Ezekiel 25 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 25:1-17

Ang Mensahe batok sa Ammon

1Miingon ang Ginoo kanako, 2“Tawo, pag-atubang sa mga Amonihanon ug ipropesiya batok kanila. 3Sultihi sila nga mamati kanako kay ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon, ‘Tungod kay nalipay kamo sa pagkaguba sa akong templo ug sa pagkalaglag sa Israel, ug sa pagkabihag sa katawhan sa Juda, 4ipasakop ko kamo sa mga tawo sa sidlakan, ug ila kamo nga panag-iyahon. Magakampo sila diha sa inyo ug kaonon nila ang inyong mga prutas ug imnon ang inyong gatas. 5Himuon ko nga sabsabanan sa mga kamelyo ang lungsod sa Raba. Ang tibuok nga Ammon himuon kong pahulayanan sa mga karnero. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo.’

6Ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon, ‘Tungod kay mipakpak kamo ug naglukso-lukso sa kalipay sa pagtamay sa Israel, 7silotan ko gyud kamo. Itugyan ko kamo sa uban nga mga nasod nga moilog sa inyong mga kabtangan. Laglagon ko gyud kamo sa hingpit hangtod nga wala nay mahibilin kaninyo isip usa ka nasod. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo.’ ”

Ang Mensahe batok sa Moab

8Miingon ang Ginoo nga Dios, “Ang Moab ug Seir, nagaingon nga ang Juda sama lang usab sa uban nga mga nasod. 9Busa ipasulong ko ang mga lungsod nga anaa sa utlanan sa Moab, apil na ang mga nagauna nilang mga lungsod sama sa Bet Jeshimot, Baal Meon, ug Kiriathaim—ang mga lungsod nga ilang ginapasigarbo. 10Ipasakop ko usab sila sa mga tawo sa sidlakan, ug panag-iyahon nila sila sama sa mga Amonihanon. Ug maingon nga ang mga Amonihanon dili na isipon nga usa sa mga nasod, mao usab ang Moab. 11Silotan ko gyud ang Moab, unya mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo.”

Ang Mensahe batok sa Edom

12Miingon ang Ginoo nga Dios, “Nanimalos ang Edom sa Juda, ug tungod niini nakasala ang Edom. 13Busa ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga silotan ko ang Edom ug pamatyon ang iyang katawhan ug kahayopan. Himuon ko kini nga usa ka awaaw nga dapit gikan sa Teman hangtod sa Dedan, ug mangamatay ang ilang mga nagpuyo sa gubat. 14Manimalos ako sa Edom pinaagi sa akong katawhan nga mga Israelinhon. Silotan nila ang mga Edomihanon sumala sa akong hilabihan nga kasuko, ug mahibaloan sa mga taga-Edom kon unsaon ko pagpanimalos. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.”

Ang Mensahe batok sa Filistia

15Miingon ang Ginoo nga Dios, “Nagplano ang Filistia sa paglaglag sa Juda tungod kay gusto nilang manimalos niini ug tungod kay dugay na silang nagdumot niini. 16Busa ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga silotan ko ang mga Filistihanon. Pamatyon ko ang mga Kerethnon ug ang uban pang mga nagapuyo duol sa dagat. 17Sa akong kasuko, panimaslan ko gyud sila ug silotan. Ug kon mapanimaslan ko na sila, mahibaloan nila nga ako mao ang Ginoo.”