Ezekiel 27 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 27:1-36

Ang Awit sa Pagbangotan alang sa Tyre

1Miingon ang Ginoo kanako, 2“Tawo, pag-awit ug usa ka awit sa pagbangotan alang sa Tyre, 3ang lungsod nga dunggoanan sa mga barko27:3 dunggoanan sa mga barko: o, anaa duol sa dagat. ug sentro sa negosyo sa mga nagpuyo sa mga isla. Ingna siya nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon, ‘Tyre, nagpasigarbo ka nga hingpit ang imo nga katahom. 4Gipalapad mo ang imo nga teritoryo sa kadagatan. Gipatahom ka pag-ayo sa mga nagtukod kanimo. 5Nahisama ka sa usa ka barko nga hinimo sa mga kahoy nga sipres nga gikan sa Senir. Ang imo nga palo27:5 palo: taas nga kahoy diin nahigot ang layag sa barko. hinimo gikan sa kahoy nga sedro nga gikan sa Lebanon. 6Ang imo nga mga bugsay hinimo gikan sa mga kahoy nga terebinto (tugas) nga gikan sa Basan. Ug ang imo nga salog hinimo sa mga kahoy nga gikan sa mga isla sa Kittim, ug gihaklapan kini sa materyales nga gikan sa bangkil sa elepante. 7Ang imo nga layag binordahan nga linen nga gikan sa Ehipto, ug daw sa bandera kini nga tan-awon. Ang imo nga trapal kolor asul ug ube nga gikan sa mga isla sa Elisha.27:7 Elisha: o, Cyprus. 8Taga-Sidon ug taga-Arvad ang imo nga mga tigbugsay, ug ang imo nga hanas nga mga tripulante ang imo ra mismo nga mga nagpuyo. 9Ang mga eksperyensyadong panday gikan sa Gebal ang tig-ayo sa imo nga mga guba. Moanha kanimo ang mga tripulante sa mga barko ug makignegosyo kanimo. 10Ang imo nga mga sundalo mga taga-Persia, Lydia, ug Put. Gisab-it nila ang ilang mga taming ug mga helmet diha sa imo nga dingding, ug nakahatag kini kanimog kadungganan. 11Mga taga-Arvad ug taga-Helech ang nagabantay palibot sa imo nga mga paril, ug ang mga taga-Gammad ang nagabantay sa imo nga mga tore. Gisab-it nila ang ilang mga taming palibot sa imo nga bongbong, ug nakapahingpit kini sa imo nga kadungganan.

12“ ‘Nakignegosyo ang mga taga-Tarshish kanimo kay daghan kag bahandi. Gibayloan nila ang imo nga mga baligya ug plata, puthaw, lata, ug tingga. 13Nakignegosyo usab kanimo ang taga-Greece,27:13 Greece: sa Hebreo, Javan. Tubal, ug Meshech. Gibayloan nila ang imo nga mga baligya ug mga ulipon ug mga kagamitan nga hinimo sa bronsi. 14Ang gibaylo usab sa mga taga-Bet Togarmah sa imo nga mga baligya mga kabayo nga pangtrabaho, mga kabayo nga panggubat, ug mga mula.

15“ ‘Nakignegosyo usab kanimo ang mga taga-Dedan,27:15 Dedan: sa Septuagint, Rodes. ug daghan kag mga suki sa mga isla. Ang ilang gibayad kanimo mga bangkil sa elepante ug kahoy nga ebony.

16“ ‘Nakignegosyo usab kanimo ang mga taga-Aram tungod sa imo nga daghang mga produkto. Ang ilang gibaylo sa imo nga mga baligya mga emerald, mga panapton nga kolor ube, mga binordahang panapton, mahalon nga linen, koral, ug mga rubi.

17“ ‘Nakignegosyo usab kanimo ang mga taga-Judah ug Israel. Gibayloan nila ang imo nga mga baligya ug mga igos,27:17 igos: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. dugos, lana, haplas, ug trigo nga gikan sa Minnith.

18“ ‘Nakignegosyo usab kanimo ang mga taga-Damascus tungod sa kadaghan sa imo nga mga bahandi ug mga produkto. Ang ilang gibaylo sa imo nga baligya mga bino nga gikan sa Helbon ug delana nga gikan sa Sahar. 19Ang mga taga-Dan ug taga-Javan nga gikan sa Uzal nakignegosyo usab kanimo. Gibayloan nila ang imo nga mga baligya ug mga puthaw ug mga panakot nga cassia ug calamus.

20“ ‘Ang gibaylo sa mga taga-Dedan sa imo nga mga baligya mga panapton nga panghapin sa buko-buko sa mananap aron lingkoran.

21“ ‘Nakignegosyo usab kanimo ang mga taga-Arabia ug ang tanang pangulo sa Kedar. Ang ilang gibaylo sa imo nga mga baligya mga karnero ug mga kanding.

22“ ‘Nakignegosyo usab kanimo ang mga negosyante sa Sheba ug Raama. Ang ilang gibaylo sa imo nga mga baligya mao ang tanang klase sa maayo nga mga panakot, mahalong mga bato, ug bulawan.

23“ ‘Nakignegosyo usab kanimo ang mga taga-Haran, Cane, Eden, ug ang mga negosyante sa Sheba, Ashur, ug Kilmad. 24Ang ilang gibaylo sa imo nga mga baligya mga mahalong bisti, mga panapton nga kolor asul, mga binordahang panapton, ug lain-laing kolor sa carpet nga giparibitihan ug maayo ang pagkatahi.

25“ ‘Ang mga barko sa Tarshish mao ang tigkarga sa imo nga mga baligya. Nahisama ka sa usa ka barko nga puno sa mga kargamento samtang nagalawig sa kadagatan. 26Apan dad-on ka sa imo nga mga tigbugsay ngadto sa lawod, ug bungkagon ka sa makusog nga hangin nga gikan sa sidlakan. 27Ang tanang anaa kanimo mangalunod: ang imo nga bahandi, mga baligya, mga tripulante, mga marinero, mga panday, mga negosyante, ug ang tanan mo nga mga sundalo. Mangalunod kini nga tanan sa lawod sa adlaw nga mabungkag ka.

28“ ‘Mangurog sa kalisang ang mga nagapuyo duol sa dagat inigkadungog nila sa singgit sa mga tripulante nga nagakalunod. 29Biyaan sa mga tigbugsay ang ilang mga sakayan ug manindog sila sa baybayon uban sa mga marinero ug mga tripulante, 30ug magminatay silag hilak tungod sa nahitabo kanimo. Sabwagan nilag abog ang ilang mga ulo ug moligid sila sa abo sa pagpakita sa ilang pagsubo. 31Magpa-upaw ug magbistig sako samtang magdangoyngoy sila sa kasubo. 32Sa ilang pagsubo magaawit sila niini nga awit sa pagbangotan: O Tyre, walay nalunod sa lawod sama sa imo nga pagkalunod! 33Naglawig ka dala ang imo nga mga baligya, ug nakatabang kini sa panginahanglan sa daghang mga nasod. Nangadato ang mga hari sa kalibotan tungod sa imo nga bahandi ug mga baligya. 34Apan karon nabungkag ka na ug uban kanimo nga nalunod ilalom sa dagat ang imo nga mga baligya ug ang tanan mo nga mga tripulante. 35Ang tanang nagapuyo sa mga isla nalisang gyud sa imo nga gidangatan. Ang ilang mga hari nangalisang, ug makita gyud kini sa ilang mga panagway. 36Nagpanglingo ang mga negosyante sa kanasoran sa imo nga gidangatan. Makalilisang ang imo nga kataposan, ug mahanaw ka na sa hingpit.’ ”