Ezekiel 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 4:1-17

Gilarawan ni Ezekiel ang Pagsulong sa Jerusalem

1Miingon ang Ginoo kanako, “Tawo, pagkuhag tisa4:1 tisa: sa English, brick. ug ibutang kini sa imo nga atubangan, ug ikulit diha niini ang siyudad sa Jerusalem. 2Unya ilarawan nga morag gisulong kini sa mga kaaway. Butangi kini ug tinapok nga yuta nga masak-an paingon sa paril. Paliboti kinig mga kampo ug mga troso nga pangguba sa paril. 3Unya pagkuha ug lapad nga puthaw ug ibutang kini ingon nga paril sa taliwala nimo ug sa siyudad. Moatubang ka sa siyudad nga daw sa ginasulong mo kini. Usa kini ka timailhan alang sa katawhan sa Israel nga sulongon sila sa ilang mga kaaway.

4“Human niini, mohigda ka nga magtakilid sa wala, sa pagpakita nga ginapas-an nimo ang sala sa katawhan sa Israel. Pas-anon mo ang ilang sala sumala sa gidaghanon sa mga adlaw sa imo nga paghigda. 5Ang usa ka adlaw nagarepresentar ug usa ka tuig. Busa sulod sa 390 ka adlaw pas-anon mo ang ilang mga sala. 6Pagkahuman, motakilid ka sa tuo ug pas-ana na usab ang sala sa katawhan sa Juda sulod sa 40 ka adlaw; ang usa ka adlaw nagarepresentar gihapon sa usa ka tuig. 7Tan-awa pag-usab ang larawan sa Jerusalem nga gisulong, ug panghimaraota kini nga walay tabon ang imo nga bukton. 8Gapuson ko ikaw ug pisi aron dili ka makaliso-liso hangtod nga mahuman mo ang adlaw sa imo nga paglarawan.

9“Karon, pagkuha ug trigo, barley, mga liso nga utanon, balatong, dawa, ug espelta. Sagola kini nga tanan sa usa ka sudlanan ug himoang pan. Mao kini ang imo nga kan-on sulod sa 390 ka adlaw nga nagahigda ka nga nagatakilid sa wala. 10Mga 240 ka gramo lang sa pagkaon ang imo nga kan-on matag adlaw sa gitakda nga mga oras. 11Ug mga tunga sa litro nga tubig ang imo nga imnon matag adlaw sa gitakda usab nga mga oras. 12Lutoa ang pan matag adlaw samtang nagatan-aw ang mga tawo. Lutoa kini sama sa pagluto sa pan nga barley. Gamita nga sugnod ang uga nga tae sa tawo. Ug unya kaona ang pan. 13Kay sama usab niini ang mahitabo sa katawhan sa Israel, magakaon sila sa mga pagkaon nga giisip nga hugaw didto unya sa mga dapit diin ipabihag ko sila.”

14Apan miingon ako, “O Ginoo nga Dios, wala ko gyud hugawi ang akong kaugalingon sukad sa bata pa ako hangtod karon. Wala gyud ako sukad makakaon ug mananap nga namatay lang sa iyang kaugalingon o gipatay sa uban nga mananap. Wala usab ako sukad makakaon ug mananap nga giisip nga hugaw.” 15Mitubag ang Ginoo, “Sige, tae na lang sa baka ang gamiton mo nga sugnod puli sa tae sa tawo.”

16Ug siya miingon kanako, “Tawo, kulangan ko ang pagkaon sa Jerusalem. Sukdon sa mga nagpuyo sa Jerusalem ang ilang pagkaon ug tubig nga imnon. Mokaon sila ug moinom nga may kabalaka ug kahadlok 17tungod sa kakulang sa pagkaon ug tubig. Magtinan-away sila sa usag usa nga may kalisang. Ug hinay-hinay silang mangamatay tungod sa ilang sala.”