Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 28:1-26

Ang Mensahe batok sa Hari sa Tyre

1Miingon ang Ginoo kanako, 2“Tawo, ingna ang pangulo sa Tyre nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: Sa imo nga pagkagarboso nagaingon ka nga ikaw usa ka dios nga nagalingkod sa trono taliwala sa kadagatan. Apan ang tinuod, bisan kon nagahunahuna ka nga maalam ka sama sa usa ka dios, dili ka Dios kondili tawo ka lamang. 3Nagahunahuna ka nga mas maalam ka pa kay kang Daniel, ug walay sekreto nga dili mo mahibaloan. 4Pinaagi sa imo nga kaalam ug kahibalo naadunahan ka ug nakatigom ug bulawan ug plata sa tagoanan sa imo nga bahandi. 5Pinaagi sa imo nga abilidad sa pagnegosyo, nadugangan pa gyud ang imo nga bahandi, ug tungod sa imo nga bahandi nahimo kang garboso. 6Busa ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga tungod kay nagahunahuna ka nga maalam ka sama sa usa ka dios, 7pasulongon ko kanimo ang mga langyaw nga pinakabangis sa tanang nasod. Panglaglagon nila ang matahom nimo nga kabtangan nga imo nga naangkon pinaagi sa imo nga kaalam, ug mawala ang imo nga kadungganan. 8Masakit nga kamatayon ang imo nga maangkon; itambog ka nila sa kinahiladman sa dagat. 9Tan-awon ta kon makaingon ka pa ba gihapon nga ikaw usa ka dios atubangan sa mga mopatay kanimo. Alang kanila usa ka lang ka tawo ug dili dios. 10Mamatay ka sa kamot sa mga langyaw sama sa kamatayon sa usa ka tawo nga wala nakaila kanako.28:10 tawo nga wala nakaila kanako: sa literal, wala matuli. Mahitabo gyud kini, kay ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.”

11Miingon pag-usab ang Ginoo kanako, 12“Tawo, pag-awit ug awit sa pagbangotan alang sa hari sa Tyre. Ingna siya nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: Kaniadto usa ikaw ka panig-ingnan sa pagkaperpekto. Maalam ka ug matahom kaayo. 13Didto ka kaniadto sa Eden, sa hardin sa Dios. Gidekorasyonan ka sa nagkalain-laing matang sa mahalong mga bato: rubi, topasio, emerald, chrysolite, onix, haspe, safiro, turquiso, ug berilo. Gidekorasyonan ka usab ug bulawan nga giandam nang daan alang kanimo sa adlaw nga ikaw gilalang. 14Gipili ko ikaw ingon nga cherubim nga magbalantay sa akong balaan nga bukid. Naglakaw ka taliwala sa naggilak-gilak28:14 naggilak-gilak: o, nagakalayo. Mao usab sa bersikulo 16. nga mga bato. 15Walay ikasaway sa imo nga pagbuhat sukad sa paglalang kanimo hangtod nga naghimo ka ug daotan. 16Ang imo nga daghang mga negosyo nahimo nga hinungdan sa imo nga kabangis ug nagpakasala ka. Busa giabog ko ikaw gikan sa akong balaan nga bukid; gipapahawa ko ikaw, cherubim nga magbalantay gikan sa naggilak-gilak nga mga bato. 17Nahimo kang garboso tungod sa imo nga katahom. Gigamit mo sa kabuang ang imo nga kaalam aron mahimo kang bantogan. Mao nga gilabay ko ikaw sa yuta, ug nahimo kang talan-awon sa uban nga mga hari. 18Tungod sa imo nga daghang mga sala ug pagpanglimbong sa negosyo, gipasipalahan mo ang mga dapit diin ikaw nagasimba. Busa atubangan sa tanang nagatan-aw kanimo, gisunog ko ang imo nga dapit ug naugdaw ka. Nahimo ka na lang nga abo diha sa yuta. 19Ang tanang nasod nga nakaila kanimo nahadlok sa imo nga gidangatan. Makalilisang ang imo nga kataposan, ug mahanaw ka na hangtod sa kahangtoran.”

Ang Mensahe batok sa Sidon

20Miingon ang Ginoo kanako, 21“Tawo, pag-atubang sa Sidon ug panghimaraota kini. 22Ingna siya nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: Gikontra ko ikaw, Sidon. Dayegon ako sa mga tawo kon silotan ko na ikaw, ug mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo. Niining paagiha, mapakita ko kanimo ang akong pagkabalaan. 23Padad-an ko ikaw ug katalagman. Ug tungod niini, mobaha ang dugo diha sa imo nga mga kadalanan. Atakihon ka gikan sa nagkalain-laing direksyon ug daghan gyud ang mangamatay sa imo nga mga nagpuyo. Unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo.

24“Wala na unyay kasikbit nga mga nasod nga mobiaybiay sa Israel, nga mosakit kanila daw sa hait nga mga tunok. Unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo nga Dios.”

25Miingon pa gyud ang Ginoo nga Dios, “Tigomon ko na pagbalik ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod diin sila nagkatibulaag. Pinaagi niini nga himuon ko kanila, mapakita ko ang akong pagkabalaan ngadto sa mga nasod. Magpuyo na dayon ang mga Israelinhon sa ilang kaugalingong yuta, ang yuta nga gihatag ko sa akong alagad nga si Jacob. 26Magpuyo sila didto nga malinawon. Magpatindog silag mga balay ug magtanom ug mga ubas. Wala nay magsamok-samok kanila kon silotan ko na ang tanan nilang kasikbit nga mga nasod nga nagabiaybiay kanila. Unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo nga ilang Dios.”