Ezekiel 37 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 37:1-28

Ang Kapatagan nga Adunay Daghang mga Bukog

1Unya gigamhan ako sa Ginoo ug gidala ako sa iyang Espiritu ngadto sa taliwala sa kapatagan nga adunay daghang mga bukog. 2Gilibot ako sa Ginoo didto, ug nakita ko ang labihan kadaghang mga bukog nga nagkatag sa kapatagan ug uga na kini kaayo. 3Nangutana ang Ginoo kanako, “Tawo, mabuhi pa ba kini nga mga bukog?” Mitubag ako, “Ginoo nga Dios, ikaw lang gyud ang nahibalo niana.”

4Miingon siya pag-usab kanako, “Ingna kana nga mga bukog nga mamati sila sa akong isulti. 5Kay ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon kanila: Hatagan ko kamo ug gininhawa, ug mabuhi kamo. 6Butangan ko kamo ug mga ugat ug mga unod, ug puston ko kamo sa panit. Hatagan ko kamo ug gininhawa, ug mabuhi kamo. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo.”

7Busa gituman ko ang gimando kanako. Ug samtang nagsulti ako, nakadungog akog linagutok, ug ang mga bukog nangasumpay. 8Ug sa pagtan-aw ko, nakita ko nga may mga ugat ug mga unod na kini ug naputos kini sa panit, apan wala sila magginhawa.

9Miingon ang Ginoo kanako, “Tawo, ingna ang hangin nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: O hangin, huros kamo gikan sa upat ka direksyon, ug huypi ninyo kana nga mga patay nga lawas aron mabuhi sila.” 10Busa gituman ko ang iyang gimando kanako, ug nakabaton ug gininhawa ang mga patay nga lawas ug nabuhi sila. Nanindog sila, ug hilabihan sila kadaghan—daw usa ka batalyon nga mga sundalo.

11Miingon pag-usab ang Ginoo kanako, “Tawo, kana nga mga bukog nagarepresentar sa tibuok katawhan sa Israel. Nagaingon sila, ‘Uga na ang amo nga mga bukog, ug wala na kamiy paglaom; gilaglag na kami.’ 12Busa ingna sila nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: O katawhan ko, ablihan ko ang inyong mga lubnganan ug banhawon ko kamo, ug ibalik sa yuta sa Israel. 13Unya mahibaloan ninyo, O katawhan ko, nga ako mao ang Ginoo, kon ablihon ko na ang inyong mga lubnganan ug banhawon kamo. 14Ihatag ko ang akong Espiritu kaninyo ug mabuhi kamo, ug papuy-on ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo. Kon unsa ang akong ginasulti, ginatuman ko. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Ang Paghiusa sa Juda ug Israel

15Miingon ang Ginoo kanako, 16“Tawo, pagkuha ug lipak ug sulati kinig, ‘Ang gingharian sa Juda.’ Unya pagkuha pag laing lipak ug sulati kinig, ‘Ang gingharian sa Israel.’ 17Sumpaya kini nga duha ka lipak aron mahimo kini nga usa na lang diha sa imo nga kamot. 18Kon pangutan-on ka sa imo nga mga katawhan kon unsay buot ipasabot niini, 19tubaga sila, ‘Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Dios: Sumpayon ko ang lipak nga nagarepresentar sa Israel ug ang lipak nga nagarepresentar sa Juda, ug mahimo kini nga usa na lang sa akong kamot.’

20“Unya guniti atubangan sa katawhan ang lipak nga imo nga gisulatan 21ug ingna sila, ‘Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Dios: Kuhaon ko ang mga Israelinhon gikan sa tanang nasod diin sila nagkatibulaag, ug dad-on ko sila pagbalik sa ilang kaugalingong yuta. 22Himuon ko na lang silang usa ka nasod sa yuta sa Israel. Usa lang ka hari ang magahari kanila, ug dili na sila mabahin pa pag-usab ngadto sa duha ka nasod o gingharian. 23Dili na nila hugawan pag-usab ang ilang kaugalingon pinaagi sa pagsimba sa ilang mangil-ad nga mga dios-dios, o sa paghimo sa bisan unsa nga sala kay luwason ko sila sa tanan nilang pagpakasala, ug limpyohan ko sila. Mahimo ko silang katawhan, ug ako ang ilang Dios. 24Magahari kanila ang hari nga kaliwat sa akong alagad nga si David, ug usa lang ang ilang magbalantay. Sundon nila pag-ayo ang akong mga sugo ug mga tulumanon. 25Magapuyo sila sa yuta nga akong gihatag sa akong alagad nga si Jacob, ang yuta diin nagpuyo ang ilang mga katigulangan. Didto sila ug ang ilang mga kaliwat magpuyo hangtod sa hangtod, ug magahari kanila ang hari nga kaliwat sa akong alagad nga si David sa walay kataposan. 26Maghimo akog kasabotan kanila nga magapuyo sila nga maayo ang kahimtang. Ug kini nga kasabotan magapadayon hangtod sa hangtod. Papuy-on ko sila sa ilang yuta ug padaghanon ko sila. Ug patindogon ko ang akong templo sa ilang taliwala sa walay kataposan. 27Mopuyo ako uban kanila. Mahimo akong ilang Dios, ug mahimo ko silang katawhan. 28Ug kon magpabilin na ang akong templo diha kanila sa walay kataposan, mahibaloan sa mga nasod nga ako, ang Ginoo, mao ang nagpili sa mga Israelinhon nga mahimo nga ako.’ ”