Ezekiel 13 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 13:1-23

Silotan ang Mini nga mga Propeta

1Miingon ang Ginoo kanako, 2“Tawo, panghimaraota ang mga propeta sa Israel nga nagapanagna ug tinumotumo lang. Ingna sila nga maminaw niini nga akong mensahe: 3Ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga alaot ang buang-buang nga mga propeta nga naghimo ug nagtumo-tumo lang sa pagpanagna bisan ug wala silay nakitang panan-awon. 4O Israel, ang imo nga mga propeta nahisama sa ihalas nga mga iro13:4 ihalas nga mga iro: sa English, jackals. nga anaa sa guba nga mga lungsod. 5Wala nila pahimangnoi ang mga tawo. Sama ra nga wala nila ayoha ang naguba nga mga paril sa Israel aron malig-on kini inig-abot sa gubat, sa adlaw nga magsilot ang Ginoo. 6Dili tinuod ang ilang panan-awon ug bakak ang ilang mga panagna. Nagaingon sila nga gikan sa Ginoo ang ilang gipanulti, apan ang tinuod wala ko sila ipadala. Unya nagapaabot pa sila nga matuman ang ilang gipanulti. 7Dili tinuod ang ilang panan-awon ug bakak ang ilang mga panagna. Nagaingon sila nga mao kadto ang akong giingon, apan wala ako magsulti niadto.’

8“Busa, ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga kontrahon ko sila, kay bakak ang ilang mga tagna, ug dili tinuod ang ilang mga panan-awon. 9Silotan ko sila nga mga propeta kansang mga panan-awon dili tinuod, ug ang ilang panagna bakak. Dili sila ilhon nga sakop sa akong katawhan ug ang ilang mga ngalan dili isulat sa listahan sa katawhan sa Israel, ug dili sila makasulod sa yuta sa Israel. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo nga Dios.

10“Kini nga mga propeta nagapahisalaag sa akong katawhan pinaagi sa pag-ingon nga maayo ang kahimtang sa tanan, apan sa tinuod dili diay. Sama ra nga nagpatindog ang mga tawo ug huyang nga paril, ug haklap-haklapan lang kini sa mga propeta ug minasang apog ug lapok. 11Ingna kana nga mga tighaklap nga ang ilang paril matumpag kay magpadala akog bunok sa ulan. Ang ulan nga ice nga morag mga bato motugpa niana nga mga paril, ug huypon kini nga paril sa kusog nga hangin. 12Ug kon matumpag na kini, mangutana ang mga tawo kanila, ‘Unsay nahitabo sa inyong gihaklap?’

13“Busa ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon: Sa akong labihang kasuko, tumpagon ko ang mga paril pinaagi sa kusog nga hangin, ulan nga ice nga morag bato, ug bunok sa ulan. 14Oo, tumpagon ko ang paril nga inyong gihaklapan ug minasang apog ug lapok. Tumpagon ko gyud kini hangtod nga makita ang pundasyon niini. Ug kon matumpag na kini, madat-ogan kamo ug mangamatay. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo. 15Ipahiagom ko ang labihan kong kasuko ngadto sa paril ug sa naghaklap niini. Unya ipahibalo ko kaninyo nga wala na ang paril, apil ang naghaklap niini 16nga mao ang mga propeta sa Israel nga nanagna nga mahimo nga maayo ang kahimtang sa Jerusalem, apan sa tinuod dili diay. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.

17“Karon, ikaw tawo, panghimaraota ang mga babaye nga nagapanagna nga tinumotumo lang. 18Ingna sila nga ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon, ‘Alaot kamo nga mga babaye nga nagapangbiktima sa akong katawhan, bata man o tigulang, pinaagi sa mga anting-anting. Ginabutangan ninyo silag bugkos sa mga bukton ug belo sa mga ulo isip mga anting-anting. Buot ninyong biktimahon ang akong katawhan alang sa inyong kaugalingong kaayohan. 19Ginapasipad-an ninyo ako atubangan sa akong katawhan tungod lang sa pila ka kumkom nga barley ug pila ka buok pan. Pinaagi sa inyong pagpamakak ngadto sa akong katawhan nga mituo usab sa inyong bakak, gipahayag ninyo nga mamatay kadtong dili angay nga mamatay, ug gipahayag usab ninyo nga mabuhi kadtong angay unta nga mamatay.’

20“Busa ako, ang Ginoo nga Dios, nagaingon nga kontra ko gyud ang inyong mga anting-anting nga inyong gigamit sa pagpangbiktima sa mga tawo, nga daw sa mga langgam nga gilit-agan. Langkaton ko kini nga mga anting-anting gikan sa inyong mga bukton, ug buhian ko ang mga tawo nga daw sa mga langgam nga inyong gilit-agan. 21Gision ko usab ang inyong mga belo, ug luwason ko ang akong katawhan gikan sa inyong mga kamot, ug dili na ninyo sila mabiktima pa pag-usab. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo.

22“Gipasubo ninyo ang mga matarong tungod sa inyong mga bakak, nga bisan gani ako mismo wala man magpasubo kanila. Ug gidasig ninyo ang mga daotan nga dili mobiya sa ilang daotan nga binuhatan pinaagi sa pagsaad kanila nga maluwas sila gikan sa kamatayon.13:22 pinaagi sa… kamatayon: o, nga mao unta ang magluwas kanila gikan sa kamatayon. 23Busa mawala na ang inyong dili tinuod nga mga panan-awon ug ang inyong pagpanagna. Luwason ko ang akong katawhan gikan sa inyong mga kamot. Unya mahibaloan ninyo nga ako mao ang Ginoo.”