Ezekiel 30 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 30:1-26

Ang Pagsilot sa Ehipto

1Miingon ang Ginoo kanako, 2“Tawo, isugilon kini nga akong mensahe ngadto sa mga taga-Ehipto. Ingna sila nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: Pagminatay kamo ug hilak tungod sa umaabot ninyo nga kalaglagan. 3Kay hapit na moabot kana nga adlawa, ang adlaw nga maghukom ang Ginoo. Puno sa dag-om ug mangiob kana nga adlawa alang sa mga nasod. 4Pagasulongon ang Ehipto, ug magaantos ang Ethiopia.30:4 Ethiopia: sa Hebreo, Cush. Mao usab sa bersikulo 5 ug 9. Daghan ang mamatay sa Ehipto, ug panguhaon ang mga bahandi niini, ug gun-ubon kini. 5Niini nga panag-away, mangamatay ang mga taga-Ethiopia, Put, Lydia, Arabia, Libya, ug ang uban pang mga nasod nga kaabin sa Ehipto. 6Ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga malaglag gyud ang mga kaabin sa Ehipto, ug mawala ang gipasigarbo niya nga gahom. Mangamatay ang iyang mga nagpuyo gikan sa Migdol paingon sa Aswan. 7Mahimo nga labing awaaw ang Ehipto sa tanang nasod, ug ang iyang mga lungsod mahimo nga pinakaguba sa tanang mga lungsod. 8Kon sunogon ko na ang Ehipto ug mangamatay na ang tanang nagadapig kaniya, mahibaloan sa iyang mga nagpuyo nga ako mao ang Ginoo.

9“ ‘Nianang panahona, magpadala akog mga mensahero nga magsakay ug mga barko nga magpalisang sa mga taga-Ethiopia nga nagpahayahay lang. Malisang gyud sila sa higayon nga laglagon ang Ehipto kay sigurado gyud nga moabot kini nga higayona.’ ”

10Nagaingon pa gyud ang Ginoo nga Dios, “Gamiton ko si Nebucadnezar nga hari sa Babylon sa pagpamatay sa daghang katawhan sa Ehipto. 11Siya ug ang iyang mga sundalo, nga mga bangis sa tanang nasod, ipadala ko sa Ehipto sa paglaglag niini. Sulongon nila kini, ug magkatag ang mga patay nga lawas bisan asa. 12Pamalahon ko ang Suba sa Nilo, ug itugyan ko ang Ehipto sa kamot sa daotan nga mga tawo. Laglagon ko ang tibuok nga nasod sa Ehipto ug ang tanang anaa niini pinaagi sa mga langyaw. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

13Miingon pa gyud ang Ginoo nga Dios, “Laglagon ko usab ang mga imahen sa mga dios-dios sa Memphis.30:13 Memphis: sa Hebreo, Nof. Wala nay mangulo sa Ehipto, ug pahadlokon ko ang tanang mga nagpuyo niini. 14Himuon kong awaaw ang Patros, sunogon ko ang Zoan, ug silotan ko ang Tebes.30:14 Tebes: sa Hebreo, No. Mao usab sa bersikulo 15 ug 16. 15Ipatagamtam ko ang akong kasuko sa Pelusium,30:15 Pelusium: sa Hebreo, Sin. Mao usab sa bersikulo 16. ang lig-ong siyudad sa Ehipto. Ug pamatyon ko ang daghang katawhan sa Tebes. 16Sunogon ko ang Ehipto! Mag-agulo sa kasakit ang Pelusium. Malaglag ang Tebes, ug kanunay nga mahadlok ang Memphis. 17Mangamatay sa gubat ang batan-ong mga lalaki sa Heliopolis30:17 Heliopolis: sa Hebreo, Awen. ug sa Bubastis,30:17 Bubastis: sa Hebreo, Pi Beset. ug ang mahibiling mga tawo niini nga mga lungsod pagabihagon. 18Kon laglagon ko na ang gahom sa Ehipto, mahimo nga ngitngit kana nga adlawa alang sa Tahaphenes. Mawala na ang gipasigarbo nga gahom sa Ehipto. Matabonan siya sa dag-om, ug ang mga nagpuyo sa iyang mga lungsod bihagon. 19Ingon niana ang akong pagsilot sa Ehipto, ug unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo.”

20Unya sa ikapito nga adlaw sa unang bulan, sa ika-11 nga tuig sa amo nga pagkabihag, miingon ang Ginoo kanako, 21“Tawo, gibali ko ang bukton sa Faraon nga hari sa Ehipto. Wala gyud mibugkos niini aron unta mamaayo ug molig-on pagbalik aron makakupot ug espada. 22Busa ingna siya nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga kontra ko siya. Balion ko ang duha niya ka bukton, ang maayo ug ang bali nang daan, aron mabuhian niya ang iyang espada. 23Patibulaagon ko ang mga Ehiptohanon ngadto sa nagkalain-laing mga nasod. 24Lig-onon ko ang mga bukton sa hari sa Babylon ug pakuptan ko kaniya ang akong espada. Apan balion ko ang mga bukton sa Faraon, ug magaagulo siya nga samaran ug himalatyon atubangan sa hari sa Babylon. 25Lig-onon ko gyud ang mga bukton sa hari sa Babylon, apan ang mga bukton sa Faraon mahimo nga inutil. Kon pakuptan ko na ang akong espada sa hari sa Babylon ug iya kini nga gamiton batok sa Ehipto, mahibaloan unya sa mga Ehiptohanon nga ako mao ang Ginoo. 26Patibulaagon ko ang mga Ehiptohanon ngadto sa nagkalain-laing mga nasod, unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo.”