 ka piye. 30(Ang mga balkon sa mga agianan nga paingon sa sulod nga hawanan may gitas-on nga walo ka piye ug may gilapdon nga 42 ka piye.) 31Ang mga balkon niini nagaatuban nga sa gawas nga hawanan, ug ang mga paril niini may gikulit nga mga palma. May walo ka ang-ang nga hagdanan pasaka niini nga agianan.

32Unya gidala ako sa tawo sa sulod nga hawanan. Didto kami nangagi dapit sa sidlakan nga agianan. Gisukod niya ang agianan ug sama usab kinig sukod sa uban. 33Aduna usab kini mga kuwarto diin nagabantay ang mga guwardya. Ang sukod niini nga mga kuwartoha ug mga paril nga nagaulang niini, apil ang balkon, sama usab sa uban. May mga bintana usab kini sa palibot sa agianan ug sa balkon. Ang gitas-on sa agianan 85 ka piye ug ang iyang gilapdon 42 ka piye. 34Ang balkon niini nagaatuban nga sa gawas nga hawanan, ug may gikulit nga mga palma sa mga paril niini. May walo ka ang-ang nga hagdanan pasaka niini nga agianan.

35Unya gidala ako sa tawo sa agianan sa amihan. Gisukod niya kini nga agianan ug sama usab kinig sukod sa uban nga agianan. 36Aduna usab kini mga kuwarto diin nagabantay ang mga guwardya. Ang sukod niini nga mga kuwartoha ug sa mga paril nga nagaulang niini, apil ang balkon, sama usab sa uban. May mga bintana usab kini sa palibot sa agianan. Ang gitas-on sa agianan 85 ka piye ug ang iyang gilapdon 42 ka piye. 37Ang balkon niini nagaatuban nga sa gawas nga hawanan, ug may mga gikulit nga palma sa mga paril niini. May walo ka ang-ang nga hagdanan pasaka niini nga agianan.

Ang mga Kuwarto Diin Ginaandam ang mga Halad

38Unya may nakita akong kuwarto nga ang pultahan tapad sa balkon sa agianan sa amihan. Didto ang hugasanan sa mga halad nga sinunog. 39Sa matag kilid sa balkon, may tag-duha ka lamisa nga ihawanan sa mga halad nga sinunog, halad sa paghinlo, ug halad isip bayad sa sala. 40May tag-duha pa gyud ka lamisa sa matag kilid sa hagdan nga paingon sa agianan sa amihan. 41Busa may walo tanan ka lamisa nga ihawanan sa mga halad, upat sa sulod ug upat sa gawas. 42May upat usab didto ka lamisa nga hinimo sa bato nga sinapsapan, nga butanganan sa mga galamiton sa pag-ihaw sa mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad. 20 ka pulgada ang kahabugon niini ug 30 ka pulgada kuwadrado ang iyang kalapdon. 43Sa palibot sa paril sa balkon may mga gipamutang nga sab-itanan nga upat ka pulgada ang gitas-on. Ug akong nakita sa mga lamisa ang mga karne nga ighahalad.

Ang mga Kuwarto sa mga Pari

44May duha ka kuwarto didto sa sulod nga hawanan. Ang usa anaa sa kilid sa agianan sa amihan ug nagaatuban nga kini sa habagatan, ug ang usa anaa sa kilid sa agianan sa habagatan ug nagaatuban nga kini sa amihan. 45Miingon ang tawo kanako, “Ang kuwarto nga nagaatuban nga sa habagatan alang sa mga pari nga nagadumala sa templo, 46ug ang kuwarto nga nagaatuban nga sa amihan alang sa mga pari nga nagadumala sa halaran. Kini sila mga kaliwat ni Zadok, ug sila lang sa mga kaliwat ni Levi ang gitugotan nga makaduol sa presensya sa Ginoo ug makaalagad kaniya. 47Unya gisukod sa tawo ang sulod nga hawanan, ug 170 ka piye kuwadrado kini. Ang halaran anaa mahimutang sa atubangan sa templo.”

Ang Templo

48Unya gidala ako sa tawo sa balkon sa templo ug gisukod niya ang isigka-kilid nga paril sa agianan sa balkon, ug walo ka piye kuwadrado ang gilapdon niini ug lima ka piye ang gibag-on. Ang gilapdon sa agianan sa balkon 24 ka piye. 49Ang balkon 34 ka piye ang gitas-on ug 20 ka piye ang gilapdon. May napulo ka ang-ang ang hagdan paingon sa balkon, ug may haligi sa matag kilid niini.