Ezekiel 14 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 14:1-23

Pasidaan alang sa mga Pangulo sa Israel nga Nagasimba sa mga Dios-dios

1Usa ka higayon, mianhi kanako ang mga pangulo sa Israel ug nanglingkod sila sa akong atubangan aron sa pagpangayo ug mensahe gikan sa Ginoo. 2Miingon ang Ginoo kanako, 3“Tawo, kini nga mga tawhana nagmahal pag-ayo sa ilang mga dios-dios nga mao ang nagtukmod kanila sa pagpakasala, busa nganong tugotan ko man sila nga mangayo ug mensahe gikan kanako? 4Karon, ingna sila nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: Si bisan kinsa nga Israelinhon nga nagmahal pag-ayo sa iyang mga dios-dios nga nagtukmod kaniya sa pagpakasala, unya mangayo ug mensahe sa Dios gikan sa propeta, ako, ang Ginoo, mao mismo ang motubag kaniya pinaagi sa silot basi sa gidaghanon sa iyang mga dios-dios. 5Himuon ko kini aron mobalik kanako ang tanang mga Israelinhon nga nahilayo kanako tungod sa ilang mga dios-dios.

6“Busa karon, ingna ang katawhan sa Israel nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon, ‘Paghinulsol kamo ug isalikway ang inyong mga dios-dios, ug biyai ang tanan ninyong mangil-ad nga mga buhat. 7Si bisan kinsa nga Israelinhon o langyaw nga nagapuyo sa Israel, nga mobiya kanako ug magmahal pag-ayo sa iyang mga dios-dios nga mao ang magtukmod kaniya sa pagpakasala, ug unya mangayo ug mensahe kanako pinaagi sa propeta, ako, ang Ginoo, mao mismo ang motubag kaniya pinaagi sa silot. 8Kontrahon ko siya ug himuon ko siya nga usa ka pasidaan ngadto sa mga tawo, ug mahimo siyang hilisgotan. Hinginlan ko siya gikan sa akong katawhan. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo.

9“ ‘Apan kon ang usa ka propeta nadani sa paghatag ug panagna niana nga tawo, kini tungod kay ako, ang Ginoo, mao ang nagdani kaniya. Silotan ko siya ug hinginlan gikan sa akong katawhan nga mga Israelinhon. 10Managsamang silotan ang propeta ug ang tawo nga nangayo kaniya ug mensahe. 11Himuon ko kini aron ang mga Israelinhon dili na mobiya kanako, ug dili na nila hugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang pagpakasala. Mahimo silang akong katawhan, ug ako mahimo nga ilang Dios. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.’ ”

12Miingon ang Ginoo kanako, 13“Tawo, kon makasala kanako ang usa ka nasod pinaagi sa pagluib kanako, silotan ko kini, ug kuhaon ko ang tinubdan sa ilang pagkaon. Padad-an ko silag kagutom aron mangamatay sila ug ang ilang mga mananap. 14Bisan pag anaa uban kanila si Noe, si Daniel, ug si Job, sila lang ang maluwas tungod sa ilang pagkamatarong. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.

15“O kaha padad-an ko ug mabangis nga mga mananap kana nga nasod aron sa pagpatay sa iyang mga lumulupyo, ug mahimo nga mingaw kini nga dapit ug wala nay mag-agian niini tungod sa kahadlok sa mabangis nga mga mananap. 16Bisan pag anaa uban kanila si Noe, si Daniel, ug si Job, ako, ang Ginoo nga Dios nga buhi, nanumpa nga dili gyud niini nga tulo maluwas ang ilang mga anak kondili ang ila rang kaugalingon. Ug ang mao nga nasod mahimo nga mingaw.

17“O kaha padad-an kog gubat kana nga nasod aron sa pagpatay sa mga nagpuyo niini ug sa ilang mga mananap, 18bisan pag anaa uban kanila si Noe, si Daniel, ug si Job, ako, ang Ginoo nga Dios nga buhi, nanumpa nga dili gyud niini nga tulo maluwas ang ilang mga anak kondili ang ila rang kaugalingon.

19“O kaha padad-an kog sakit kana nga nasod aron mangamatay ang mga nagpuyo niini ug ang ilang mga mananap, 20bisan pag anaa uban kanila si Noe, si Daniel, ug si Job, ako, ang Ginoo nga Dios nga buhi, nanumpa nga dili gyud niini nga tulo maluwas ang ilang mga anak kondili ang ila rang kaugalingon tungod sa ilang pagkamatarong.

21“Sa pagkatinuod, ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga alaot ang Jerusalem kon padad-an ko kini sa upat ka bug-at nga mga silot—gubat, kagutom, mabangis nga mga mananap, ug mga balatian—nga mopatay sa mga nagpuyo niini ug sa ilang mga mananap. 22Apan may mahibilin nga buhi kanila, ug pagadad-on sila dinhi sa Babylon ug iipon kaninyo ingon nga mga bihag. Makita ninyo kon unsa kadaotan ang ilang gawi ug ang ilang mga binuhatan, ug mawala ang kalain sa inyong buot sa akong pagsilot sa Jerusalem. 23Mawala ang kalain sa inyong buot kon makita ninyo ang ilang gawi ug ang ilang mga binuhatan, ug masabtan ninyo nga may hinungdan ngano nga gihimo ko kadto sa Jerusalem. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.”