Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 23:1-49

Ang Managsoong Babaye nga mga Daotan

1Miingon ang Ginoo kanako, 2“Tawo, kaniadto may duha ka managsoong babaye. 3Sa batan-on pa sila, nagbaligya sila sa ilang dungog didto sa Ehipto. Gipasagdan lang nila ang mga lalaki nga magpahimulos sa ilang kaputli. 4Ang ngalan sa magulang mao si Oholah, ug ang manghod mao si Olibah. Gipangasawa ko silang duha ug nanganak kami. Si Oholah mao ang Samaria, ug si Olibah mao ang Jerusalem.

5“Bisag asawa ko na si Oholah, nagpadayon gihapon siya sa pagbaligya sa iyang dungog, ug nagaapas-apas gyud siya sa iyang mga laki nga mga taga-Assyria nga duol kaniya. 6Mga guwapo sila ug batan-on nga mga lalaki. Mga kapitan sila ug mga komander nga nakauniporme ug asul, ug mga mangangabayo pa. 7Nakighilawas si Oholah sa tanang mga opisyal sa Asiria, ug gihugawan niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsimba sa ilang mga dios-dios. 8Wala gyud siya mobiya sa pagbaligya sa iyang dungog sukad sa didto pa siya sa Ehipto. Kay sa batan-on pa siya nakighilawas na siya uban sa mga lalaki nga nagpahimulos sa iyang kaputli.

9“Busa gitugyan ko siya sa iyang mga laki nga mga taga-Assyria nga iya gayong ginaapas-apas. 10Gihuboan nila siya, gibihag ang iyang mga anak, ug gipatay siya pinaagi sa espada. Sa nahitabong pagsilot kaniya, nahimo siyang hilisgotan sa mga kababayen-an.

11“Bisan pag nakita ni Olibah ang nahitabo sa iyang igsoon, nagpadayon gihapon siya sa pagbaligya sa iyang dungog, ug nahimo pa siyang mas daotan nga babaye kaysa iyang igsoon. 12Nagaapas-apas usab siya sa mga taga-Assyria nga mga guwapo ug batan-on nga mga lalaki. Kini sila mga kapitan ug mga komander nga nakauniporme, ug mga mangangabayo pa. 13Nakita ko nga sama siya sa iyang igsoon; gimansahan usab niya ang iyang kaugalingon.

14-15“Gipalabihan pa gyud ni Olibah ang iyang pagbaligya sa iyang dungog. Nakagusto usab siya sa tigkarwahe nga mga opisyal sa taga-Babylon sa dihang nakita niya ang ilang hulagway diha sa mga dingding. Kini nga mga opisyal nakauniporme ug pula, may mga bakos sa hawak, ug may mga turban. 16Tungod kay nakagusto siya kanila, nagpadala siyag mga mensahero sa Babylon sa pag-imbitar niini nga mga opisyal sa pag-adto kaniya. 17Busa nangadto sila kaniya ug nakighilawas. Nianang paagiha, gihugaw-hugawan nila siya. Apan sa kadugayan gipul-an ra siya kanila.

18“Gikapungtan ko si Olibah ug gitalikdan sama sa akong gihimo sa iyang igsoon tungod kay dayag gyud ang iyang padayon nga pagbaligya sa iyang dungog. 19Apan bisan pa niini, misamot pa gyud ang iyang pagbaligya sa iyang dungog sama sa iyang gihimo didto sa Ehipto sa batan-on pa siya. 20Nagaapas-apas gyud siya sa iyang mga laki kansang kinatawo sama kadagko sa kinatawo sa mga asno ug ang ilang semilya sama kadaghan sa semilya sa mga kabayo. 21Busa mibalik ka, Olibah, sa law-ay mo nga mga binuhatan, nga imo nga gihimo kaniadto didto sa Ehipto sa batan-on ka pa, diin didto nagpahimulos ang mga lalaki sa imo nga lawas.

22“Busa ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon kanimo Olibah, pasulongon ko kanimo ang imo nga mga laki nga imo nga gitalikdan sa dihang napul-an ka na kanila. 23Sila mao ang mga taga-Babylon ug ang mga taga-Chaldea nga gikan sa Pekod, Shoa, Koa, ug ang mga taga-Assyria. Kini sila mga guwapo ug batan-ong mga lalaki, mga kapitan, mga komander, opisyal sa mga tigkarwahe, ug uban pang taas nga mga opisyal. Silang tanan pulos nagasakay ug kabayo. 24Mosulong sila kanimo gikan sa amihan uban ang daghang mga sundalo, mga kabayo, ug mga karwahe. May mga taming sila ug mga helmet, ug ila kang palibotan. Itugyan ko ikaw kanila aron silotan, ug silotan ka nila sa gusto nila nga isilot kanimo. 25Sa akong labihang kasuko kanimo, pasilotan ko ikaw kanila. Ug sa ilang kasuko, putlon nila ang imo nga ilong ug mga dalunggan. Bihagon nila ang imo nga mga anak, ug ang mabilin kanimo pamatyon nila pinaagi sa espada o sunogon. 26Huboan ka usab nila ug kuhaon ang imo nga mga alahas. 27Maundang na dayon ang imo nga law-ay nga binuhatan nga mao ang pagbaligya sa imo nga dungog, nga gisugdan mo sa didto ka pa sa Ehipto. Dili mo na kini hinumdoman, ug kalimtan mo na ang Ehipto. 28Kay ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga itugyan ko ikaw sa mga tawo nga imo nga gidumtan; kadtong imo nga gitalikdan sa dihang napul-an ka na kanila. 29Ug silotan ka nila sa ilang kasuko, ug kuhaon nila ang tanan mo nga mga hinagoan. Biyaan ka nila nga hubo ug madayag ang imo nga makauulaw nga kahimtang tungod sa imo nga law-ay nga binuhatan nga mao ang pagbaligya sa imo nga dungog. 30Mahitabo kini kanimo tungod kay nakighilawas ka sa taga-laing nasod ug gihugawan mo ang imo nga kaugalingon pinaagi sa pagsimba sa ilang mga dios-dios. 31Gisunod mo ang gihimo sa imo nga igsoong babaye, busa silotan ko usab ikaw sama sa akong pagsilot kaniya.

32Oo, ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga silotan ko ikaw sama sa akong pagsilot sa imo nga igsoong babaye. Ang akong silot nahisama sa ilimnon nga anaa sa dako ug lawom nga kopa. Ug kon mainom mo na ang sulod niini nga kopa nga puno sa akong kasuko, biay-biayon ka ug kataw-an. 33Mahubog ka ug magsubo, kay kini nga kopa puno ug kalaglagan. Mao kini ang kopa sa pag-antos nga nainom sa imo nga igsoon nga mao ang Samaria. 34Hutdon mo gyud kinig inom, ug unya buk-on mo ang kopa, ug pukpokon mo ang imo nga dughan sa kasubo. Mahitabo gyud kini, kay ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini. 35Ug tungod kay gikalimtan mo ako ug gitalikdan, ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga mag-antos ka gyud tungod sa imo nga law-ay nga binuhatan nga mao ang pagbaligya sa imo nga dungog.”

36Miingon pag-usab ang Ginoo kanako, “Tawo, hukmi si Oholah ug si Olibah. Isulti kanila ang ilang mangil-ad nga mga buhat. 37Kay nakapanapaw sila ug nakapatay. Nakapanapaw sila pinaagi sa pagsimba sa mga dios-dios, ug ang ilang mga anak mismo, nga gidedikar nila kanako sa natawo sila, gihalad nila sa mga dios-dios ingon nga pagkaon niini. 38-39Gawas pa gyud niana, gipasipalahan nila ang akong templo ug ang Adlaw nga Igpapahulay nga gipatuman ko kanila. Sa adlaw sa ilang paghalad sa ilang mga anak ngadto sa ilang mga dios-dios, misulod sila sa akong templo, ug Adlaw kadto nga Igpapahulay. 40Nagpakuha pa gani silag mga lalaking gikan sa halayong mga dapit. Ug sa pag-abot niini nga mga lalaki, naligo sila ug nagpaguwapa, ug nagsul-ob ug mga alahas. 41Unya nanglingkod sila sa maanindot nga higdaanan, nga sa atubangan niini may lamisa nga gibutangan nila sa akong insenso ug lana. 42Madungog gikan sa ilang kuwarto ang kasaba sa mga hubog ug ang hudyaka sa mga tawo nga nagapahayahay lang, nga naggikan sa kamingawan. Gipasul-oban sila niini nga mga tawhana ug pulseras, ug gibutangan ug matahom nga korona ang ilang mga ulo. 43Unya miingon ako sa akong kaugalingon, ‘Pasagdi sila nga magpatuyang sa pagpakighilawas nianang mga babaye nga nangaraan na sa pagpamaligya sa ilang dungog.’ 44Ug gihimo gyud nila kini. Nakigdulog sila kang Oholah ug kang Olibah, ang duha ka mahugawng mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog. 45Apan silotan sila sa mga tawo nga matarong sa silot nga angay gyud kanilang mga mananapaw ug kriminal.

46Ako, ang Ginoo nga Dios, magsugo ug mga tawo nga mosulong kanila. Kini nga mga tawhana mopalisang kanila, moilog sa ilang mga kabtangan, 47mobato kanila, ug mopatay kanila pinaagi sa espada. Pamatyon usab ang ilang mga kabataan ug sunogon ang ilang mga balay. 48Niining paagiha tapuson ko ang law-ay nga binuhatan niini nga nasod. Ug mahimo usab kini nga usa ka pasidaan alang sa tanang mga babaye nga dili gyud sila mosunod sa ilang gihimo. 49Ug kamo nga duha ka magsoon, mag-antos gyud sa silot tungod sa inyong law-ay nga binuhatan ug sa inyong pagsimba sa mga dios-dios. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo nga Dios.”