Ezekiel 39 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 39:1-29

Ang Pagkalaglag ni Gog ug sa Iyang mga Sundalo

1Miingon ang Ginoo kanako, “Tawo, panghimaraota si Gog. Ingna siya nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: Kontra ko ikaw, Gog, pangulo sa Meshech ug sa Tubal. 2Tuyokon ko ikaw ug guyoron gikan sa layong dapit sa amihan ngadto sa mga bukid sa Israel. 3Unya kuhaan ko ikaw ug armas, 4ug malaglag ka lakip ang tanan mo nga mga sundalo ug kaabin nga mga nasod didto sa mga bukid sa Israel. Ipakaon ko ang inyong mga patay nga lawas sa nagkalain-laing matang sa mga langgam nga nagapangdagit ug sa mabangis nga mga mananap. 5Malaglag gyud kamo diha sa kaumahan kay ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini. 6Sunogon ko ang Magog ug ang mga nagapuyo sa mga isla, nga nagakinabuhi nga malinawon. Unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo. 7Ipahibalo ko sa akong katawhan nga mga Israelinhon nga balaan ang akong ngalan, ug dili ko na tugotan nga pasipalahan pa kini. Unya mahibaloan sa mga nasod nga ako mao ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel. 8Moabot gyud kana nga panahona ug mahitabo ang akong giingon. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.

9“ ‘Nianang higayona, tigomon sa mga katawhan sa Israel nga nagapuyo sa mga lungsod ang inyong mga armas—ang dagko ug gagmay nga mga taming, ang mga pana, mga bunal, ug mga bangkaw—ug ila kini nga gamiton nga sugnod sulod sa pito ka tuig. 10Dili na kinahanglan nga mangahoy pa sila sa kaumahan o sa kalasangan, kay magamit na man nila nga sugnod ang mga armas. Ilogan usab nila kadtong nangilog kanila. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.

11“ ‘Nianang higayona, ilubong ko si Gog ug ang iyang daghang mga tawo didto sa Israel, sa Kapatagan sa Nagalakaw, sa sidlakang bahin sa Patayng Dagat. Dako gyud kini nga lubnganan, busa dili na makaagi ang mga nagalakaw didto. Ug pagatawgon na kini nga Kapatagan sa Daghang mga Tawo ni Gog.39:11 Daghang mga Tawo ni Gog: sa Hebreo, Hamon Gog.

12“ ‘Pito gyud ka bulan ang pagpanglubong sa mga Israelinhon kanila aron mahinloan ang yuta. 13Ang tanang mga nagpuyo motabang sa paglubong. Ug kini nga higayon dili gyud malimtan sa mga Israelinhon, kay niana nga paagi mapasidunggan ako. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini. 14Pagkahuman sa pito ka bulan, may mga tawo nga tahasan sa paghimo sa mao lang gyud nga buluhaton: libuton nila ang maong dapit aron tan-awon kon may mga patay nga lawas pa nga wala malubong, ug ila kini nga ipalubong, aron malimpyohan ang yuta. 15Kon may makita silang bukog sa tawo, ila kini nga butangan ug timailhan aron mahibaloan sa mga tawo nga gitahasan sa paglubong, ug malubong nila kini didto sa “Kapatagan sa Daghang mga Tawo ni Gog.” 16(May lungsod usab didto nga pagatawgon unya nga “Daghang mga Tawo.39:16 Daghang mga Tawo: sa Hebreo, Hamon.”) Nianang paagiha malimpyohan nila ang yuta.’ ”

17-18Nagpadayon sa pag-ingon ang Ginoo nga Dios kanako, “Tawo, ingna ang tanang matang sa mga langgam ug mabangis nga mga mananap sa palibot nga magtigom didto sa kabukiran sa Israel, kay magpakombira ako kanila ug daghan kaayong mga halad. Didto mangaon sila ug unod ug manginom ug dugo sa maisog nga mga sundalo ug mga pangulo, nga daw sama lang nga nagakaon sila sa mga karnero, mga baka, ug mga kanding nga pinatambok gikan sa Basan. 19Kini nga kombira nga andamon ko alang kanila, magpapura silag kaon ug inom hangtod nga mabusog gyud sila ug mangahubog. 20Magpapura gyud silag kaon ug mga kabayo, mga tigkabayo, ug maisog nga mga sundalo. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.

21“Kon silotan ko na ang mga nasod, makita nila kon unsa ako kagamhanan. 22Ug gikan nianang panahona, mahibaloan sa katawhan sa Israel nga ako mao ang Ginoo nga ilang Dios. 23Mahibaloan usab sa uban nga mga nasod nga gibihag ang katawhan sa Israel tungod sa ilang mga sala, kay wala sila misunod kanako. Gitalikdan ko sila ug gipasagdan nga sulongon sa ilang mga kaaway ug pamatyon. 24Gihimo ko lang kanila ang angay sa ilang gihimo nga kahugaw ug kadaotan. Gitalikdan ko gyud sila.”

25Mipadayon pa gyud sa pag-ingon ang Ginoo nga Dios, “Apan karon, kaloy-an ko na ang katawhan sa Israel, ang mga kaliwat ni Jacob, ug pauswagon ko sila pag-usab,39:25 pauswagon ko sila pag-usab: o, pabalikon ko sila sa ilang yuta. aron mapasidunggan ang akong balaang ngalan. 26Sa higayon nga magapuyo na sila sa ilang yuta nga malinawon ug walay gikahadlokan, kalimtan na nila ang ilang kaulawan ug ang ilang pagluib kanako. 27Kuhaon ko sila gikan sa mga nasod sa ilang mga kaaway, ug pinaagi niini makita sa daghang mga nasod ang akong pagkabalaan. 28Unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo nga ilang Dios. Kay bisan gipabihag ko sila sa uban nga mga nasod, tigomon ko sila pagbalik sa ilang kaugalingong yuta, ug wala gyud usa nga mabilin. 29Dili ko na gyud sila pasagdan, kay ipadala ko ang akong Espiritu kanila. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.”